เสียงธรรมรายเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจด้วยพละ ๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-02_ปกิณกะธรรม_กำลังใจด้วยพละ ๕

๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-03_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-03_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
เทศน์ : ธรรมทานชนะทานทั้งปวง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-03_เทศน์_ธรรมทานชนะทานทั้งปวง
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งจิตอุทิศกุศล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-03_ปกิณกะธรรม_การตั้งจิตอุทิศกุศล
Download
กรรมฐาน : การทำจิตให้สงบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-03_กรรมฐาน_การทำจิตให้สงบ
Download
ปกิณกะธรรม : ผลของพระกรรมฐานคือการฝึกจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-03_ปกิณกะธรรม_ผลของพระกรรมฐานคือการฝึกจิต
Download
ปกิณกะธรรม : สาวกย่อมปฏิบ้ติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-03_ปกิณกะธรรม_สาวกย่อมปฏิบ้ติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : ความตั้งใจในการหล่อพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-03_ปกิณกะธรรม_ความตั้งใจในการหล่อพระ
Download
ปกิณกะธรรม : คำสั่งสอนของพระเท่านั้นที่จะทำให้หลุดพ้นของสมมติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-03_ปกิณกะธรรม_คำสั่งสอนของพระเท่านั้นที่จะทำให้หลุดพ้นของสมมติ

๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-04_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-04_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพระรัตนตรัย
Download
เทศน์ : ผลจากการพ้นทุกขเวทนาด้วยทำจิตให้บริสุทธิ์ในทานศีลภาวนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-04_เทศน์_ผลจากการพ้นทุกขเวทนาด้วยทำจิตให้บริสุทธิ์ในทานศีลภาวนา
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งจิตถวายทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-04_ปกิณกะธรรม_การตั้งจิตถวายทาน
Download
กรรมฐาน : อย่าเพ่งโทษโจทย์ความผิดผู้อื่น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-04_กรรมฐาน_อย่าเพ่งโทษโจทย์ความผิดผู้อื่น
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งจิตในการหล่อพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-04_ปกิณกะธรรม_การตั้งจิตในการหล่อพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : สัมโมทนียกถาในการหล่อพระพุทธรูป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-04_ปกิณกะธรรม_สัมโมทนียกถาในการหล่อพระพุทธรูป
Download
ปกิณกะธรรม : คนดีเกิดได้ยาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-04_ปกิณกะธรรม_คนดีเกิดได้ยาก

๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-05_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : การตั้งกำลังใจทำความดีตามคำสอนของพ่อ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-05_เทศน์_การตั้งกำลังใจทำความดีตามคำสอนของพ่อ
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-05_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์
Download
กรรมฐาน : เมตตาบารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-05_กรรมฐาน_เมตตาบารมี
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจในการช่วยงานพระศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-05_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการช่วยงานพระศาสนา
Download
ปกิณกะธรรม : โอวาทแด่ผู้บวช
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-05_ปกิณกะธรรม_โอวาทแด่ผู้บวช
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้มีความกตัญญูย่อมเข้าถึงความดีได้โดยง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-05_ปกิณกะธรรม_ผู้มีความกตัญญูย่อมเข้าถึงความดีได้โดยง่าย
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-05_พระเมตตาพร_วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
Download
ปกิณกะธรรม : พึงทำความดีด้วยการระวังความชั่วของตน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-05_ปกิณกะธรรม_พึงทำความดีด้วยการระวังความชั่วของตน

๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-06_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : ความรู้ยิ่งของพระนำไปสู่มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-06_เทศน์_ความรู้ยิ่งของพระนำไปสู่มรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : พึงรักษากำลังใจในการทำความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-06_ปกิณกะธรรม_พึงรักษากำลังใจในการทำความดี

๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-07_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : ทานทำให้เกิดความสุขและนำพาให้ถึงซึ่งสุคติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-07_เทศน์_ทานทำให้เกิดความสุขและนำพาให้ถึงซึ่งสุคติ
Download
ปกิณกะธรรม : พึงระวังจิตอย่าคิดชั่ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-07_ปกิณกะธรรม_พึงระวังจิตอย่าคิดชั่ว