ฟังธรรมล่าสุด

ปกิณกะธรรม : เร่งรัดกำลังใจปฏิบัติด้วยศรัทธาตั้งมั่นในคุณพระพุทธเจ้า
2019-09-15_ปกิณกะธรรม_เร่งรัดกำลังใจปฏิบัติด้วยศรัทธาตั้งมั่นในคุณพระพุทธเจ้า
เทศน์ : ทุกข์ทั้งหลายย่อมล่วงพ้นได้ด้วยความเพียร
2019-09-15_เทศน์_ทุกข์ทั้งหลายย่อมล่วงพ้นได้ด้วยความเพียร
นิทาน : ภิกษุผู้เข้าถึงมรรคผลด้วยบุญบารมีและความเพียร
2019-09-15_นิทาน_ภิกษุผู้เข้าถึงมรรคผลด้วยบุญบารมีและความเพียร
ฟังธรรมทั้งหมด

กำหนดการบ้านสบายใจ

๒๑ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๒๘ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๕ - ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๑๒ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
๙.๐๐ น. บวงสรวง
๑๐.๐๐ น. หล่อพระประธานในพระอุโบสถ ๖๙ นิ้ว
ถวายวัดจันทร์มณี จ.อ่างทอง
๑๙ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ
๒๖ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
เปิดบ้านสบายใจ