เสียงธรรมรายเดือน มกราคม ๒๕๕๘

๑ มกราคม ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-01_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
Download
ปกิณกะธรรม : สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-01_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
Download
ปกิณกะธรรม : การใช้ลูกประคำในการเจริญภาวนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-01_ปกิณกะธรรม_การใช้ลูกประคำในการเจริญภาวนา
Download
ปกิณกะธรรม : การเป็นพระอริยะไม่ใช่สิ่งที่ยาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-01_ปกิณกะธรรม_การเป็นพระอริยะไม่ใช่สิ่งที่ยาก
Download
พระเมตตาพร : พรปีใหม่ ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-01_พระเมตตาพร_พรปีใหม่ ๒๕๕๘
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเย็น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-01_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเย็น
Download
ปกิณกะธรรม : สมณะผู้พึงปฏิบัติหาความสุขด้วยความสงบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-01_ปกิณกะธรรม_สมณะผู้พึงปฏิบัติหาความสุขด้วยความสงบ

๒ มกราคม ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-02_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
เทศน์ : การยอมรับในการเกิด แก่ เจ็บ ตายและความพลัดพรากต้องอาศัยทาน ศีล ภาวนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-02_เทศน์_การยอมรับในการเกิด แก่ เจ็บ ตายและความพลัดพรากต้องอาศัยทาน ศีล ภาวนา
Download
ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติสมาธิด้วยการนับลูกประคำ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-02_ปกิณกะธรรม_ปฏิบัติสมาธิด้วยการนับลูกประคำ
Download
ตอบปัญหาธรรม : แยกจิตออกจากกายด้วยฌาน ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-02_ตอบปัญหาธรรม_แยกจิตออกจากกายด้วยฌาน ๔
Download
กรรมฐาน : การภาวนาในจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-02_กรรมฐาน_การภาวนาในจิต
Download
ปกิณกะธรรม : บุญจะพาเราไปตามความปรารถนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-02_ปกิณกะธรรม_บุญจะพาเราไปตามความปรารถนา

๓ มกราคม ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : ผลการปฏิบัติ ไม่ต้องอาศัยวิปัสสนาและสมาธิ ด้วยการยอมรับความจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-03_ปกิณกะธรรม_ผลการปฏิบัติ ไม่ต้องอาศัยวิปัสสนาและสมาธิ ด้วยการยอมรับความจริง

๔ มกราคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : การระงับความชั่วในจิตให้ถึงพร้อม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-04_เทศน์_การระงับความชั่วในจิตให้ถึงพร้อม
Download
ปกิณกะธรรม : สวดมนต์ด้วยจิตเข้าถึงคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-04_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์ด้วยจิตเข้าถึงคุณพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : การหลงว่าดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-04_ปกิณกะธรรม_การหลงว่าดี
Download
นิทาน : ชายผู้ทำจิตสงบด้วยการไม่ส่งจิตออกนอก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-04_นิทาน_ชายผู้ทำจิตสงบด้วยการไม่ส่งจิตออกนอก

๑๐ มกราคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : การเห็นทุกข์ต้องตั้งใจที่จะดับทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-10_เทศน์_การเห็นทุกข์ต้องตั้งใจที่จะดับทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : นิมิตกสิณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-10_ปกิณกะธรรม_นิมิตกสิณ
Download
กรรมฐาน : การทบทวนกำลังใจที่จะไม่เกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-10_กรรมฐาน_การทบทวนกำลังใจที่จะไม่เกิด
Download
ปกิณกะธรรม : จรณะ ๑๕ ของพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-10_ปกิณกะธรรม_จรณะ ๑๕ ของพระอริยะ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-10_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘

๑๑ มกราคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : ความกตัญญูเป็นรากฐานของการเข้าถึงโมกขธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-11_เทศน์_ความกตัญญูเป็นรากฐานของการเข้าถึงโมกขธรรม
Download
ปกิณกะธรรม : การอยากได้ดีเป็นอุปกิเลส
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-11_ปกิณกะธรรม_การอยากได้ดีเป็นอุปกิเลส
Download
ปกิณกะธรรม : การละนิวรณ์ด้วยปัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-11_ปกิณกะธรรม_การละนิวรณ์ด้วยปัญญา
Download
กรรมฐาน : การพิจารณาสักกายทิฏฐิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-11_กรรมฐาน_การพิจารณาสักกายทิฏฐิ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-11_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘