เสียงธรรมรายเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ละความชั่วของเรามิใช่คนอื่น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-02_ปกิณกะธรรม_ละความชั่วของเรามิใช่คนอื่น
Download
ปกิณกะธรรม : ต่างคนต่างทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-02_ปกิณกะธรรม_ต่างคนต่างทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ใช้สมมุติละสมมุติเพื่อพบวิมุตติในวันลอยกระทง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-03_ปกิณกะธรรม_ใช้สมมุติละสมมุติเพื่อพบวิมุตติในวันลอยกระทง
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-03_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
เทศน์ : บูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยการปฏิบัติบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-03_เทศน์_บูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยการปฏิบัติบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : ตั้งใจบูชาคุณพระรัตนตรัยเมื่อมีโอกาส
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-03_ปกิณกะธรรม_ตั้งใจบูชาคุณพระรัตนตรัยเมื่อมีโอกาส
Download
ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติบูชาเพื่ออาราธนาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-03_ปกิณกะธรรม_ปฏิบัติบูชาเพื่ออาราธนาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : สวดมนต์พระปริตรธรรมบูชาพระรัตนตรัยและบูชาพระเคราะห์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-03_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์พระปริตรธรรมบูชาพระรัตนตรัยและบูชาพระเคราะห์
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานจิตบูชาคุณพระรัตนตรัยและบูชาพระเคราะห์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-03_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานจิตบูชาคุณพระรัตนตรัยและบูชาพระเคราะห์
Download
ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์สังขารุเบกขาญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-03_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์สังขารุเบกขาญาณ
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกกำลังใจในงานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-03_ปกิณกะธรรม_การฝึกกำลังใจในงานสาธารณประโยชน์

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจในการตัดสินใจว่าจะไม่เกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-04_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการตัดสินใจว่าจะไม่เกิด
Download
เทศน์ : การเห็นสัจจะความจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-04_เทศน์_การเห็นสัจจะความจริง
Download
ปกิณกะธรรม : นึกถึงคุณวิชาของเจ้าของวิชาเสมอเมื่อปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-04_ปกิณกะธรรม_นึกถึงคุณวิชาของเจ้าของวิชาเสมอเมื่อปฏิบัติ
Download
กรรมฐาน : บุคคลใดที่มีพุทธานุสสติดีแล้วจะเข้าถึงพระนิพพานได้ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-04_กรรมฐาน_บุคคลใดที่มีพุทธานุสสติดีแล้วจะเข้าถึงพระนิพพานได้ง่าย
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่หลง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-04_ปกิณกะธรรม_ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่หลง
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้มีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าจะเข้าถึงพระกรรมฐานโบราณได้ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-04_ปกิณกะธรรม_ผู้มีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าจะเข้าถึงพระกรรมฐานโบราณได้ง่าย
Download
กรรมฐาน : อานาปานุสสติเป็นกรรมฐานเบื้องต้นเข้าห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-04_กรรมฐาน_อานาปานุสสติเป็นกรรมฐานเบื้องต้นเข้าห้องพุทธคุณ

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจต้องใช้เพื่อมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-05_ปกิณกะธรรม_กำลังใจต้องใช้เพื่อมรรคผล
Download
เทศน์ : ตั้งกำลังใจในทาน ศีล ภาวนาเพื่อมรรคผลนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-05_เทศน์_ตั้งกำลังใจในทาน ศีล ภาวนาเพื่อมรรคผลนิพพาน
Download
ปกิณกะธรรม : ความอิ่มใจในทานช่วยสร้างกำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-05_ปกิณกะธรรม_ความอิ่มใจในทานช่วยสร้างกำลังใจ
Download
กรรมฐาน : มรรคผลจะเกิดเมื่อกำลังใจมีปีติและสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-05_กรรมฐาน_มรรคผลจะเกิดเมื่อกำลังใจมีปีติและสุข
Download
ปกิณกะธรรม : ความตั้งใจถวายพระพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-05_ปกิณกะธรรม_ความตั้งใจถวายพระพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนา
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-05_พระเมตตาพร_วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : คนมีสี่จำพวก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-10_ปกิณกะธรรม_คนมีสี่จำพวก
Download
ปกิณกะธรรม : ความดีถวายพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-10_ปกิณกะธรรม_ความดีถวายพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : การนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเพื่อมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-10_ปกิณกะธรรม_การนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเพื่อมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : การทำจิตให้ถึงพร้อม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-10_ปกิณกะธรรม_การทำจิตให้ถึงพร้อม

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : จิตที่รู้ตามพระพุทธเจ้าไม่ตามขันธ์ ๕ จึงจะพ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-11_ปกิณกะธรรม_จิตที่รู้ตามพระพุทธเจ้าไม่ตามขันธ์ ๕ จึงจะพ้นทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจในการบูชาคุณครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-11_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการบูชาคุณครูบาอาจารย์
Download
เทศน์ : ผู้มีความรู้ยิ่งในญาณ ๘ ย่อมไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-11_เทศน์_ผู้มีความรู้ยิ่งในญาณ ๘ ย่อมไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
Download
กรรมฐาน : ละตัณหาทางโลกทำจิตให้สงบในห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-11_กรรมฐาน_ละตัณหาทางโลกทำจิตให้สงบในห้องพุทธคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : ละตัณหาเหลือเพียงความอยากพ้นทุกข์ในห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-11_ปกิณกะธรรม_ละตัณหาเหลือเพียงความอยากพ้นทุกข์ในห้องพุทธคุณ
Download
กรรมฐาน : การเจริญอภิญญาสมาบัติในห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-11_กรรมฐาน_การเจริญอภิญญาสมาบัติในห้องพุทธคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งจิตอธิษฐานเพื่อพระนิพพานสำคัญต่อมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-11_ปกิณกะธรรม_การตั้งจิตอธิษฐานเพื่อพระนิพพานสำคัญต่อมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติต้องตั้งใจหวังผลพระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-11_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติต้องตั้งใจหวังผลพระนิพพาน