หมวดธรรม: พรหมวิหาร ๔

Download
เทศน์ : ผู้มีจิตมั่นคงปฏิบัติตามคำสอนของพระ ย่อมมีจิตผ่องใสมีสุคติเป็นที่ไป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-09-23_เทศน์_ผู้มีจิตมั่นคงปฏิบัติตามคำสอนของพระ ย่อมมีจิตผ่องใสมีสุคติเป็นที่ไป
Download
ปกิณกะธรรม : วิหารทานในพระพุทธศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-09-23_ปกิณกะธรรม_วิหารทานในพระพุทธศาสนา
Download
นิทาน : ภิกษุผู้พลาดจากมรรคผลเพราะมีจิตเศร้าหมองขณะฟังธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-09-23_นิทาน_ภิกษุผู้พลาดจากมรรคผลเพราะมีจิตเศร้าหมองขณะฟังธรรม
Download
ปกิณกะธรรม : ไม่ประมาททำบุญเพียงอย่างเดียว ต้องอบรมข่มใจไม่คิดชั่วด้วย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-09-22_ปกิณกะธรรม_ไม่ประมาททำบุญเพียงอย่างเดียว ต้องอบรมข่มใจไม่คิดชั่วด้วย
Download
เทศน์ : คุณธรรมของเทวดาและพรหมเป็นพื้นฐานของผู้เข้าถึงความเป็นพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-09-22_เทศน์_คุณธรรมของเทวดาและพรหมเป็นพื้นฐานของผู้เข้าถึงความเป็นพระอริยะ
Download
ปกิณกะธรรม : สมเด็จพระคะแนนระลึกคุณครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-09-22_ปกิณกะธรรม_สมเด็จพระคะแนนระลึกคุณครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : อย่าปล่อยใจตามจริตนิสัย เพียรปฏิบัติตามคำพระสอน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-09-21_ปกิณกะธรรม_อย่าปล่อยใจตามจริตนิสัย เพียรปฏิบัติตามคำพระสอน
Download
ปกิณกะธรรม : บูรณะพระอุโบสถตอบแทนคุณพระรัตนตรัย ณ วัดประโชติการาม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-09-16_ปกิณกะธรรม_บูรณะพระอุโบสถตอบแทนคุณพระรัตนตรัย ณ วัดประโชติการาม
Download
ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์ใจของผู้มีอายุ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-09-15_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์ใจของผู้มีอายุ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-09-15_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑