เสียงธรรมรายเดือน มีนาคม ๒๕๕๘

๑ มีนาคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-01_เทศน์_อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : การชำระความอาฆาตพยาบาทในใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-01_ปกิณกะธรรม_การชำระความอาฆาตพยาบาทในใจ
Download
ปกิณกะธรรม : ร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-01_ปกิณกะธรรม_ร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา
Download
กรรมฐาน : การระวังวาจา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-01_กรรมฐาน_การระวังวาจา
Download
ปกิณกะธรรม : การอธิษฐานเพื่อการเห็นธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-01_ปกิณกะธรรม_การอธิษฐานเพื่อการเห็นธรรม

๓ มีนาคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : คุณพระรัตนตรัยหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-03_เทศน์_คุณพระรัตนตรัยหาประมาณมิได้
Download
ปกิณกะธรรม : การมีวิหารธรรมเมื่อมีทุกขเวทนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-03_ปกิณกะธรรม_การมีวิหารธรรมเมื่อมีทุกขเวทนา
Download
ตอบปัญหาธรรม : การละความพอใจและยินดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-03_ตอบปัญหาธรรม_การละความพอใจและยินดี
Download
ปกิณกะธรรม : การสร้างกำลังใจในการหล่อพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-03_ปกิณกะธรรม_การสร้างกำลังใจในการหล่อพระ
Download
กรรมฐาน : การพิจารณากายกับจิตด้วยพุทธานุสสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-03_กรรมฐาน_การพิจารณากายกับจิตด้วยพุทธานุสสติ
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจตกในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-03_ปกิณกะธรรม_กำลังใจตกในการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : การบูชาคุณของพระ ด้วยการหล่อพระพุทธรูป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-03_ปกิณกะธรรม_การบูชาคุณของพระ ด้วยการหล่อพระพุทธรูป

๔ มีนาคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : วันมาฆบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-04_เทศน์_วันมาฆบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวง สวดมนต์วันมาฆบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-04_ปกิณกะธรรม_บวงสรวง สวดมนต์วันมาฆบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : การระวังจิตไม่ให้คิดชั่ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-04_ปกิณกะธรรม_การระวังจิตไม่ให้คิดชั่ว
Download
ปกิณกะธรรม : การทำความดีด้วยความกตัญญู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-04_ปกิณกะธรรม_การทำความดีด้วยความกตัญญู
Download
ปกิณกะธรรม : ทุกข์จากการมีร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-04_ปกิณกะธรรม_ทุกข์จากการมีร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์การบูชาคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-04_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์การบูชาคุณพระรัตนตรัย
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-04_พระเมตตาพร_วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘

๗ มีนาคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : ความสุขแบบโลกุตระต้องทรงพรหมวิหารสี่ และกำลังใจต่อผู้อื่นเป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-07_เทศน์_ความสุขแบบโลกุตระต้องทรงพรหมวิหารสี่ และกำลังใจต่อผู้อื่นเป็นอารมณ์
Download
ตอบปัญหาธรรม : อริยสัจ ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-07_ตอบปัญหาธรรม_อริยสัจ ๔
Download
ปกิณกะธรรม : อจินไตย และกำลังใจต้องทำเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-07_ปกิณกะธรรม_อจินไตย และกำลังใจต้องทำเอง
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติเมื่อทรงอารมณ์ถึง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-07_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติเมื่อทรงอารมณ์ถึง
Download
กรรมฐาน : การเห็นความจริงด้วยวิปัสสนาญาณ ๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-07_กรรมฐาน_การเห็นความจริงด้วยวิปัสสนาญาณ ๙
Download
ปกิณกะธรรม : การผูกพันและผู้มีความเคารพต่อครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-07_ปกิณกะธรรม_การผูกพันและผู้มีความเคารพต่อครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกวิชาเพื่อละความทุกข์ของตัวเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-07_ปกิณกะธรรม_การฝึกวิชาเพื่อละความทุกข์ของตัวเอง
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-07_พระเมตตาพร_วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘

๘ มีนาคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : ความสุข เกิดจากการเป็นผู้ให้ความสุขแก่ผู้อื่น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-08_เทศน์_ความสุข เกิดจากการเป็นผู้ให้ความสุขแก่ผู้อื่น
Download
ตอบปัญหาธรรม : จิตที่สงบจากความชั่วทำให้เกิดปัญญาญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-08_ตอบปัญหาธรรม_จิตที่สงบจากความชั่วทำให้เกิดปัญญาญาณ
Download
ปกิณกะธรรม : จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-08_ปกิณกะธรรม_จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้
Download
ปกิณกะธรรม : ความศรัทธาต้องประกอบด้วยสติปัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-08_ปกิณกะธรรม_ความศรัทธาต้องประกอบด้วยสติปัญญา
Download
กรรมฐาน : เจริญสมถภาวนาด้วยญาณ ๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-08_กรรมฐาน_เจริญสมถภาวนาด้วยญาณ ๘

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : การรักษาศีลเป็นบันไดสู่พระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-14_เทศน์_การรักษาศีลเป็นบันไดสู่พระนิพพาน
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งจิตทำบุญงานประจำปี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-14_ปกิณกะธรรม_การตั้งจิตทำบุญงานประจำปี
Download
ตอบปัญหาธรรม : วิปัสสนึกกับวิปัสสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-14_ตอบปัญหาธรรม_วิปัสสนึกกับวิปัสสนา
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติของสมณเพศกับฆราวาส
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-14_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติของสมณเพศกับฆราวาส
Download
กรรมฐาน : การใคร่ครวญทุกข์อันเกิดจากผัสสะเสมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-14_กรรมฐาน_การใคร่ครวญทุกข์อันเกิดจากผัสสะเสมอ
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์ฌาน ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-14_ปกิณกะธรรม_อารมณ์ฌาน ๔
Download
ปกิณกะธรรม : มงคล ๓๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-14_ปกิณกะธรรม_มงคล ๓๘
Download
ปกิณกะธรรม : พิจารณาผัสสะที่กระทบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-14_ปกิณกะธรรม_พิจารณาผัสสะที่กระทบ