ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : การตั้งใจบูชาคุณพระพุทธเจ้าและการรับมงคลในวันวิสาขบูชา
2019-05-18_ปกิณกะธรรม_การตั้งใจบูชาคุณพระพุทธเจ้าและการรับมงคลในวันวิสาขบูชา
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงบูชาคุณและขอขมาพระรัตนตรัยในวันวิสาขบูชา
2019-05-18_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงบูชาคุณและขอขมาพระรัตนตรัยในวันวิสาขบูชา
เทศน์ : กรรมความชั่วย่อมเป็นบุพกรรมขวางความดี
2019-05-18_เทศน์_กรรมความชั่วย่อมเป็นบุพกรรมขวางความดี
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
วันอัฏฐมีบูชา

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
หล่อพระอัครสาวก เวลา ๑๐.๐๐ น.
๑ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๘ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๒๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๖ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
วันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ไหว้ครูเสาร์ ๕ ค่ำ
๑๓ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
วันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม วันเข้าพรรษา