ฟังธรรมล่าสุด

เทศน์ : ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน
2015-05-17_เทศน์_ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน
ปกิณกะธรรม : ความอยากในตัณหาเป็นเครื่องกั้นความดี
2015-05-17_ปกิณกะธรรม_ความอยากในตัณหาเป็นเครื่องกั้นความดี
ปกิณกะธรรม : การบูชาสิ่งที่ควรบูชา
2015-05-17_ปกิณกะธรรม_การบูชาสิ่งที่ควรบูชา
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๓๐ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
หล่อพระ เวลา ๑๕.๓๙ น.
๖ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๑๓ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๒๐ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
ไหว้ครูเสาร์ ๕