ฟังธรรมล่าสุด

เทศน์ : การตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในชีวิต
2015-05-05_เทศน์_การตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในชีวิต
เทศน์ : การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
2015-05-04_เทศน์_การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
คุยก่อนกรรมฐาน : การใช้ของดีด้วยสมาธิที่มีพรหมวิหารสี่
2015-05-04_คุยก่อนกรรมฐาน_การใช้ของดีด้วยสมาธิที่มีพรหมวิหารสี่
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๓๐ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
หล่อพระ
๖ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๑๓ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
เปิดบ้านสบายใจ
๒๐ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
ไหว้ครูเสาร์ ๕