ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญในร่างกายเสมอเมื่อกำลังใจเต็มจะบรรลุมรรคผล
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
2022-06-26_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญในร่างกายเสมอเมื่อกำลังใจเต็มจะบรรลุมรรคผล
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
เทศน์ : จิตที่ผ่องใสมีสุคติเป็นที่ไป
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐)
2022-06-26_เทศน์_จิตที่ผ่องใสมีสุคติเป็นที่ไป
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐)
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐)
2022-06-26_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐)
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ถวายพระชำระหนี้สงฆ์ ๒ องค์

๙ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ยกเสาเอก อาคารพระชำระหนี้สงฆ์ เวลา ๙.๐๐ น.

๑๓ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕
วันอาสาฬหบูชา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
วันเข้าพรรษา

วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เคลื่อนพระพุทธรูป ๗๐ นิ้ว ๑ องค์ และ
พระพุทธรูป ๓๐ นิ้ว จำนวน ๑๕ องค์
ไปถวาย ณ วัดจันทร์มณี จ.อ่างทอง

วันที่ ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เปิดปฏิบัติตามปกติ

๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เปิดบ้านสบายใจ