เสียงธรรมรายเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘

๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-01_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
เทศน์ : จิตที่มีความเศร้าหมองจาก ความโลภ โกรธ หลง มีทุคติเป็นที่ไป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-01_เทศน์_จิตที่มีความเศร้าหมองจาก ความโลภ โกรธ หลง มีทุคติเป็นที่ไป
Download
ปกิณกะธรรม : การเข้าถึงพระพุทธองค์ได้ต้องปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-01_ปกิณกะธรรม_การเข้าถึงพระพุทธองค์ได้ต้องปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : การเข้าถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดุจดังบิดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-01_ปกิณกะธรรม_การเข้าถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดุจดังบิดา
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจถวายวิหารทานในพระพุทธศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-01_ปกิณกะธรรม_กำลังใจถวายวิหารทานในพระพุทธศาสนา
Download
ปกิณกะธรรม : มรรคผลจะเกิดต้องอาศัยมรณานุสสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-01_ปกิณกะธรรม_มรรคผลจะเกิดต้องอาศัยมรณานุสสติ
Download
ปกิณกะธรรม : การเห็นขันธ์ ๕ เป็นที่สุดของการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-01_ปกิณกะธรรม_การเห็นขันธ์ ๕ เป็นที่สุดของการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : ทางปฏิบัติของสมณเพศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-01_ปกิณกะธรรม_ทางปฏิบัติของสมณเพศ
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเย็น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-01_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเย็น
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-01_พระเมตตาพร_วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
Download
ปกิณกะธรรม : การดูจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-01_ปกิณกะธรรม_การดูจิต

๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : การใคร่ครวญความชั่วตัวเองเสมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-02_เทศน์_การใคร่ครวญความชั่วตัวเองเสมอ
Download
ปกิณกะธรรม : โอวาทแด่สมณะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-02_ปกิณกะธรรม_โอวาทแด่สมณะ
Download
ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติเพื่อละขันธ์ ๕ มิใช่เพื่อติดดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-02_ปกิณกะธรรม_ปฏิบัติเพื่อละขันธ์ ๕ มิใช่เพื่อติดดี
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้เห็นสัจธรรมย่อมอยู่เหนือโลกธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-02_ปกิณกะธรรม_ผู้เห็นสัจธรรมย่อมอยู่เหนือโลกธรรม
Download
ปกิณกะธรรม : โทษของอุปาทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-02_ปกิณกะธรรม_โทษของอุปาทาน
Download
ตอบปัญหาธรรม : การภาวนาให้เกิดผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-02_ตอบปัญหาธรรม_การภาวนาให้เกิดผล
Download
ปกิณกะธรรม : หลักปฏิบัติในการฝึกมโนมยิทธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-02_ปกิณกะธรรม_หลักปฏิบัติในการฝึกมโนมยิทธิ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-02_พระเมตตาพร_วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : ความสุขอันยอดเยี่ยมเกิดจากความสงบในโลภ โกรธ หลง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-08_เทศน์_ความสุขอันยอดเยี่ยมเกิดจากความสงบในโลภ โกรธ หลง
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : ทำบุญในพระพุทธศาสนา กับนอกพระพุทธศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-08_คุยก่อนกรรมฐาน_ทำบุญในพระพุทธศาสนา กับนอกพระพุทธศาสนา
Download
ปกิณกะธรรม : กตัญญูกตเวทีต่อบุพการีดูที่ความประพฤติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-08_ปกิณกะธรรม_กตัญญูกตเวทีต่อบุพการีดูที่ความประพฤติ
Download
ตอบปัญหาธรรม : ผลเกิดจากอารมณ์คิดต้องกระทบจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-08_ตอบปัญหาธรรม_ผลเกิดจากอารมณ์คิดต้องกระทบจริง
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-08_พระเมตตาพร_วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
Download
ปกิณกะธรรม : มรรคผลจากการละความยินดี และพอใจในโลกเป็นความสุขหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-08_ปกิณกะธรรม_มรรคผลจากการละความยินดี และพอใจในโลกเป็นความสุขหาประมาณมิได้

๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : การเห็นภาระแห่งร่างกายด้วยกำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-09_เทศน์_การเห็นภาระแห่งร่างกายด้วยกำลังใจ
Download
ปกิณกะธรรม : การตอบแทนคุณบุพการีด้วยการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-09_ปกิณกะธรรม_การตอบแทนคุณบุพการีด้วยการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : กรรมอยู่ที่เจตนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-09_ปกิณกะธรรม_กรรมอยู่ที่เจตนา
Download
ปกิณกะธรรม : ฌานสมาบัติของผู้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-09_ปกิณกะธรรม_ฌานสมาบัติของผู้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพาน
Download
ปกิณกะธรรม : ละความพอใจและยินดีในโลก เป็นผลการปฏิบัติของพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-09_ปกิณกะธรรม_ละความพอใจและยินดีในโลก เป็นผลการปฏิบัติของพระอริยะ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-09_พระเมตตาพร_วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานจิตระลึกคุณมารดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-12_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานจิตระลึกคุณมารดา
Download
เทศน์ : กตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อแม่ด้วยการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-12_เทศน์_กตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อแม่ด้วยการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : ทางที่ทำให้พ้นทุกข์มีแต่ทางของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-12_ปกิณกะธรรม_ทางที่ทำให้พ้นทุกข์มีแต่ทางของพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : แม่ของแผ่นดิน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-12_ปกิณกะธรรม_แม่ของแผ่นดิน
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของหลวงพ่อพระราชพรหมยานเป็นทั้งพ่อและแม่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-12_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของหลวงพ่อพระราชพรหมยานเป็นทั้งพ่อและแม่
Download
ปกิณกะธรรม : อย่าทำบุญด้วยความอยาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-12_ปกิณกะธรรม_อย่าทำบุญด้วยความอยาก
Download
ปกิณกะธรรม : ถวายพระราชกุศล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-12_ปกิณกะธรรม_ถวายพระราชกุศล
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-12_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : วัตรปฏิบัติเป็นหนทางสู่พระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-15_เทศน์_วัตรปฏิบัติเป็นหนทางสู่พระอริยะ
Download
ปกิณกะธรรม : ความผูกพันในฐานะเป็นเหตุของทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-15_ปกิณกะธรรม_ความผูกพันในฐานะเป็นเหตุของทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : การเห็นพระธรรมเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-15_ปกิณกะธรรม_การเห็นพระธรรมเป็นที่พึ่ง
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : การฝึกมโนมยิทธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-15_คุยก่อนกรรมฐาน_การฝึกมโนมยิทธิ
Download
ปกิณกะธรรม : การเห็นโลกธรรมเป็นทางสู่พระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-15_ปกิณกะธรรม_การเห็นโลกธรรมเป็นทางสู่พระอริยะ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-15_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
Download
ปกิณกะธรรม : พุทโธอัปมาโณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-15_ปกิณกะธรรม_พุทโธอัปมาโณ