หมวดธรรม: พรหมวิหาร ๔

Download
ปกิณกะธรรม : ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมเห็นอริยสัจและพ้นทุกข์ได้ด้วยอธิศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-30_ปกิณกะธรรม_ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมเห็นอริยสัจและพ้นทุกข์ได้ด้วยอธิศีล
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจทำความดีบูชาเพื่อหลุดพ้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-29_ปกิณกะธรรม_กำลังใจทำความดีบูชาเพื่อหลุดพ้น
Download
ปกิณกะธรรม : พ้นทุกข์จากการพลัดพรากด้วยการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-24_ปกิณกะธรรม_พ้นทุกข์จากการพลัดพรากด้วยการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
เทศน์ : พระธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ช่วยดับทุกข์ได้โดยพลัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-24_เทศน์_พระธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ช่วยดับทุกข์ได้โดยพลัน
Download
ปกิณกะธรรม : ปัตตานุโมทนาความดีของผู้อื่นต้องอาศัยปัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-24_ปกิณกะธรรม_ปัตตานุโมทนาความดีของผู้อื่นต้องอาศัยปัญญา
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-24_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
Download
เทศน์ : การปฏิบัติให้พ้นทุกข์ด้วยเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-23_เทศน์_การปฏิบัติให้พ้นทุกข์ด้วยเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์จาคะต่อพระภิกษุสงฆ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-23_ปกิณกะธรรม_อารมณ์จาคะต่อพระภิกษุสงฆ์
Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญภาระหน้าที่ด้วยความเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-23_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญภาระหน้าที่ด้วยความเมตตา
Download
กรรมฐาน : การเอาผลให้จิตใจสงบโดยการปลงใจตามความเป็นจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-23_กรรมฐาน_การเอาผลให้จิตใจสงบโดยการปลงใจตามความเป็นจริง