ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : สร้างพระอุโบสถด้วยความเมตตา ณ วัดธรรมาราม
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑)
2019-10-23_ปกิณกะธรรม_สร้างพระอุโบสถด้วยความเมตตา ณ วัดธรรมาราม
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑)
ปกิณกะธรรม : การทำความดีต้องอาศัยผู้มีคุณ พึงระลึกด้วยความกตัญญู
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
2019-10-20_ปกิณกะธรรม_การทำความดีต้องอาศัยผู้มีคุณ พึงระลึกด้วยความกตัญญู
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
ปกิณกะธรรม : คุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันเที่ยงแท้แน่นอน
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
2019-10-19_ปกิณกะธรรม_คุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันเที่ยงแท้แน่นอน
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒๕ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๙.๓๐ น.
วันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๙.๓๐ น.
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๕.๐๐ น.
๑ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๙.๓๐ น.
วันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๙.๓๐ น.
วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๕.๐๐ น.
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
วันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
กฐิน วัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพ
๘ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๙.๓๐ น.
วันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๙.๓๐ น.
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๕.๐๐ น.
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
กฐินวัดจันทร์มณี จ.อ่างทอง เวลา ๑๓.๐๐ น.
ทำลานแห่รอบโบสถ์-กำแพงแก้ว
๑๕ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๙.๓๐ น.
วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๙.๓๐ น.
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน สวดพระพิธีธรรม เวลา ๑๕.๐๐ น.