เสียงธรรมรายเดือน กันยายน ๒๕๕๙

๑๐ กันยายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-10_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : ผู้รักษาศีลย่อมมีความสุข มีโภคทรัพย์ มีพระนิพพานเป็นที่ไป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-10_เทศน์_ผู้รักษาศีลย่อมมีความสุข มีโภคทรัพย์ มีพระนิพพานเป็นที่ไป
Download
ปกิณกะธรรม : พุทธานุภาพของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-10_ปกิณกะธรรม_พุทธานุภาพของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
Download
กรรมฐาน : รักษาจิตด้วยการเจริญพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-10_กรรมฐาน_รักษาจิตด้วยการเจริญพระกรรมฐาน
Download
ปกิณกะธรรม : ความดีเท่านั้นเป็นเครื่องรักษาเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-10_ปกิณกะธรรม_ความดีเท่านั้นเป็นเครื่องรักษาเรา

๑๑ กันยายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-11_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : การมีร่างกายมีแต่ทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-11_เทศน์_การมีร่างกายมีแต่ทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : อายตนะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-11_ปกิณกะธรรม_อายตนะ
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจของผู้มีต่อพระศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-11_ปกิณกะธรรม_กำลังใจของผู้มีต่อพระศาสนา
Download
กรรมฐาน : มโนมยิทธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-11_กรรมฐาน_มโนมยิทธิ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-11_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙

๑๖ กันยายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : การใคร่ครวญปฏิบัติเป็นบุคคลคนเดียว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-16_ปกิณกะธรรม_การใคร่ครวญปฏิบัติเป็นบุคคลคนเดียว

๑๗ กันยายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-17_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : อิมาหัง ภะคะวา อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปะริจัชชามิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-17_เทศน์_อิมาหัง ภะคะวา อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปะริจัชชามิ
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจในการละความชั่ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-17_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการละความชั่ว
Download
กรรมฐาน : มโนมยิทธิ(ต่อ)
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-17_กรรมฐาน_มโนมยิทธิ(ต่อ)
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-17_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมล่วงพ้นทุกข์ได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-17_ปกิณกะธรรม_ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมล่วงพ้นทุกข์ได้

๑๘ กันยายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-18_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : จิตเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้ปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-18_เทศน์_จิตเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้ปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-18_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์
Download
ปกิณกะธรรม : การยอมรับกฎธรรมดาของพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-18_ปกิณกะธรรม_การยอมรับกฎธรรมดาของพระอริยะ
Download
กรรมฐาน : การเสียสละ และละ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-18_กรรมฐาน_การเสียสละ และละ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-18_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙

๒๔ กันยายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-24_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : ทำความดีด้วยความเต็มใจมิใช่ด้วยตัณหา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-24_เทศน์_ทำความดีด้วยความเต็มใจมิใช่ด้วยตัณหา
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ปฏิบัติต้องยอมรับกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-24_ปกิณกะธรรม_ผู้ปฏิบัติต้องยอมรับกฎธรรมดา
Download
กรรมฐาน : ระงับอารมณ์ฟุ้งด้วยพุทธานุสสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-24_กรรมฐาน_ระงับอารมณ์ฟุ้งด้วยพุทธานุสสติ
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-24_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์
Download
ปกิณกะธรรม : อุปสรรคในการเข้าถึงความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-24_ปกิณกะธรรม_อุปสรรคในการเข้าถึงความดี