เสียงธรรมรายเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-01_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-01_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
เทศน์ : การสำรวมใจให้บริสุทธิ์เพื่ออุทิศให้ผู้มีคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-01_เทศน์_การสำรวมใจให้บริสุทธิ์เพื่ออุทิศให้ผู้มีคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-01_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์
Download
กรรมฐาน : การทำจิตให้สงบจากร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-01_กรรมฐาน_การทำจิตให้สงบจากร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญความตายเป็นเรื่องธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-01_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญความตายเป็นเรื่องธรรมดา
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ปฏิบัติย่อมมีศรัทธามั่นคงต่อพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-01_ปกิณกะธรรม_ผู้ปฏิบัติย่อมมีศรัทธามั่นคงต่อพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ปฏิบัติต้องหมั่นใคร่ครวญในคำสอนของครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-01_ปกิณกะธรรม_ผู้ปฏิบัติต้องหมั่นใคร่ครวญในคำสอนของครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ที่ปฏิบัติถึงผลแล้วจะไม่แค่ฟัง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-01_ปกิณกะธรรม_ผู้ที่ปฏิบัติถึงผลแล้วจะไม่แค่ฟัง

๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-02_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : ความพลัดพรากผูกพันอาลัยอาวรณ์ของพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-02_เทศน์_ความพลัดพรากผูกพันอาลัยอาวรณ์ของพระอริยะ
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจในการถวายทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-02_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการถวายทาน
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติต้องมีพรหมวิหารสี่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-02_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติต้องมีพรหมวิหารสี่
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์พระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-02_ปกิณกะธรรม_อารมณ์พระอริยะ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-02_พระเมตตาพร_วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-08_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : กำลังใจเต็ม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-08_เทศน์_กำลังใจเต็ม
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-08_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์
Download
ปกิณกะธรรม : การสงเคราะห์ผู้มีคุณต้องเป็นไปตามบุพกรรมที่ทำมา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-08_ปกิณกะธรรม_การสงเคราะห์ผู้มีคุณต้องเป็นไปตามบุพกรรมที่ทำมา
Download
กรรมฐาน : พระกรรมฐานเพื่อปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-08_กรรมฐาน_พระกรรมฐานเพื่อปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจในการทำความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-08_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการทำความดี
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ละมานะย่อมเข้าถึงธรรมได้ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-08_ปกิณกะธรรม_ผู้ละมานะย่อมเข้าถึงธรรมได้ง่าย

๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-09_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : การมีร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-09_เทศน์_การมีร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-09_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์
Download
ปกิณกะธรรม : ข้อธรรมเป็นไปตามจริตของผู้ปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-09_ปกิณกะธรรม_ข้อธรรมเป็นไปตามจริตของผู้ปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : มรรคผลไม่เกิดจากการไม่ระวังกายวาจาใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-09_ปกิณกะธรรม_มรรคผลไม่เกิดจากการไม่ระวังกายวาจาใจ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-09_พระเมตตาพร_วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : พระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-14_ปกิณกะธรรม_พระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-15_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : ความกตัญญูต่อองค์พระราชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-15_เทศน์_ความกตัญญูต่อองค์พระราชา
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-15_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์
Download
ปกิณกะธรรม : ฝึกใจให้ละความอยากได้ของผู้อื่น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-15_ปกิณกะธรรม_ฝึกใจให้ละความอยากได้ของผู้อื่น
Download
ปกิณกะธรรม : พึงรักษาใจให้พ้นจากความทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-15_ปกิณกะธรรม_พึงรักษาใจให้พ้นจากความทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : พระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-15_ปกิณกะธรรม_พระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินหาประมาณมิได้
Download
ปกิณกะธรรม : จิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-15_ปกิณกะธรรม_จิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐาน
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-15_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานจิตในการหล่อพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-15_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานจิตในการหล่อพระ
Download
ปกิณกะธรรม : ระวังจิตอย่าคิดชั่วในยามเกิดอกุศลกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-15_ปกิณกะธรรม_ระวังจิตอย่าคิดชั่วในยามเกิดอกุศลกรรม