เสียงธรรมรายเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

Download
ปกิณกะธรรม : การเห็นอริยสัจของพระอริยบุคคล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-01_ปกิณกะธรรม_การเห็นอริยสัจของพระอริยบุคคล
Download
ปกิณกะธรรม : สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-01_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
Download
เทศน์ : การถือคุณพระรัตนตรัยคือที่พึ่งเป็นนิมิตติดใจไว้เสมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-01_เทศน์_การถือคุณพระรัตนตรัยคือที่พึ่งเป็นนิมิตติดใจไว้เสมอ
Download
ปกิณกะธรรม : เพียรทำความดี ไม่ตามนึกถึงกรรมที่ทำมาไว้เสมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-01_ปกิณกะธรรม_เพียรทำความดี ไม่ตามนึกถึงกรรมที่ทำมาไว้เสมอ
Download
ปกิณกะธรรม : บูชาความดีพระพุทธเจ้าด้วยกำลังใจเต็มในชาติสุดท้าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-01_ปกิณกะธรรม_บูชาความดีพระพุทธเจ้าด้วยกำลังใจเต็มในชาติสุดท้าย
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-01_พระเมตตาพร_วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ครองความกตัญญูย่อมมีจิตอยู่เหนือความชั่วได้โดยง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-03_ปกิณกะธรรม_ผู้ครองความกตัญญูย่อมมีจิตอยู่เหนือความชั่วได้โดยง่าย

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ไม่พ้นการเกิดต้องอาศัยพึ่งพาผู้มีเมตตา พึงยกย่องบุคคลอันควรบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-04_ปกิณกะธรรม_ผู้ไม่พ้นการเกิดต้องอาศัยพึ่งพาผู้มีเมตตา พึงยกย่องบุคคลอันควรบูชา
Download
เทศน์ : คุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมอันเป็นสวัสดิมงคล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-04_เทศน์_คุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมอันเป็นสวัสดิมงคล
Download
ปกิณกะธรรม : แผ่นดินที่มีพระพุทธศาสนาปรากฏย่อมสงบสุขและเยือกเย็น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-04_ปกิณกะธรรม_แผ่นดินที่มีพระพุทธศาสนาปรากฏย่อมสงบสุขและเยือกเย็น
Download
นิทาน : การทำความดีสำคัญที่การตั้งจิตเจตนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-04_นิทาน_การทำความดีสำคัญที่การตั้งจิตเจตนา
Download
ปกิณกะธรรม : ตั้งจิตเจตนาในการหล่อพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-04_ปกิณกะธรรม_ตั้งจิตเจตนาในการหล่อพระ
Download
ปกิณกะธรรม : อาราธนาแป้งมงคลด้วยความเข้าถึงคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-04_ปกิณกะธรรม_อาราธนาแป้งมงคลด้วยความเข้าถึงคุณพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : อภิญญาสมาบัติ ๒ การฏิบัติให้เกิดผลขึ้นอยู่กับจริตและการอธิษฐานปรารถนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-04_ปกิณกะธรรม_อภิญญาสมาบัติ ๒ การฏิบัติให้เกิดผลขึ้นอยู่กับจริตและการอธิษฐานปรารถนา

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

Download
ปกิณกะธรรม : ผู้เพียรรักษาความดีให้ยิ่งขึ้นไปย่อมไม่เสื่อมจากบุญวาสนาบารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-05_ปกิณกะธรรม_ผู้เพียรรักษาความดีให้ยิ่งขึ้นไปย่อมไม่เสื่อมจากบุญวาสนาบารมี
Download
เทศน์ : บุญในการวางกำลังใจในสังขารุเปกขาญาณทำให้เกิดปัญญาญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-05_เทศน์_บุญในการวางกำลังใจในสังขารุเปกขาญาณทำให้เกิดปัญญาญาณ
Download
ปกิณกะธรรม : วางกำลังใจหล่อพระด้วยจิตศรัทธา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-05_ปกิณกะธรรม_วางกำลังใจหล่อพระด้วยจิตศรัทธา
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติต้องมีอารมณ์จิตแจ่มใสพร้อมด้วยสติสัมปะชัญญะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-05_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติต้องมีอารมณ์จิตแจ่มใสพร้อมด้วยสติสัมปะชัญญะ
Download
ปกิณกะธรรม : การเข้าใจเรื่องจิตกับกายของพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-05_ปกิณกะธรรม_การเข้าใจเรื่องจิตกับกายของพระอริยะ

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

Download
ปกิณกะธรรม : หล่อพระด้วยนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเจตนาให้เป็นที่พึ่งแก่ผู้คน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-06_ปกิณกะธรรม_หล่อพระด้วยนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเจตนาให้เป็นที่พึ่งแก่ผู้คน
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงหล่อพระด้วยจิตสะอาดบริสุทธิ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-06_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงหล่อพระด้วยจิตสะอาดบริสุทธิ์
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานจิตหล่อพระถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-06_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานจิตหล่อพระถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งจิตปรารถนาต้องประกอบด้วยความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-06_ปกิณกะธรรม_การตั้งจิตปรารถนาต้องประกอบด้วยความดี

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

Download
ปกิณกะธรรม : สำรวมใจในสถานที่ปฏิบัติด้วยสังคหวัตถุ ๔ อันเป็นพื้นฐานของศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-05-10_ปกิณกะธรรม_สำรวมใจในสถานที่ปฏิบัติด้วยสังคหวัตถุ ๔ อันเป็นพื้นฐานของศีล