ฟังธรรมล่าสุด

เทศน์ : ไม่มีสิ่งอื่นใดเป็นที่พึ่งนอกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2014-10-19_เทศน์_ไม่มีสิ่งอื่นใดเป็นที่พึ่งนอกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
กรรมฐาน : การเห็นร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา
2014-10-19_กรรมฐาน_การเห็นร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา
ปกิณกะธรรม : กรรมจากการตำหนิผู้อื่น
2014-10-19_ปกิณกะธรรม_กรรมจากการตำหนิผู้อื่น
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒๕ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
ยกฉัตรพระประธานในพระอุโบสถ วัดเขาพะแวง เวลา ๑๐.๓๐ น.
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ ทำบุญถวายหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ
๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
กฐินวัดคฤหบดี กรุงเทพ เวลา ๑๓.๐๐ น.
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ยกช่อฟ้าพระอุโบสถ วัดโพกรวม เวลา ๑๐.๑๕ น.
๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
กฐินวัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร เวลา ๙.๐๐ น.
๘ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เปิดบ้านสบายใจ