ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
2016-08-21_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
เทศน์ : มรรคผลเกิดจากการทำความดีต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขณะมีทุกขเวทนา
2016-08-21_เทศน์_มรรคผลเกิดจากการทำความดีต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขณะมีทุกขเวทนา
ปกิณกะธรรม : ผลของกรรม
2016-08-21_ปกิณกะธรรม_ผลของกรรม
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๓ - ๔ กันยายน ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ
๑๐ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ
๑๗ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ
๒๔ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ
๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
กฐินวัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพ
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
กฐินวัดพระยาศิริไอยสวรรค์ กรุงเทพ
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
กฐินวัดมณีบรรพตวรวิหาร จ.ตาก