เสียงธรรมรายปี ๒๕๖๐

๑ มกราคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งจิตนึกถึงคุณพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-01_ปกิณกะธรรม_การตั้งจิตนึกถึงคุณพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : สวดมนต์ข้ามปี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-01_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์ข้ามปี
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานจิตในวันปีใหม่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-01_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานจิตในวันปีใหม่
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งจิตบวงสรวง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-01_ปกิณกะธรรม_การตั้งจิตบวงสรวง
Download
ปกิณกะธรรม : สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-01_ปกิณกะธรรม_สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : จิตเป็นสมบัติของเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-01_ปกิณกะธรรม_จิตเป็นสมบัติของเรา
Download
ปกิณกะธรรม : พรปีใหม่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-01_ปกิณกะธรรม_พรปีใหม่
Download
กรรมฐาน : ความเพียรที่ทำให้กำลังใจเต็ม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-01_กรรมฐาน_ความเพียรที่ทำให้กำลังใจเต็ม
Download
ปกิณกะธรรม : การยอมรับกฎธรรมดาตามพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-01_ปกิณกะธรรม_การยอมรับกฎธรรมดาตามพระอริยะ
Download
ปกิณกะธรรม : ต้นเหตุของความทุกข์คือเคยทำชั่วมา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-01_ปกิณกะธรรม_ต้นเหตุของความทุกข์คือเคยทำชั่วมา

๒ มกราคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-02_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : การบูชาพระรัตนตรัยเป็นมงคลอย่างยิ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-02_เทศน์_การบูชาพระรัตนตรัยเป็นมงคลอย่างยิ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-02_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้เห็นทุกข์ย่อมไม่ปรารถนาการเกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-02_ปกิณกะธรรม_ผู้เห็นทุกข์ย่อมไม่ปรารถนาการเกิด
Download
ปกิณกะธรรม : การถวายทานต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-02_ปกิณกะธรรม_การถวายทานต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานจิตในการหล่อพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-02_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานจิตในการหล่อพระ
Download
ปกิณกะธรรม : ลงมือปฏิบัติเพื่อเร่งสร้างกำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-02_ปกิณกะธรรม_ลงมือปฏิบัติเพื่อเร่งสร้างกำลังใจ

๓ มกราคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-03_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : ความสงบเป็นความสุขอันยอดเยี่ยม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-03_เทศน์_ความสงบเป็นความสุขอันยอดเยี่ยม
Download
ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์ในการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-03_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์ในการให้ทาน
Download
กรรมฐาน : พระธรรมเป็นของประเสริฐผู้ที่เข้าถึงได้ต้องละความชั่ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-03_กรรมฐาน_พระธรรมเป็นของประเสริฐผู้ที่เข้าถึงได้ต้องละความชั่ว
Download
ปกิณกะธรรม : โอวาทปาฏิโมกข์ของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-03_ปกิณกะธรรม_โอวาทปาฏิโมกข์ของพระพุทธเจ้า
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-03_พระเมตตาพร_วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐

๖ มกราคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : คนที่มีเมตตาจะเข้าถึงพระรัตนตรัยได้ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-06_ปกิณกะธรรม_คนที่มีเมตตาจะเข้าถึงพระรัตนตรัยได้ง่าย

๗ มกราคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-07_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-07_เทศน์_พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-07_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์
Download
กรรมฐาน : การมีความสุขแบบพระอริยะด้วยการปวารณาพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-07_กรรมฐาน_การมีความสุขแบบพระอริยะด้วยการปวารณาพระกรรมฐาน
Download
ปกิณกะธรรม : พระกรรมฐานปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-07_ปกิณกะธรรม_พระกรรมฐานปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ทรงความสงบสันโดษต้องไม่ขาดพรหมวิหาร ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-07_ปกิณกะธรรม_ผู้ทรงความสงบสันโดษต้องไม่ขาดพรหมวิหาร ๔

๘ มกราคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-08_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : ความพลัดพรากเศร้าโศกเสียใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-08_เทศน์_ความพลัดพรากเศร้าโศกเสียใจ
Download
กรรมฐาน : การยกจิตให้เหนือโลก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-08_กรรมฐาน_การยกจิตให้เหนือโลก
Download
ปกิณกะธรรม : พระอริยะเห็นความจริงเป็นเรื่องปกติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-08_ปกิณกะธรรม_พระอริยะเห็นความจริงเป็นเรื่องปกติ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-08_พระเมตตาพร_วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐