เสียงธรรมรายเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ใจผ่องใสขึ้นอยู่กับกำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-03_ปกิณกะธรรม_ใจผ่องใสขึ้นอยู่กับกำลังใจ
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจเพื่อพระศาสนาเป็นกำลังใหญ่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-03_ปกิณกะธรรม_กำลังใจเพื่อพระศาสนาเป็นกำลังใหญ่
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์เพื่อผู้อื่นมีผลต่อการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-03_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์เพื่อผู้อื่นมีผลต่อการปฏิบัติ

๔ มีนาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-04_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-04_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
เทศน์ : จิตที่ผ่องใสมีสุคติเป็นที่ไป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-04_เทศน์_จิตที่ผ่องใสมีสุคติเป็นที่ไป
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งใจถวายทานอุทิศให้ผู้รอผลความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-04_ปกิณกะธรรม_การตั้งใจถวายทานอุทิศให้ผู้รอผลความดี
Download
กรรมฐาน : พึงปฏิบัติด้วยศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-04_กรรมฐาน_พึงปฏิบัติด้วยศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญา
Download
ปกิณกะธรรม : ข้อพึงปฏิบัติในที่สัปปายะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-04_ปกิณกะธรรม_ข้อพึงปฏิบัติในที่สัปปายะ
Download
ปกิณกะธรรม : การทรงจิตให้ผ่องใสต้องปฏิบัติตามพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-04_ปกิณกะธรรม_การทรงจิตให้ผ่องใสต้องปฏิบัติตามพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์พระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-04_ปกิณกะธรรม_อารมณ์พระอริยะ
Download
ปกิณกะธรรม : ละความสนใจในร่างกายด้วยการยอมรับความจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-04_ปกิณกะธรรม_ละความสนใจในร่างกายด้วยการยอมรับความจริง
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจในการปฏิบัติให้ถึงพระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-04_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการปฏิบัติให้ถึงพระนิพพาน

๕ มีนาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-05_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงบอกกล่าวในการไปทำความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-05_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงบอกกล่าวในการไปทำความดี
Download
เทศน์ : ร่างกายนี้ไม่นานหนอเร่งทำความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-05_เทศน์_ร่างกายนี้ไม่นานหนอเร่งทำความดี
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-05_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์
Download
กรรมฐาน : ละตัณหาปัญญาก็เกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-05_กรรมฐาน_ละตัณหาปัญญาก็เกิด
Download
ปกิณกะธรรม : การทรงอารมณ์พระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-05_ปกิณกะธรรม_การทรงอารมณ์พระนิพพาน
Download
ปกิณกะธรรม : การให้ต้องดูคนรับว่าพร้อมรับหรือไม่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-05_ปกิณกะธรรม_การให้ต้องดูคนรับว่าพร้อมรับหรือไม่
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-05_พระเมตตาพร_วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : การถวายพระพุทธรูปและสร้างอาคารปริยัติธรรม ณ วัดทอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-09_ปกิณกะธรรม_การถวายพระพุทธรูปและสร้างอาคารปริยัติธรรม ณ วัดทอง

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐

Download
กรรมฐาน : แบบทบทวนพระวินัยในศีลสิกขา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-10_กรรมฐาน_แบบทบทวนพระวินัยในศีลสิกขา
Download
ปกิณกะธรรม : การเห็นคุณคนและผู้มีเมตตานำไปสู่มรรคผลได้ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-10_ปกิณกะธรรม_การเห็นคุณคนและผู้มีเมตตานำไปสู่มรรคผลได้ง่าย

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-11_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงยันต์เกราะเพชรบูชาพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-11_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงยันต์เกราะเพชรบูชาพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์
Download
เทศน์ : คุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-11_เทศน์_คุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-11_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้มีพุทธานุสสติย่อมพ้นจากทุกข์ภัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-11_ปกิณกะธรรม_ผู้มีพุทธานุสสติย่อมพ้นจากทุกข์ภัย
Download
กรรมฐาน : พาหุสัจจะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-11_กรรมฐาน_พาหุสัจจะ
Download
ปกิณกะธรรม : อย่าติดในแบบแผนการปฏิบัติ พึงมุ่งทำเพื่อมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-11_ปกิณกะธรรม_อย่าติดในแบบแผนการปฏิบัติ พึงมุ่งทำเพื่อมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้มีใจถึงพร้อมย่อมถึงคุณพระรัตนตรัยได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-11_ปกิณกะธรรม_ผู้มีใจถึงพร้อมย่อมถึงคุณพระรัตนตรัยได้
Download
ปกิณกะธรรม : การทำจิตให้ว่างจากกิเลส
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-11_ปกิณกะธรรม_การทำจิตให้ว่างจากกิเลส
Download
ปกิณกะธรรม : การละความห่วงใยในบุคคลอันเป็นที่รัก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-11_ปกิณกะธรรม_การละความห่วงใยในบุคคลอันเป็นที่รัก
Download
ปกิณกะธรรม : การใคร่ครวญทุกข์และทางดับทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-03-11_ปกิณกะธรรม_การใคร่ครวญทุกข์และทางดับทุกข์