เสียงธรรมรายเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ทานที่มีอานิสงส์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-01_ปกิณกะธรรม_ทานที่มีอานิสงส์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-01_พระเมตตาพร_วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : มรรคาปฏิบัติจะต้องรักษาศีล มีสมาธิ และปัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-04_ปกิณกะธรรม_มรรคาปฏิบัติจะต้องรักษาศีล มีสมาธิ และปัญญา

๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : การสิ้นอาสวักขยญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-05_ปกิณกะธรรม_การสิ้นอาสวักขยญาณ
Download
เทศน์ : บุคคลใดเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าย่อมถึงมรรคผลได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-05_เทศน์_บุคคลใดเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าย่อมถึงมรรคผลได้

๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

Download
เทศน์ : ทางพ้นทุกข์คือการปฏิบัติตามพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-08_เทศน์_ทางพ้นทุกข์คือการปฏิบัติตามพระรัตนตรัย

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีบูชาคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-13_ปกิณกะธรรม_ทำความดีบูชาคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙
Download
เทศน์ : ถึงมรรคผลนิพพานด้วยการทำกำลังใจตามพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-13_เทศน์_ถึงมรรคผลนิพพานด้วยการทำกำลังใจตามพระรัตนตรัย

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

Download
เทศน์ : ทานเกิดจากกฐินทานเพื่อตอบแทนคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-14_เทศน์_ทานเกิดจากกฐินทานเพื่อตอบแทนคุณพระรัตนตรัย
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-14_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐