หมวดธรรม: พรหมวิหาร ๔

Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญทุกข์ ไม่ติดสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-03_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญทุกข์ ไม่ติดสุข
Download
เทศน์ : ทานมัย ศีลมัย ภาวนามัยเพื่อทำให้จิตสงบจากโลภ โกรธ หลง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-03_เทศน์_ทานมัย ศีลมัย ภาวนามัยเพื่อทำให้จิตสงบจากโลภ โกรธ หลง
Download
ปกิณกะธรรม : สมณะและผู้ปฏิบัติพึงรักษาสัจจะความจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-03_ปกิณกะธรรม_สมณะและผู้ปฏิบัติพึงรักษาสัจจะความจริง
Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีเพื่อสร้างกำลังใจ ไม่ติดในความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-03_ปกิณกะธรรม_ทำความดีเพื่อสร้างกำลังใจ ไม่ติดในความดี
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-03_พระเมตตาพร_วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
Download
เทศน์ : การทำจิตให้บริสุทธิ์จากความโลภ โกรธ หลง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-02_เทศน์_การทำจิตให้บริสุทธิ์จากความโลภ โกรธ หลง
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์การทำบุญเฉพาะหน้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-02_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์การทำบุญเฉพาะหน้า
Download
ปกิณกะธรรม : จิตที่ปฏิบัติตามพระรัตนตรัยจึงจะนำพาไปสู่มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-02_ปกิณกะธรรม_จิตที่ปฏิบัติตามพระรัตนตรัยจึงจะนำพาไปสู่มรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : สังขารเป็นของไม่เที่ยง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-02_ปกิณกะธรรม_สังขารเป็นของไม่เที่ยง
Download
ปกิณกะธรรม : ปรารถนามรรคผลด้วยกำลังใจเต็มต้องเลือกเนื้อนาบุญ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-02_ปกิณกะธรรม_ปรารถนามรรคผลด้วยกำลังใจเต็มต้องเลือกเนื้อนาบุญ