เสียงธรรมรายเดือน กันยายน ๒๕๕๘

๕ กันยายน ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-05_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
เทศน์ : โทษของการพร่องศีลกรรมบถ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-05_เทศน์_โทษของการพร่องศีลกรรมบถ ๑๐
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-05_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
Download
ปกิณกะธรรม : วัยเพลิน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-05_ปกิณกะธรรม_วัยเพลิน
Download
ปกิณกะธรรม : การเห็นความจริงตามพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-05_ปกิณกะธรรม_การเห็นความจริงตามพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : ถีนมิทธะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-05_ปกิณกะธรรม_ถีนมิทธะ
Download
ปกิณกะธรรม : ลักษณะคนที่ฝึกมโนมยิทธิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-05_ปกิณกะธรรม_ลักษณะคนที่ฝึกมโนมยิทธิได้
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเย็น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-05_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเย็น

๖ กันยายน ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : การเห็นทุกข์จากร่างกายทำให้เกิดปัญญาญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-06_เทศน์_การเห็นทุกข์จากร่างกายทำให้เกิดปัญญาญาณ
Download
ปกิณกะธรรม : ขาดการอธิษฐานในบุญ ทำให้การปฏิบัติไม่เกิดผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-06_ปกิณกะธรรม_ขาดการอธิษฐานในบุญ ทำให้การปฏิบัติไม่เกิดผล
Download
ปกิณกะธรรม : ฟังธรรมด้วยจิตที่ว่างจากโลภ โกรธ หลง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-06_ปกิณกะธรรม_ฟังธรรมด้วยจิตที่ว่างจากโลภ โกรธ หลง
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้เห็นความจริงตามพระพุทธเจ้าย่อมมีจิตไม่หวั่นไหว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-06_ปกิณกะธรรม_ผู้เห็นความจริงตามพระพุทธเจ้าย่อมมีจิตไม่หวั่นไหว
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-06_พระเมตตาพร_วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘

๑๒ กันยายน ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-12_เทศน์_จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้
Download
ปกิณกะธรรม : การกำหนดจิตในงานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-12_ปกิณกะธรรม_การกำหนดจิตในงานสาธารณประโยชน์
Download
ปกิณกะธรรม : การใช้กำลังใจตอบแทนคุณด้วยความกตัญญู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-12_ปกิณกะธรรม_การใช้กำลังใจตอบแทนคุณด้วยความกตัญญู
Download
นิทาน : ยุคว่างพระพุทธศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-12_นิทาน_ยุคว่างพระพุทธศาสนา
Download
ปกิณกะธรรม : การเห็นไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรา เป็นมรรคทางตรงในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-12_ปกิณกะธรรม_การเห็นไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรา เป็นมรรคทางตรงในการปฏิบัติ

๑๓ กันยายน ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : การทำความดีด้วยกำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-13_เทศน์_การทำความดีด้วยกำลังใจ
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจเต็มด้วยการทำทานอันเป็นสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-13_ปกิณกะธรรม_กำลังใจเต็มด้วยการทำทานอันเป็นสาธารณประโยชน์
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้เข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้าต้องมีกำลังใจเต็ม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-13_ปกิณกะธรรม_ผู้เข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้าต้องมีกำลังใจเต็ม
Download
ปกิณกะธรรม : การทรงฌานสมาบัติต้องอาศัยพรหมวิหารและกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-13_ปกิณกะธรรม_การทรงฌานสมาบัติต้องอาศัยพรหมวิหารและกฎธรรมดา
Download
ปกิณกะธรรม : เจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเพื่อละสังโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-13_ปกิณกะธรรม_เจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเพื่อละสังโยชน์
Download
ปกิณกะธรรม : ระวังจิตคิดชั่ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-13_ปกิณกะธรรม_ระวังจิตคิดชั่ว
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-13_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘

๑๙ กันยายน ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : การบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมหาเตชะวันโต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-19_เทศน์_การบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมหาเตชะวันโต
Download
ปกิณกะธรรม : ทางเดินของสาวก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-19_ปกิณกะธรรม_ทางเดินของสาวก

๒๐ กันยายน ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : การสร้างกำลังใจด้วยการบูชาพระพุทธเจ้า ณ พระธาตุแม่ยิ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-20_ปกิณกะธรรม_การสร้างกำลังใจด้วยการบูชาพระพุทธเจ้า ณ พระธาตุแม่ยิ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : สวดบทพระปริตรบูชาพระพุทธเจ้า ณ พระธาตุแม่ยิ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-20_ปกิณกะธรรม_สวดบทพระปริตรบูชาพระพุทธเจ้า ณ พระธาตุแม่ยิ่ง