เสียงธรรมรายเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ทานที่มีอานิสงส์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-01_ปกิณกะธรรม_ทานที่มีอานิสงส์
Download
เทศน์ : ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่งที่ทำลายความดีของเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-01_เทศน์_ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่งที่ทำลายความดีของเรา
Download
กรรมฐาน : การตั้งจิตให้เป็นสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-01_กรรมฐาน_การตั้งจิตให้เป็นสมาธิ
Download
ปกิณกะธรรม : พุทธานุภาพ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-01_ปกิณกะธรรม_พุทธานุภาพ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-01_พระเมตตาพร_วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : มรรคาปฏิบัติจะต้องรักษาศีลมีสมาธิ และปัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-04_ปกิณกะธรรม_มรรคาปฏิบัติจะต้องรักษาศีลมีสมาธิ และปัญญา

๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : การสิ้นอาสวักขยญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-05_ปกิณกะธรรม_การสิ้นอาสวักขยญาณ
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-05_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
เทศน์ : บุคคลใดเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าย่อมถึงมรรคผลได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-05_เทศน์_บุคคลใดเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าย่อมถึงมรรคผลได้
Download
ปกิณกะธรรม : การรักษาศีลของสมณเพศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-05_ปกิณกะธรรม_การรักษาศีลของสมณเพศ
Download
ปกิณกะธรรม : กฐินทาน และการเรี่ยไรถือว่ายังมีความละโมบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-05_ปกิณกะธรรม_กฐินทาน และการเรี่ยไรถือว่ายังมีความละโมบ

๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ถือคุณของพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง มิใช่ตัวบุคคล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-06_ปกิณกะธรรม_ถือคุณของพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง มิใช่ตัวบุคคล
Download
เทศน์ : ความสำคัญของวันเทโวโรหณะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-06_เทศน์_ความสำคัญของวันเทโวโรหณะ
Download
ปกิณกะธรรม : โทษของกามคุณทั้ง ๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-06_ปกิณกะธรรม_โทษของกามคุณทั้ง ๕
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-06_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของครูบาอาจารย์

๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : คนติดในหน้าที่อุปมาคนนั้นยังไม่ถึงคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-07_ปกิณกะธรรม_คนติดในหน้าที่อุปมาคนนั้นยังไม่ถึงคุณพระรัตนตรัย
Download
เทศน์ : ตนแลเป็นที่พึ่งของตน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-07_เทศน์_ตนแลเป็นที่พึ่งของตน
Download
กรรมฐาน : พุทธานุสสติกรรมฐาน และโทษของกามคุณทั้ง ๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-07_กรรมฐาน_พุทธานุสสติกรรมฐาน และโทษของกามคุณทั้ง ๕
Download
ปกิณกะธรรม : การละกามคุณทั้ง ๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-07_ปกิณกะธรรม_การละกามคุณทั้ง ๕
Download
ปกิณกะธรรม : การเจริญสมาธิเพื่อเต็มกำลัง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-07_ปกิณกะธรรม_การเจริญสมาธิเพื่อเต็มกำลัง
Download
กรรมฐาน : การแผ่เมตตาขณะเจริญพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-07_กรรมฐาน_การแผ่เมตตาขณะเจริญพระกรรมฐาน
Download
ปกิณกะธรรม : สมาธิที่ตั้งมั่นด้วยอิทธิบาท ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-07_ปกิณกะธรรม_สมาธิที่ตั้งมั่นด้วยอิทธิบาท ๔

๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : การวางกำลังใจในการถวายทานช่วงกาลกฐิน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-08_ปกิณกะธรรม_การวางกำลังใจในการถวายทานช่วงกาลกฐิน
Download
เทศน์ : ทางพ้นทุกข์คือการปฏิบัติตามพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-08_เทศน์_ทางพ้นทุกข์คือการปฏิบัติตามพระรัตนตรัย
Download
กรรมฐาน : การใคร่ครวญธาตุขันธ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-08_กรรมฐาน_การใคร่ครวญธาตุขันธ์
Download
ปกิณกะธรรม : การถวายกฐินทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-08_ปกิณกะธรรม_การถวายกฐินทาน
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-08_พระเมตตาพร_วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐