เสียงธรรมรายเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-03_ปกิณกะธรรม_จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้
Download
ปกิณกะธรรม : อย่าประมาทในชีวิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-03_ปกิณกะธรรม_อย่าประมาทในชีวิต

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-04_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-04_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
เทศน์ : กำลังใจปฏิบัติเพื่อมรรคผลตามปฏิปทาของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-04_เทศน์_กำลังใจปฏิบัติเพื่อมรรคผลตามปฏิปทาของพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : การทรงเมตตาเป็นปกติย่อมพ้นภัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-04_ปกิณกะธรรม_การทรงเมตตาเป็นปกติย่อมพ้นภัย
Download
กรรมฐาน : ทำจิตให้พ้นทุกข์ด้วยพระกรรมฐานจากกำลังของพุทธานุสสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-04_กรรมฐาน_ทำจิตให้พ้นทุกข์ด้วยพระกรรมฐานจากกำลังของพุทธานุสสติ
Download
ปกิณกะธรรม : พึงไม่ประมาทในการปฏิบัติเมื่อพบครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-04_ปกิณกะธรรม_พึงไม่ประมาทในการปฏิบัติเมื่อพบครูบาอาจารย์

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-05_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : ความกตัญญูนำไปสู่มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-05_เทศน์_ความกตัญญูนำไปสู่มรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งจิตถวายทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-05_ปกิณกะธรรม_การตั้งจิตถวายทาน
Download
กรรมฐาน : การฝึกอภิญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-05_กรรมฐาน_การฝึกอภิญญา
Download
ปกิณกะธรรม : การทำจิตให้สงบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-05_ปกิณกะธรรม_การทำจิตให้สงบ
Download
ปกิณกะธรรม : การไม่สงสัยคุณพระรัตนตรัยด้วยอารมณ์พระโสดาบัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-05_ปกิณกะธรรม_การไม่สงสัยคุณพระรัตนตรัยด้วยอารมณ์พระโสดาบัน
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-05_พระเมตตาพร_วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ความชั่วคือเหตุที่เราทำมา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-10_ปกิณกะธรรม_ความชั่วคือเหตุที่เราทำมา

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Download
เทศน์ : โอวาทปาฏิโมกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-11_เทศน์_โอวาทปาฏิโมกข์
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันมาฆบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-11_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันมาฆบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : สวดมนต์พระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-11_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์พระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สงเคราะห์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-11_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สงเคราะห์
Download
ปกิณกะธรรม : การถวายทานและงานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-11_ปกิณกะธรรม_การถวายทานและงานสาธารณประโยชน์
Download
กรรมฐาน : ใคร่ครวญพรหมวิหาร ๔ ให้ครบก่อนทำความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-11_กรรมฐาน_ใคร่ครวญพรหมวิหาร ๔ ให้ครบก่อนทำความดี
Download
ปกิณกะธรรม : การบูชาพระคาถาเงินล้าน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-11_ปกิณกะธรรม_การบูชาพระคาถาเงินล้าน
Download
ปกิณกะธรรม : การหล่อพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้าด้วยจิตเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-11_ปกิณกะธรรม_การหล่อพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้าด้วยจิตเมตตา
Download
ปกิณกะธรรม : เจริญพุทธานุสสติในการหล่อพระพุทธรูป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-11_ปกิณกะธรรม_เจริญพุทธานุสสติในการหล่อพระพุทธรูป
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานจิตในการหล่อพระพุทธรูป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-11_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานจิตในการหล่อพระพุทธรูป
Download
ปกิณกะธรรม : บูชาคุณพระรัตนตรัยในวันมาฆบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-11_ปกิณกะธรรม_บูชาคุณพระรัตนตรัยในวันมาฆบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : ขอขมาพระรัตนตรัยในวันมาฆบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-11_ปกิณกะธรรม_ขอขมาพระรัตนตรัยในวันมาฆบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พรในวันมาฆบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-11_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พรในวันมาฆบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : โอกาสทำความดีอันถึงพร้อมหาได้ยาก เมื่อพบแล้วพึงเร่งปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-11_ปกิณกะธรรม_โอกาสทำความดีอันถึงพร้อมหาได้ยาก เมื่อพบแล้วพึงเร่งปฏิบัติ

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-12_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : ทานใดก็ไม่เสมอเหมือนธรรมทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-12_เทศน์_ทานใดก็ไม่เสมอเหมือนธรรมทาน
Download
กรรมฐาน : อย่ายึดติดยึดถือในสิ่งที่เห็นสักกายทิฏฐิด้วยการยอมรับกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-12_กรรมฐาน_อย่ายึดติดยึดถือในสิ่งที่เห็นสักกายทิฏฐิด้วยการยอมรับกฎธรรมดา
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติในพระกรรมฐานมีผลต่อเราและคนรอบข้าง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-12_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติในพระกรรมฐานมีผลต่อเราและคนรอบข้าง
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติของสมณเพศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-02-12_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติของสมณเพศ