ฟังธรรมล่าสุด

เทศน์ : พระพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้
2015-01-25_เทศน์_พระพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้
กรรมฐาน : การละสักกายทิฐิในอารมณ์พระโสดาบัน
2015-01-25_กรรมฐาน_การละสักกายทิฐิในอารมณ์พระโสดาบัน
เทศน์ : การยอมรับกรรมด้วยสติ
2015-01-23_เทศน์_การยอมรับกรรมด้วยสติ
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๓๑ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๗ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๑๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๒๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๒๘ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ