ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : รักษาศีลด้วยจิตอันละเอียดปราณีต
2019-07-20_ปกิณกะธรรม_รักษาศีลด้วยจิตอันละเอียดปราณีต
ปกิณกะธรรม : ผู้เห็นทุกข์ย่อมเห็นธรรมและเห็นคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง
2019-07-19_ปกิณกะธรรม_ผู้เห็นทุกข์ย่อมเห็นธรรมและเห็นคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง
ปกิณกะธรรม : การทำความดีสัจจะบารมีต้องเข้มแข็ง จึงเข้าถึงมรรคผลได้ง่าย
2019-07-17_ปกิณกะธรรม_การทำความดีสัจจะบารมีต้องเข้มแข็ง จึงเข้าถึงมรรคผลได้ง่าย
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒๗ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๓ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๑๐ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๓๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ