ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : ผู้มีกำลังใจเข้มแข็งมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะพ้นทุกข์ได้
2018-12-10_ปกิณกะธรรม_ผู้มีกำลังใจเข้มแข็งมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะพ้นทุกข์ได้
เทศน์ : บุญเกิดจากการเพียรละความชั่วพาให้พ้นทุกข์ได้
2018-12-10_เทศน์_บุญเกิดจากการเพียรละความชั่วพาให้พ้นทุกข์ได้
ปกิณกะธรรม : พึงฝึกฝนใจเอาชนะความชั่วทั้งในและนอกเขตปฏิบัติ
2018-12-10_ปกิณกะธรรม_พึงฝึกฝนใจเอาชนะความชั่วทั้งในและนอกเขตปฏิบัติ
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๑๕ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๒๒ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๑ มกราคม ๒๕๖๒
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
บวงสรวง เวลา ๙.๐๐ น.
หล่อพระ ๓๐ นิ้ว (บ่าย)

๑ มกราคม ๒๕๖๒
บวงสรวง เวลา ๙.๐๐ น.
๕ - ๖ มกราคม ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๑๒ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๑๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๒๔ มกราคม ๒๕๖๒
วางศิลาฤกษ์ สร้างพระอุโบสถ
วัดจันทร์มณี อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
๒๖ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ