ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพ่อแม่
2017-09-17_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพ่อแม่
เทศน์ : การทำความดีรู้คุณกับผู้มีพระคุณในวันสารทไทย
2017-09-17_เทศน์_การทำความดีรู้คุณกับผู้มีพระคุณในวันสารทไทย
คุยก่อนกรรมฐาน : คนที่ขาดเมตตาตัณหาก็เข้า
2017-09-17_คุยก่อนกรรมฐาน_คนที่ขาดเมตตาตัณหาก็เข้า
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒๓ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๓๐ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๗ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๑๓ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๐.๐๐ น. กฐินพระราชทานวัดคฤหบดี
เวลา ๑๔.๐๐ น. กฐินพระราชทานวัดดาวดึงษาราม
๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๔.๐๐ น. กฐินพระราชทานวัดสังเวชวิศยาราม
๒๒ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๒๘ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
๓๐ ตุลาคม ครบรอบวันมรณภาพ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
บวชพระ ๙ รูป
๔ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๑๑ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๑๘ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๒๕ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๒ - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๙ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๑๖ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
เปิดบ้านสบายใจ
๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๒ มกราคม ๒๕๖๑
เปิดบ้านสบายใจ