เสียงธรรมรายเดือน เมษายน ๒๕๖๐

๑ เมษายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงบูชาคุณครูบาอาจารย์ด้วยจิตอันบริสุทธิ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-01_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงบูชาคุณครูบาอาจารย์ด้วยจิตอันบริสุทธิ์
Download
ปกิณกะธรรม : สวดมนต์พระปริตรบูชาครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-01_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์พระปริตรบูชาครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานจิตบูชาคุณและอาราธนาความเป็นมงคลจากครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-01_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานจิตบูชาคุณและอาราธนาความเป็นมงคลจากครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : พึงละความเศร้าหมองด้วยการไม่เบียดเบียนผู้อื่น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-01_ปกิณกะธรรม_พึงละความเศร้าหมองด้วยการไม่เบียดเบียนผู้อื่น
Download
ปกิณกะธรรม : ที่มาและความสำคัญของยันต์เกราะเพชร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-01_ปกิณกะธรรม_ที่มาและความสำคัญของยันต์เกราะเพชร
Download
ปกิณกะธรรม : ยันต์เกราะเพชร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-01_ปกิณกะธรรม_ยันต์เกราะเพชร
Download
กรรมฐาน : ผู้เข้าถึงคุณพระพุทธเจ้าย่อมมีสติสมบูรณ์ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-01_กรรมฐาน_ผู้เข้าถึงคุณพระพุทธเจ้าย่อมมีสติสมบูรณ์ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติต้องอาศัยครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-01_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติต้องอาศัยครูบาอาจารย์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-01_พระเมตตาพร_วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติอภิญญาสมาบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-01_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติอภิญญาสมาบัติ
Download
กรรมฐาน : เราเป็นบุคคลคนเดียว มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-01_กรรมฐาน_เราเป็นบุคคลคนเดียว มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : เร่งเพียรปฏิบัติเมื่อได้รับพระเมตตาจากพระและครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-01_ปกิณกะธรรม_เร่งเพียรปฏิบัติเมื่อได้รับพระเมตตาจากพระและครูบาอาจารย์

๒ เมษายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-02_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : กำลังใจในการเห็นคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-02_เทศน์_กำลังใจในการเห็นคุณพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : ลาภสักการะถึงได้จากการเข้าถึงธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-02_ปกิณกะธรรม_ลาภสักการะถึงได้จากการเข้าถึงธรรม
Download
กรรมฐาน : ความกตัญญูรู้คุณมรรคผลเกิดได้ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-02_กรรมฐาน_ความกตัญญูรู้คุณมรรคผลเกิดได้ง่าย
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-02_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์พระโสดาบัน และผลของศีลรักษา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-02_ปกิณกะธรรม_อารมณ์พระโสดาบัน และผลของศีลรักษา
Download
ปกิณกะธรรม : หยุดทำกรรมก็ใช้หมด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-02_ปกิณกะธรรม_หยุดทำกรรมก็ใช้หมด
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-02_พระเมตตาพร_วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐

๕ เมษายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ที่มาของวันจักรี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-05_ปกิณกะธรรม_ที่มาของวันจักรี
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจต้องสะสมกันมาด้วยสมาธิจะละความผูกพัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-05_ปกิณกะธรรม_กำลังใจต้องสะสมกันมาด้วยสมาธิจะละความผูกพัน

๖ เมษายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-06_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : การสร้างกำลังใจทำความดีตอบแทนท่านผู้มีพระคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-06_เทศน์_การสร้างกำลังใจทำความดีตอบแทนท่านผู้มีพระคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : ทาน ศีล ภาวนาบูชาคุณบูรพกษัตริย์และบรรพบุรุษไทย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-06_ปกิณกะธรรม_ทาน ศีล ภาวนาบูชาคุณบูรพกษัตริย์และบรรพบุรุษไทย
Download
กรรมฐาน : ชมสวนดอกไม้ของพระอริยะด้วยกำลังสมาธิจากพรหมวิหาร ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-06_กรรมฐาน_ชมสวนดอกไม้ของพระอริยะด้วยกำลังสมาธิจากพรหมวิหาร ๔
Download
ปกิณกะธรรม : ตั้งใจปฏิบัติในเขตปฏิบัติอันเกิดจากความเมตตาของพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-06_ปกิณกะธรรม_ตั้งใจปฏิบัติในเขตปฏิบัติอันเกิดจากความเมตตาของพระ
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจของผู้ทำความดีตอบแทนคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-06_ปกิณกะธรรม_กำลังใจของผู้ทำความดีตอบแทนคุณพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : การพักใจด้วยการใคร่ครวญให้จิตสงบผ่องใส
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-06_ปกิณกะธรรม_การพักใจด้วยการใคร่ครวญให้จิตสงบผ่องใส
Download
ปกิณกะธรรม : การรักษาปฏิปทาปฏิบัติร่วมกัน เป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่พระศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-06_ปกิณกะธรรม_การรักษาปฏิปทาปฏิบัติร่วมกัน เป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่พระศาสนา
Download
ปกิณกะธรรม : คิดใคร่ครวญให้ครบเพื่อทำกำลังใจเป็นปรมัตถบารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-06_ปกิณกะธรรม_คิดใคร่ครวญให้ครบเพื่อทำกำลังใจเป็นปรมัตถบารมี

๗ เมษายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-07_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : โทษของกามคุณทั้ง ๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-07_เทศน์_โทษของกามคุณทั้ง ๕
Download
กรรมฐาน : เส้นทางพระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-07_กรรมฐาน_เส้นทางพระนิพพาน
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจตั้งมั่นเพื่อไปนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-07_ปกิณกะธรรม_กำลังใจตั้งมั่นเพื่อไปนิพพาน
Download
ปกิณกะธรรม : การฟังที่ดีต้องมีสมาธิ และการฝึกจิตดีแล้วนำความสุขมาให้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-07_ปกิณกะธรรม_การฟังที่ดีต้องมีสมาธิ และการฝึกจิตดีแล้วนำความสุขมาให้
Download
ปกิณกะธรรม : ตั้งความปรารถนาก่อนทำสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-07_ปกิณกะธรรม_ตั้งความปรารถนาก่อนทำสมาธิ
Download
ปกิณกะธรรม : การเห็นความจริงยอมรับกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-07_ปกิณกะธรรม_การเห็นความจริงยอมรับกฎธรรมดา

๘ เมษายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-08_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงบูชาพระธรรมของพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-08_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงบูชาพระธรรมของพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์
Download
เทศน์ : การมีจิตเมตตาเพื่อสาธารณประโยชน์ทำให้ถึงพระนิพพานได้โดยง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-08_เทศน์_การมีจิตเมตตาเพื่อสาธารณประโยชน์ทำให้ถึงพระนิพพานได้โดยง่าย
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจในการถวายทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-08_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการถวายทาน
Download
กรรมฐาน : การชำระจิตให้ถึงพร้อมด้วยความดีก่อนเจริญสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-08_กรรมฐาน_การชำระจิตให้ถึงพร้อมด้วยความดีก่อนเจริญสมาธิ
Download
ปกิณกะธรรม : จรณะ ๑๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-08_ปกิณกะธรรม_จรณะ ๑๕
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์พระโสดาบัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-08_ปกิณกะธรรม_อารมณ์พระโสดาบัน
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติอรูปฌานให้ถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-08_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติอรูปฌานให้ถึงมรรคผล
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-08_พระเมตตาพร_วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐
Download
ปกิณกะธรรม : คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-08_ปกิณกะธรรม_คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง
Download
กรรมฐาน : การถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-08_กรรมฐาน_การถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : เจริญเมตตาต่อพ่อแม่และผู้ที่เนื่องกันก่อนเจริญพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-08_ปกิณกะธรรม_เจริญเมตตาต่อพ่อแม่และผู้ที่เนื่องกันก่อนเจริญพระกรรมฐาน
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจในการตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-04-08_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหาน