เสียงธรรมรายเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

๕ มีนาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-05_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
เทศน์ : ละความชั่วด้วยพึงระวังรักษาศีลกรรมบถ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-05_เทศน์_ละความชั่วด้วยพึงระวังรักษาศีลกรรมบถ ๑๐
Download
ปกิณกะธรรม : ความปรารถนาผลของทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-05_ปกิณกะธรรม_ความปรารถนาผลของทาน
Download
ปกิณกะธรรม : มรรคผลจะเกิดได้ต้องมีอธิษฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-05_ปกิณกะธรรม_มรรคผลจะเกิดได้ต้องมีอธิษฐาน
Download
ปกิณกะธรรม : การรู้คุณกตัญญูมีผลกับการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-05_ปกิณกะธรรม_การรู้คุณกตัญญูมีผลกับการปฏิบัติ
Download
กรรมฐาน : ใคร่ครวญชีวิตที่มีสาระหรือไม่มีสาระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-05_กรรมฐาน_ใคร่ครวญชีวิตที่มีสาระหรือไม่มีสาระ
Download
ปกิณกะธรรม : พระอรหันต์จะไม่คิดว่าใครมีโทษมีแต่ความเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-05_ปกิณกะธรรม_พระอรหันต์จะไม่คิดว่าใครมีโทษมีแต่ความเมตตา
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-05_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเย็น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-05_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเย็น
Download
ปกิณกะธรรม : ความสุขที่ได้จากบุญที่ทำความดีดังพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-05_ปกิณกะธรรม_ความสุขที่ได้จากบุญที่ทำความดีดังพระอริยะ
Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญเพ่งโทษร่างกายเป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-05_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญเพ่งโทษร่างกายเป็นอารมณ์

๖ มีนาคม ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : ทำความดีให้ถึงพร้อมจึงจะบรรลุมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-06_เทศน์_ทำความดีให้ถึงพร้อมจึงจะบรรลุมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : พระเมตตาของพระหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-06_ปกิณกะธรรม_พระเมตตาของพระหาประมาณมิได้
Download
ปกิณกะธรรม : การเริ่มต้นปฏิบัติของสมณเพศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-06_ปกิณกะธรรม_การเริ่มต้นปฏิบัติของสมณเพศ
Download
ปกิณกะธรรม : การมีจิตจดจ่อทำความดีเป็นอารมณ์เดียว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-06_ปกิณกะธรรม_การมีจิตจดจ่อทำความดีเป็นอารมณ์เดียว
Download
กรรมฐาน : ผลการปฏิบัติจะต้องเดินแบบพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-06_กรรมฐาน_ผลการปฏิบัติจะต้องเดินแบบพระอริยะ
Download
ปกิณกะธรรม : การระลึกถึงครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-06_ปกิณกะธรรม_การระลึกถึงครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-06_พระเมตตาพร_วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-11_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
ปกิณกะธรรม : เตรียมความพร้อมให้ถึงความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-11_ปกิณกะธรรม_เตรียมความพร้อมให้ถึงความดี

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-19_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
เทศน์ : จิตที่ตั้งมั่นดังพระอริยะจะไม่ทำความชั่วอีก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-19_เทศน์_จิตที่ตั้งมั่นดังพระอริยะจะไม่ทำความชั่วอีก
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-19_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพระ
Download
ปกิณกะธรรม : การเห็นทุกข์ให้ไว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-19_ปกิณกะธรรม_การเห็นทุกข์ให้ไว
Download
ปกิณกะธรรม : ที่มาของพระยืนสามสิบศอก วัดโพกรวม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-19_ปกิณกะธรรม_ที่มาของพระยืนสามสิบศอก วัดโพกรวม
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : จิตที่ถึงพร้อมด้วยศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-19_คุยก่อนกรรมฐาน_จิตที่ถึงพร้อมด้วยศีล
Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีต้องนึกถึงท่านลุงพระยายมด้วยความตั้งใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-19_ปกิณกะธรรม_ทำความดีต้องนึกถึงท่านลุงพระยายมด้วยความตั้งใจ
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-19_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
ปกิณกะธรรม : คนที่เห็นอริยสัจจะไม่หวังอะไรทางโลก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-19_ปกิณกะธรรม_คนที่เห็นอริยสัจจะไม่หวังอะไรทางโลก

๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-20_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
เทศน์ : ผู้ละมานะจึงจะเข้าถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-20_เทศน์_ผู้ละมานะจึงจะเข้าถึงมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้มีจิตเป็นสุขมีสุคติเป็นที่ไป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-20_ปกิณกะธรรม_ผู้มีจิตเป็นสุขมีสุคติเป็นที่ไป
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : การปฏิบัติแบบนักบวช
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-20_คุยก่อนกรรมฐาน_การปฏิบัติแบบนักบวช
Download
กรรมฐาน : การทรงอพรัมจริยา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-20_กรรมฐาน_การทรงอพรัมจริยา
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-20_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-26_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
เทศน์ : สร้างกำลังใจในบารมี ๑๐ เพื่อมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-26_เทศน์_สร้างกำลังใจในบารมี ๑๐ เพื่อมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : พระพุทธศาสนาช่วยโลก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-26_ปกิณกะธรรม_พระพุทธศาสนาช่วยโลก
Download
ปกิณกะธรรม : ความกตัญญูเป็นกำลังสำคัญในมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-26_ปกิณกะธรรม_ความกตัญญูเป็นกำลังสำคัญในมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : การเห็นความจริงว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-26_ปกิณกะธรรม_การเห็นความจริงว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย
Download
ปกิณกะธรรม : วิจิกิจฉา กับสีลัพพตปรามาส
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-26_ปกิณกะธรรม_วิจิกิจฉา กับสีลัพพตปรามาส
Download
ปกิณกะธรรม : ทรงอริยสัจจะไม่หวังผลอะไรทางโลก และขอขมาพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-26_ปกิณกะธรรม_ทรงอริยสัจจะไม่หวังผลอะไรทางโลก และขอขมาพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-26_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
ปกิณกะธรรม : การมีกำลังใจที่จะไม่กลับมาเกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-26_ปกิณกะธรรม_การมีกำลังใจที่จะไม่กลับมาเกิด