เสียงธรรมรายเดือน เมษายน ๒๕๕๘

๔ เมษายน ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-04_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
เทศน์ : การมีสติด้วยพระธรรมนำ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-04_เทศน์_การมีสติด้วยพระธรรมนำ
Download
ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์บูชาพระรัตนตรัยด้วยชีวิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-04_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์บูชาพระรัตนตรัยด้วยชีวิต
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : การทำสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-04_คุยก่อนกรรมฐาน_การทำสมาธิ
Download
ปกิณกะธรรม : การเจริญมรณานุสสติเป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-04_ปกิณกะธรรม_การเจริญมรณานุสสติเป็นอารมณ์
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเย็น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-04_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเย็น
Download
ปกิณกะธรรม : การเห็นคุณของผู้มีพระคุณดุจดังพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-04_ปกิณกะธรรม_การเห็นคุณของผู้มีพระคุณดุจดังพระอริยะ

๕ เมษายน ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : ความกตัญญูต่อผู้มีคุณด้วยโมกขธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-05_เทศน์_ความกตัญญูต่อผู้มีคุณด้วยโมกขธรรม
Download
ปกิณกะธรรม : วัตรปฏิบัติเป็นเครื่องป้องกันอกุศลกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-05_ปกิณกะธรรม_วัตรปฏิบัติเป็นเครื่องป้องกันอกุศลกรรม
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : ระลึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-05_คุยก่อนกรรมฐาน_ระลึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : สติระวังความชั่วของพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-05_ปกิณกะธรรม_สติระวังความชั่วของพระอริยะ
Download
ปกิณกะธรรม : การเมตตาโดยไม่มีนิวรณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-05_ปกิณกะธรรม_การเมตตาโดยไม่มีนิวรณ์

๖ เมษายน ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงระลึกคุณบูรพมหากษัตริย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-06_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงระลึกคุณบูรพมหากษัตริย์
Download
ปกิณกะธรรม : สวดมนต์บูชาทุกพระองค์เนื่องในวันจักรี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-06_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์บูชาทุกพระองค์เนื่องในวันจักรี
Download
เทศน์ : กำลังใจของบูรพมหากษัตริย์หาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-06_เทศน์_กำลังใจของบูรพมหากษัตริย์หาประมาณมิได้
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจไม่เสมอกันด้วยบุพกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-06_ปกิณกะธรรม_กำลังใจไม่เสมอกันด้วยบุพกรรม
Download
ปกิณกะธรรม : ทุกข์ที่ทนได้ยาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-06_ปกิณกะธรรม_ทุกข์ที่ทนได้ยาก
Download
ปกิณกะธรรม : การเห็นไม่ครบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-06_ปกิณกะธรรม_การเห็นไม่ครบ
Download
ปกิณกะธรรม : อย่าเข้าใจว่าตัวเองด้อยกว่า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-06_ปกิณกะธรรม_อย่าเข้าใจว่าตัวเองด้อยกว่า

๑๑ เมษายน ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : อย่าสนใจจริยาผู้อื่น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-11_เทศน์_อย่าสนใจจริยาผู้อื่น
Download
ปกิณกะธรรม : การใคร่ครวญร่างกายเป็นเหตุ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-11_ปกิณกะธรรม_การใคร่ครวญร่างกายเป็นเหตุ
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : สัมมาสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-11_คุยก่อนกรรมฐาน_สัมมาสมาธิ
Download
ปกิณกะธรรม : สมาบัติ ๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-11_ปกิณกะธรรม_สมาบัติ ๘
Download
ปกิณกะธรรม : การใช้จิตเป็นนิมิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-11_ปกิณกะธรรม_การใช้จิตเป็นนิมิต
Download
ปกิณกะธรรม : ความรู้ของพระทำให้สงบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-11_ปกิณกะธรรม_ความรู้ของพระทำให้สงบ

๑๒ เมษายน ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : ความกตัญญูเป็นเชื้อไขของพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-12_เทศน์_ความกตัญญูเป็นเชื้อไขของพระอริยะ
Download
ตอบปัญหาธรรม : การฝึกข่มใจและยอมรับกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-12_ตอบปัญหาธรรม_การฝึกข่มใจและยอมรับกฎธรรมดา
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์พระอรหันต์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-12_ปกิณกะธรรม_อารมณ์พระอรหันต์
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : การฝึกทิพจักขุญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-12_คุยก่อนกรรมฐาน_การฝึกทิพจักขุญาณ
Download
ปกิณกะธรรม : ความศรัทธาต่อพระรัตนตรัยทำให้บรรลุมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-12_ปกิณกะธรรม_ความศรัทธาต่อพระรัตนตรัยทำให้บรรลุมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : ระงับนิวรณ์ด้วยทาน ศีล ภาวนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-12_ปกิณกะธรรม_ระงับนิวรณ์ด้วยทาน ศีล ภาวนา

๑๓ เมษายน ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงวันสงกรานต์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-13_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงวันสงกรานต์
Download
ปกิณกะธรรม : สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย อิติปิโส ๙ จบและพระคาถาชินบัญชร ๙ จบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-13_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย อิติปิโส ๙ จบและพระคาถาชินบัญชร ๙ จบ
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจผูกพันแค่หน้าที่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-13_ปกิณกะธรรม_กำลังใจผูกพันแค่หน้าที่
Download
ปกิณกะธรรม : การรักษาความดีตามพระพุทธองค์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-13_ปกิณกะธรรม_การรักษาความดีตามพระพุทธองค์
Download
ปกิณกะธรรม : ขอขมากรรมและความเมตตาของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-13_ปกิณกะธรรม_ขอขมากรรมและความเมตตาของพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพระในการสะเดาะเคราะห์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-13_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพระในการสะเดาะเคราะห์