เสียงธรรมรายเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘

๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-03_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงทำวัตรเช้า
Download
เทศน์ : การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-03_เทศน์_การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหาประมาณมิได้
Download
ปกิณกะธรรม : บุญสังฆทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-03_ปกิณกะธรรม_บุญสังฆทาน
Download
ปกิณกะธรรม : บุญนำความสุขมาให้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-03_ปกิณกะธรรม_บุญนำความสุขมาให้
Download
ปกิณกะธรรม : การให้ทานแบบมีสรณะ และแนวทางการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-03_ปกิณกะธรรม_การให้ทานแบบมีสรณะ และแนวทางการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : บทสวดพระปริตร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-03_ปกิณกะธรรม_บทสวดพระปริตร
Download
ปกิณกะธรรม : อานุภาพการสวดบทพระปริตรด้วยจิตศรัทธา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-03_ปกิณกะธรรม_อานุภาพการสวดบทพระปริตรด้วยจิตศรัทธา

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : ธรรมอันว่างอย่างยิ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-04_เทศน์_ธรรมอันว่างอย่างยิ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์ถวายสังฆทานทำให้ถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-04_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์ถวายสังฆทานทำให้ถึงมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : สัมโมทนียกถา ความเมตตาต่อคน ๔ จำพวก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-04_ปกิณกะธรรม_สัมโมทนียกถา ความเมตตาต่อคน ๔ จำพวก
Download
ปกิณกะธรรม : นิพพานคือความดับ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-04_ปกิณกะธรรม_นิพพานคือความดับ
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์ใจในการฝึกมโนมยิทธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-04_ปกิณกะธรรม_อารมณ์ใจในการฝึกมโนมยิทธิ
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกแยกกายแยกจิตขณะสวดมนต์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-04_ปกิณกะธรรม_การฝึกแยกกายแยกจิตขณะสวดมนต์

๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : การละความพอใจและยินดีตามคำสั่งสอน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-05_เทศน์_การละความพอใจและยินดีตามคำสั่งสอน
Download
ปกิณกะธรรม : การถวายทานด้วยการให้เป็นครั้งสุดท้าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-05_ปกิณกะธรรม_การถวายทานด้วยการให้เป็นครั้งสุดท้าย
Download
ปกิณกะธรรม : การมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-05_ปกิณกะธรรม_การมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : แนวทางปฏิบัติอารมณ์พระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-05_ปกิณกะธรรม_แนวทางปฏิบัติอารมณ์พระอริยะ
Download
ปกิณกะธรรม : วัดเป็นสรณะที่พึ่งของคน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-05_ปกิณกะธรรม_วัดเป็นสรณะที่พึ่งของคน
Download
ปกิณกะธรรม : คนกว่าจะเห็นความชั่วของตัวเองได้ต้องอาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-05_ปกิณกะธรรม_คนกว่าจะเห็นความชั่วของตัวเองได้ต้องอาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : ที่สุดของปัญญาคือ ธรรมอันว่างอย่างยิ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-05_ปกิณกะธรรม_ที่สุดของปัญญาคือ ธรรมอันว่างอย่างยิ่ง

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-11_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
เทศน์ : การเจริญเมตตาแบบโลกุตระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-11_เทศน์_การเจริญเมตตาแบบโลกุตระ
Download
ปกิณกะธรรม : การหลงดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-11_ปกิณกะธรรม_การหลงดี
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : อารมณ์ฉลาดแบบพุทธจริต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-11_คุยก่อนกรรมฐาน_อารมณ์ฉลาดแบบพุทธจริต
Download
ปกิณกะธรรม : การชำระหนี้สงฆ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-11_ปกิณกะธรรม_การชำระหนี้สงฆ์
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเย็น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-11_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเย็น
Download
ปกิณกะธรรม : ฝึกมโนมยิทธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-11_ปกิณกะธรรม_ฝึกมโนมยิทธิ

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : บุญทำให้มีความสุขในเบื้องนี้และเบื้องหน้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-12_เทศน์_บุญทำให้มีความสุขในเบื้องนี้และเบื้องหน้า
Download
ปกิณกะธรรม : คุณแห่งสังฆทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-12_ปกิณกะธรรม_คุณแห่งสังฆทาน
Download
ปกิณกะธรรม : การถึงผลในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-12_ปกิณกะธรรม_การถึงผลในการปฏิบัติ
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : อารมณ์พระอริยะเห็นเหตุของทุกข์จากการมีร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-12_คุยก่อนกรรมฐาน_อารมณ์พระอริยะเห็นเหตุของทุกข์จากการมีร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : การสวดพระปริตรด้วยความตั้งใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-12_ปกิณกะธรรม_การสวดพระปริตรด้วยความตั้งใจ
Download
ปกิณกะธรรม : โทษจากการทำลายความสุขของผู้อื่น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-12_ปกิณกะธรรม_โทษจากการทำลายความสุขของผู้อื่น
Download
ปกิณกะธรรม : วัดกำลังใจในการทำความดีของตนเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-12_ปกิณกะธรรม_วัดกำลังใจในการทำความดีของตนเอง
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-12_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : มัชฌิมาปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-18_เทศน์_มัชฌิมาปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : ผลการถวายสังฆทานดูที่กำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-18_ปกิณกะธรรม_ผลการถวายสังฆทานดูที่กำลังใจ
Download
ปกิณกะธรรม : การพิจารณากาย จิต ผู้รู้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-18_ปกิณกะธรรม_การพิจารณากาย จิต ผู้รู้
Download
ปกิณกะธรรม : จริตของนักปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-18_ปกิณกะธรรม_จริตของนักปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : การถึงคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-18_ปกิณกะธรรม_การถึงคุณพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : การเห็นพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-18_ปกิณกะธรรม_การเห็นพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : การอาราธนาลูกแก้วสงเคราะห์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-18_ปกิณกะธรรม_การอาราธนาลูกแก้วสงเคราะห์
Download
ปกิณกะธรรม : ผลอภิญญาสมาบัติขึ้นกับความพอใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-18_ปกิณกะธรรม_ผลอภิญญาสมาบัติขึ้นกับความพอใจ