หมวดธรรม: พรหมวิหาร ๔

Download
ปกิณกะธรรม : ทรงอารมณ์เบื่อหน่ายในร่างกายจึงจะพ้นจากวัฏสงสาร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-14_ปกิณกะธรรม_ทรงอารมณ์เบื่อหน่ายในร่างกายจึงจะพ้นจากวัฏสงสาร
Download
เทศน์ : พึงไม่ประมาททรงความเมตตาอยู่เสมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-14_เทศน์_พึงไม่ประมาททรงความเมตตาอยู่เสมอ
Download
ปกิณกะธรรม : สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-13_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
Download
ปกิณกะธรรม : การสะเดาะห์เคราะห์ด้วยการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-13_ปกิณกะธรรม_การสะเดาะห์เคราะห์ด้วยการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
Download
เทศน์ : บุคคลใดเข้าถึงธรรมได้ถือว่าเป็นคนที่มีบุญมาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-13_เทศน์_บุคคลใดเข้าถึงธรรมได้ถือว่าเป็นคนที่มีบุญมาก
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพระ ต่องานสาธารณประโยชน์และสถานที่ปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-13_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพระ ต่องานสาธารณประโยชน์และสถานที่ปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-13_ปกิณกะธรรม_กำลังใจ
Download
ปกิณกะธรรม : การแผ่เมตตาอุทิศกุศล และอธิษฐานจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-13_ปกิณกะธรรม_การแผ่เมตตาอุทิศกุศล และอธิษฐานจิต
Download
ปกิณกะธรรม : ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-13_ปกิณกะธรรม_ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
Download
นิทาน : บุคคลที่มีความศรัทธา และปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจะหลุดพ้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-13_นิทาน_บุคคลที่มีความศรัทธา และปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจะหลุดพ้น