เสียงธรรมรายปี ๒๕๕๙

๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-02_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-02_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
เทศน์ : พึงสร้างใจตนให้เป็นที่พึ่งแห่งตน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-02_เทศน์_พึงสร้างใจตนให้เป็นที่พึ่งแห่งตน
Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีให้เกิดมรรคผลต้องถึงพร้อมทั้งผู้ให้และผู้รับ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-02_ปกิณกะธรรม_ทำความดีให้เกิดมรรคผลต้องถึงพร้อมทั้งผู้ให้และผู้รับ
Download
ปกิณกะธรรม : พึงทำความดีรักษาใจตนเองเพื่อบูชาคุณครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-02_ปกิณกะธรรม_พึงทำความดีรักษาใจตนเองเพื่อบูชาคุณครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : จิตที่ฝึกดีแล้วเป็นที่พึ่งแก่ตนได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-02_ปกิณกะธรรม_จิตที่ฝึกดีแล้วเป็นที่พึ่งแก่ตนได้
Download
ปกิณกะธรรม : พึงคิดตามความรู้ของผู้ที่พ้นแล้วจึงจะพ้นทุกข์ได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-02_ปกิณกะธรรม_พึงคิดตามความรู้ของผู้ที่พ้นแล้วจึงจะพ้นทุกข์ได้
Download
ปกิณกะธรรม : ฝึกจิตให้เห็นความจริงตามคำสอนของพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-02_ปกิณกะธรรม_ฝึกจิตให้เห็นความจริงตามคำสอนของพระ
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเย็น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-02_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเย็น
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-02_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติในช่วงเวลาที่เหมาะสมจึงจะเกิดผลไว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-02_ปกิณกะธรรม_ปฏิบัติในช่วงเวลาที่เหมาะสมจึงจะเกิดผลไว

๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-03_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
เทศน์ : ปัญญาบารมีของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-03_เทศน์_ปัญญาบารมีของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
Download
ปกิณกะธรรม : การระลึกถึงความดีที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-03_ปกิณกะธรรม_การระลึกถึงความดีที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนา
Download
ปกิณกะธรรม : การถวายปฏิบัติบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-03_ปกิณกะธรรม_การถวายปฏิบัติบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : คติที่แน่นอนย่อมหลุดพ้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-03_ปกิณกะธรรม_คติที่แน่นอนย่อมหลุดพ้น
Download
ปกิณกะธรรม : มรรคผลเกิดจากการปฎิบัติมิใช่แค่ฟัง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-03_ปกิณกะธรรม_มรรคผลเกิดจากการปฎิบัติมิใช่แค่ฟัง
Download
ปกิณกะธรรม : ทางปฎิบัติของสมณเพศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-03_ปกิณกะธรรม_ทางปฎิบัติของสมณเพศ
Download
ปกิณกะธรรม : การได้พบครูบาอาจารย์ที่ถึงแล้วถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-03_ปกิณกะธรรม_การได้พบครูบาอาจารย์ที่ถึงแล้วถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : การปฎิบัติดีแล้วจะเห็นความชั่วที่มีอยู่แล้วมากขึ้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-03_ปกิณกะธรรม_การปฎิบัติดีแล้วจะเห็นความชั่วที่มีอยู่แล้วมากขึ้น
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-03_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
ปกิณกะธรรม : ความมงคลด้วยพุทธานุภาพจะปกป้องกายให้ได้มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-03_ปกิณกะธรรม_ความมงคลด้วยพุทธานุภาพจะปกป้องกายให้ได้มรรคผล

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-04_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : สวดมนต์พระปริตรบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-04_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์พระปริตรบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-04_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
ปกิณกะธรรม : การเห็นความสุขที่แท้จริงคือการไม่เกิด และพุทธานุภาพ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-04_ปกิณกะธรรม_การเห็นความสุขที่แท้จริงคือการไม่เกิด และพุทธานุภาพ
Download
ปกิณกะธรรม : การปฎิบัติบูชาเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-04_ปกิณกะธรรม_การปฎิบัติบูชาเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุด
Download
ปกิณกะธรรม : การทำกำลังใจให้เต็มต้องทำความดีร่วมกัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-04_ปกิณกะธรรม_การทำกำลังใจให้เต็มต้องทำความดีร่วมกัน
Download
ปกิณกะธรรม : การพิจารณาที่มองครบต้องดูที่ใจว่าหวั่นไหวหรือไม่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-04_ปกิณกะธรรม_การพิจารณาที่มองครบต้องดูที่ใจว่าหวั่นไหวหรือไม่
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจทำงานสาธารณประโยชน์ร่วมกันถึงมรรคผลได้ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-04_ปกิณกะธรรม_กำลังใจทำงานสาธารณประโยชน์ร่วมกันถึงมรรคผลได้ง่าย
Download
ปกิณกะธรรม : การขออโหสิกรรม และเมตตาพร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-04_ปกิณกะธรรม_การขออโหสิกรรม และเมตตาพร

๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-08_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
เทศน์ : บูชาครูบาอาจารย์ด้วยการปฏิบัติบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-08_เทศน์_บูชาครูบาอาจารย์ด้วยการปฏิบัติบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งใจถวายสังฆทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-08_ปกิณกะธรรม_การตั้งใจถวายสังฆทาน
Download
ปกิณกะธรรม : กรรมทางมโนกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-08_ปกิณกะธรรม_กรรมทางมโนกรรม
Download
ปกิณกะธรรม : นิพพานจะไปถึงได้ดูที่การปฏิบัติบูชามิใช่วัตถุ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-08_ปกิณกะธรรม_นิพพานจะไปถึงได้ดูที่การปฏิบัติบูชามิใช่วัตถุ
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : การทำบารมี ๑๐ ให้เต็มเพื่อไปพระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-08_คุยก่อนกรรมฐาน_การทำบารมี ๑๐ ให้เต็มเพื่อไปพระนิพพาน
Download
ปกิณกะธรรม : หัวใจพระปริตร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-08_ปกิณกะธรรม_หัวใจพระปริตร
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติอย่าติดที่อารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-08_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติอย่าติดที่อารมณ์
Download
ปกิณกะธรรม : การคิดพิจารณากระจายแล้วต้องรวมตัวให้เร็วมิฉะนั้นจะฟุ้ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-08_ปกิณกะธรรม_การคิดพิจารณากระจายแล้วต้องรวมตัวให้เร็วมิฉะนั้นจะฟุ้ง
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-08_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
ปกิณกะธรรม : บุพกรรมไม่มีใครหลีกหนีได้นอกจากจะหลุดพ้นจากการเกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-08_ปกิณกะธรรม_บุพกรรมไม่มีใครหลีกหนีได้นอกจากจะหลุดพ้นจากการเกิด

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงบูชาคุณครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-09_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงบูชาคุณครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
Download
ปกิณกะธรรม : สวดมนต์พระปริตรบูชาคุณครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-09_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์พระปริตรบูชาคุณครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเท่านั้นจึงจะพ้นทุกข์ได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-09_ปกิณกะธรรม_ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเท่านั้นจึงจะพ้นทุกข์ได้
Download
ปกิณกะธรรม : การสวดพระปริตรระลึกคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันสูงสุด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-09_ปกิณกะธรรม_การสวดพระปริตรระลึกคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันสูงสุด
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-09_พระเมตตาพร_วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-09_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
ปกิณกะธรรม : พึงสอนจิตให้เข้าใจความจริงตามพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-09_ปกิณกะธรรม_พึงสอนจิตให้เข้าใจความจริงตามพระ

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-10_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
เทศน์ : การยอมรับกฎธรรมดาด้วยการรักษาศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-10_เทศน์_การยอมรับกฎธรรมดาด้วยการรักษาศีล
Download
ปกิณกะธรรม : บุญการฟังเทศน์เป็นบุญใหญ่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-10_ปกิณกะธรรม_บุญการฟังเทศน์เป็นบุญใหญ่
Download
ปกิณกะธรรม : การยอมรับกฎแห่งกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-10_ปกิณกะธรรม_การยอมรับกฎแห่งกรรม
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์ในพระพุทธศาสนามีผลกับมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-10_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์ในพระพุทธศาสนามีผลกับมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-10_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการปฏิบัติ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-10_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙