เสียงธรรมรายเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

๑ มีนาคม ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันมาฆบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-01_ปกิณกะธรรม_ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันมาฆบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยกำลังใจในทาน ศีล ภาวนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-01_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยกำลังใจในทาน ศีล ภาวนา
Download
เทศน์ : ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตให้ผ่องใส
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-01_เทศน์_ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตให้ผ่องใส
Download
ปกิณกะธรรม : พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันเที่ยงแท้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-01_ปกิณกะธรรม_พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันเที่ยงแท้
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจในการละ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-01_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการละ
Download
นิทาน : ชายผู้บรรลุมรรคผลด้วยความกตัญญู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-01_นิทาน_ชายผู้บรรลุมรรคผลด้วยความกตัญญู
Download
ปกิณกะธรรม : ตั้งใจหล่อพระด้วยจิตผ่องใสและความตั้งใจในการรักษาพระศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-01_ปกิณกะธรรม_ตั้งใจหล่อพระด้วยจิตผ่องใสและความตั้งใจในการรักษาพระศาสนา
Download
ปกิณกะธรรม : ทรัพย์ของพระพุทธเจ้ามีค่ากว่าทรัพย์ใดในโลก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-01_ปกิณกะธรรม_ทรัพย์ของพระพุทธเจ้ามีค่ากว่าทรัพย์ใดในโลก
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานจิตหล่อพระในวันมาฆบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-01_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานจิตหล่อพระในวันมาฆบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : อย่ากังวลในร่างกายจนละโอกาสทำความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-01_ปกิณกะธรรม_อย่ากังวลในร่างกายจนละโอกาสทำความดี

๒ มีนาคม ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : การเห็นคุณความดีของพ่อแม่ และพระรัตนตรัยต้องอาศัยสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-02_ปกิณกะธรรม_การเห็นคุณความดีของพ่อแม่ และพระรัตนตรัยต้องอาศัยสมาธิ
Download
เทศน์ : ผลของการทำความชั่วที่ผ่านมา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-02_เทศน์_ผลของการทำความชั่วที่ผ่านมา
Download
ปกิณกะธรรม : การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-02_ปกิณกะธรรม_การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : กามราคะละด้วยความพอใจอารมณ์นักบวช
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-02_ปกิณกะธรรม_กามราคะละด้วยความพอใจอารมณ์นักบวช
Download
ปกิณกะธรรม : การปลงใจในชีวิตของตนเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-02_ปกิณกะธรรม_การปลงใจในชีวิตของตนเอง

๓ มีนาคม ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : การอธิษฐานผลของธรรมทานเพื่อมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-03_ปกิณกะธรรม_การอธิษฐานผลของธรรมทานเพื่อมรรคผล
Download
เทศน์ : คุณของพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-03_เทศน์_คุณของพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้
Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีด้วยการละไม่ยึดถืออุปาทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-03_ปกิณกะธรรม_ทำความดีด้วยการละไม่ยึดถืออุปาทาน
Download
ปกิณกะธรรม : ข้อปฏิบัติเพื่อถึงความเป็นพระอริยบุคคล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-03_ปกิณกะธรรม_ข้อปฏิบัติเพื่อถึงความเป็นพระอริยบุคคล
Download
ปกิณกะธรรม : อาศัยผลของทานเพื่อบรรเทาอกุศลกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-03_ปกิณกะธรรม_อาศัยผลของทานเพื่อบรรเทาอกุศลกรรม
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-03_พระเมตตาพร_วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑
Download
ปกิณกะธรรม : วางกำลังใจเหมือนทำงานสาธารณประโยชน์ในทุกสถาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-03_ปกิณกะธรรม_วางกำลังใจเหมือนทำงานสาธารณประโยชน์ในทุกสถาน

๔ มีนาคม ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : ทานต้องมีความตั้งใจในการถวายมรรคผลจึงเกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-04_ปกิณกะธรรม_ทานต้องมีความตั้งใจในการถวายมรรคผลจึงเกิด
Download
เทศน์ : กำลังใจในการฝึกจิตเป็นผู้ให้เสมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-04_เทศน์_กำลังใจในการฝึกจิตเป็นผู้ให้เสมอ
Download
ปกิณกะธรรม : การใคร่ครวญร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-04_ปกิณกะธรรม_การใคร่ครวญร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจในการทำความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-04_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการทำความดี

๙ มีนาคม ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : บุพกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-09_ปกิณกะธรรม_บุพกรรม

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : ไม่ประมาทในชีวิต ปฏิบัติความดีในปัจจุบันอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-10_ปกิณกะธรรม_ไม่ประมาทในชีวิต ปฏิบัติความดีในปัจจุบันอารมณ์
Download
เทศน์ : ละอวิชชาด้วยกำลังใจเต็ม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-10_เทศน์_ละอวิชชาด้วยกำลังใจเต็ม
Download
ปกิณกะธรรม : อดทนต่อทุกขเวทนาด้วยกำลังใจเด็ดเดี่ยว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-10_ปกิณกะธรรม_อดทนต่อทุกขเวทนาด้วยกำลังใจเด็ดเดี่ยว
Download
ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติธุดงควัตรเพื่อละนิวรณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-10_ปกิณกะธรรม_ปฏิบัติธุดงควัตรเพื่อละนิวรณ์
Download
ปกิณกะธรรม : พระธรรมวินัยเป็นกำแพงปกป้องสมณะจากอกุศลกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-10_ปกิณกะธรรม_พระธรรมวินัยเป็นกำแพงปกป้องสมณะจากอกุศลกรรม
Download
ปกิณกะธรรม : มรรคผลต้องตั้งใจมั่นด้วยอธิษฐานบารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-10_ปกิณกะธรรม_มรรคผลต้องตั้งใจมั่นด้วยอธิษฐานบารมี