หมวดธรรม: พรหมวิหาร ๔

Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจในการมาให้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-31_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการมาให้
Download
ปกิณกะธรรม : แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-31_ปกิณกะธรรม_แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงท่านผู้มีพระคุณในวันส่งท้ายปี ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-31_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงท่านผู้มีพระคุณในวันส่งท้ายปี ๒๕๖๐
Download
ปกิณกะธรรม : เจริญพระพุทธมนต์พระปริตรส่งท้ายปีเก่า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-31_ปกิณกะธรรม_เจริญพระพุทธมนต์พระปริตรส่งท้ายปีเก่า
Download
เทศน์ : สาวกพึงถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันมั่นคง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-30_เทศน์_สาวกพึงถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันมั่นคง
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติต้องอาศัยสหธรรมิกพึงเป็นผู้ละมานะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-30_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติต้องอาศัยสหธรรมิกพึงเป็นผู้ละมานะ
Download
ปกิณกะธรรม : ที่สุดของการใคร่ครวญธรรมให้จิตสงบคือการเข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-30_ปกิณกะธรรม_ที่สุดของการใคร่ครวญธรรมให้จิตสงบคือการเข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์พระโสดาบัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-30_ปกิณกะธรรม_อารมณ์พระโสดาบัน
Download
นิทาน : คนขายน้ำผู้มองประโยชน์เป็นเรื่องสำคัญ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-30_นิทาน_คนขายน้ำผู้มองประโยชน์เป็นเรื่องสำคัญ
Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญตัณหาและการละตัณหา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-12-30_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญตัณหาและการละตัณหา