เสียงธรรมรายเดือน เมษายน ๒๕๕๙

๒ เมษายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-02_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-02_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
เทศน์ : การเห็นตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านำไปสู่มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-02_เทศน์_การเห็นตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านำไปสู่มรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-02_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพระ
Download
ปกิณกะธรรม : การทรงสมาธิเมื่อมีทุกขเวทนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-02_ปกิณกะธรรม_การทรงสมาธิเมื่อมีทุกขเวทนา
Download
ปกิณกะธรรม : มรรคผลดูที่เจตนาของจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-02_ปกิณกะธรรม_มรรคผลดูที่เจตนาของจิต
Download
กรรมฐาน : ใคร่ครวญธรรมหยุดภาระทุกอย่างก่อนนอน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-02_กรรมฐาน_ใคร่ครวญธรรมหยุดภาระทุกอย่างก่อนนอน
Download
ปกิณกะธรรม : การจะหาที่จะอิ่มใจในการทำบุญหาได้ยาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-02_ปกิณกะธรรม_การจะหาที่จะอิ่มใจในการทำบุญหาได้ยาก
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเย็น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-02_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเย็น
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-02_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีให้ถึงพร้อมทั้งกำลังใจและความคิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-02_ปกิณกะธรรม_ทำความดีให้ถึงพร้อมทั้งกำลังใจและความคิด

๓ เมษายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-03_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
เทศน์ : การมีร่างกายเป็นเหตุของทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-03_เทศน์_การมีร่างกายเป็นเหตุของทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งใจทำความดีในวันสงกรานต์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-03_ปกิณกะธรรม_การตั้งใจทำความดีในวันสงกรานต์
Download
ตอบปัญหาธรรม : ทำความดีในปัจจุบันให้เข้มแข็ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-03_ตอบปัญหาธรรม_ทำความดีในปัจจุบันให้เข้มแข็ง
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้เข้าถึงธรรมต้องถึงพร้อมในกรรมบถ ๑๐ และการทรงสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-03_ปกิณกะธรรม_ผู้เข้าถึงธรรมต้องถึงพร้อมในกรรมบถ ๑๐ และการทรงสมาธิ
Download
กรรมฐาน : การฝึกอภิญญาสมาบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-03_กรรมฐาน_การฝึกอภิญญาสมาบัติ

๖ เมษายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-06_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
เทศน์ : ทำความดีในพระพุทธศาสนาตอบแทนคุณบูรพกษัตริย์ไทย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-06_เทศน์_ทำความดีในพระพุทธศาสนาตอบแทนคุณบูรพกษัตริย์ไทย
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์ถวายบูรพกษัตริย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-06_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์ถวายบูรพกษัตริย์
Download
ปกิณกะธรรม : อัตตกิลมถานุโยคการอยากได้ดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-06_ปกิณกะธรรม_อัตตกิลมถานุโยคการอยากได้ดี
Download
นิทาน : เรื่องจริงแต่ไม่มีอยู่จริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-06_นิทาน_เรื่องจริงแต่ไม่มีอยู่จริง
Download
ปกิณกะธรรม : จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-06_ปกิณกะธรรม_จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-06_พระเมตตาพร_วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙

๙ เมษายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-09_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
เทศน์ : ละความชั่วตามผู้รู้เป็นทางสู่พระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-09_เทศน์_ละความชั่วตามผู้รู้เป็นทางสู่พระอริยะ
Download
ปกิณกะธรรม : ความอยากดีของคนมีมานะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-09_ปกิณกะธรรม_ความอยากดีของคนมีมานะ
Download
ปกิณกะธรรม : ทานศีลภาวนาเป็นมรรค ละสังโยชน์เป็นผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-09_ปกิณกะธรรม_ทานศีลภาวนาเป็นมรรค ละสังโยชน์เป็นผล
Download
กรรมฐาน : การไปพระนิพพานต้องมีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-09_กรรมฐาน_การไปพระนิพพานต้องมีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : จริต บารมี ๑๐ และสมาบัติ ๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-09_ปกิณกะธรรม_จริต บารมี ๑๐ และสมาบัติ ๘
Download
ปกิณกะธรรม : จริตมีผลในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-09_ปกิณกะธรรม_จริตมีผลในการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-09_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
ปกิณกะธรรม : ทรงอารมณ์พระนิพพานเป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-09_ปกิณกะธรรม_ทรงอารมณ์พระนิพพานเป็นอารมณ์

๑๐ เมษายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-10_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
เทศน์ : ทำความดีตามครูบาอาจารย์อย่างเคร่งครัด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-10_เทศน์_ทำความดีตามครูบาอาจารย์อย่างเคร่งครัด
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกจิตด้วยพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-10_ปกิณกะธรรม_การฝึกจิตด้วยพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
Download
ปกิณกะธรรม : การถวายผ้าบังสุกุลให้บิดามารดาผู้ล่วงลับ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-10_ปกิณกะธรรม_การถวายผ้าบังสุกุลให้บิดามารดาผู้ล่วงลับ
Download
กรรมฐาน : การละสังโยชน์ทำลายมานะทิฏฐิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-10_กรรมฐาน_การละสังโยชน์ทำลายมานะทิฏฐิ
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-10_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพระ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-10_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙

๑๒ เมษายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-12_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
ปกิณกะธรรม : ความสงบสุขทางใจเป็นผลของการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-12_ปกิณกะธรรม_ความสงบสุขทางใจเป็นผลของการปฏิบัติ