ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
2016-09-18_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
เทศน์ : จิตเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้ปฎิบัติ
2016-09-18_เทศน์_จิตเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้ปฎิบัติ
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์
2016-09-18_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒๔ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ
๑ - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ
๘ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ
๑๕ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ
๒๒ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ
๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
กฐินวัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพ
๒๙ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
เปิดบ้านสบายใจ
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
กฐินวัดพระยาศิริไอยสวรรค์ กรุงเทพ
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
กฐินวัดมณีบรรพตวรวิหาร จ.ตาก