เสียงธรรมรายเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีเพื่อหนีจากมนุษยโลกอันเป็นแดนทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-01_ปกิณกะธรรม_ทำความดีเพื่อหนีจากมนุษยโลกอันเป็นแดนทุกข์

๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : การเกิดย่อมหนีไม่พ้นบุพกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-02_ปกิณกะธรรม_การเกิดย่อมหนีไม่พ้นบุพกรรม
Download
ปกิณกะธรรม : สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-02_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
Download
เทศน์ : การทำจิตให้บริสุทธิ์จากความโลภ โกรธ หลง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-02_เทศน์_การทำจิตให้บริสุทธิ์จากความโลภ โกรธ หลง
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์การทำบุญเฉพาะหน้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-02_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์การทำบุญเฉพาะหน้า
Download
ปกิณกะธรรม : จิตที่ปฏิบัติตามพระรัตนตรัยจึงจะนำพาไปสู่มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-02_ปกิณกะธรรม_จิตที่ปฏิบัติตามพระรัตนตรัยจึงจะนำพาไปสู่มรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : สังขารเป็นของไม่เที่ยง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-02_ปกิณกะธรรม_สังขารเป็นของไม่เที่ยง
Download
ปกิณกะธรรม : ปรารถนามรรคผลด้วยกำลังใจเต็มต้องเลือกเนื้อนาบุญ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-02_ปกิณกะธรรม_ปรารถนามรรคผลด้วยกำลังใจเต็มต้องเลือกเนื้อนาบุญ

๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญทุกข์ ไม่ติดสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-03_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญทุกข์ ไม่ติดสุข
Download
เทศน์ : ทานมัย ศีลมัย ภาวนามัยเพื่อทำให้จิตสงบจากโลภ โกรธ หลง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-03_เทศน์_ทานมัย ศีลมัย ภาวนามัยเพื่อทำให้จิตสงบจากโลภ โกรธ หลง
Download
ปกิณกะธรรม : สมณะและผู้ปฏิบัติพึงรักษาสัจจะความจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-03_ปกิณกะธรรม_สมณะและผู้ปฏิบัติพึงรักษาสัจจะความจริง
Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีเพื่อสร้างกำลังใจ ไม่ติดในความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-03_ปกิณกะธรรม_ทำความดีเพื่อสร้างกำลังใจ ไม่ติดในความดี
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-03_พระเมตตาพร_วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : ตั้งใจปฏิบัติด้วยการยอมรับความจริงเป็นปกตินิสัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-08_ปกิณกะธรรม_ตั้งใจปฏิบัติด้วยการยอมรับความจริงเป็นปกตินิสัย

๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งมั่นในความดีจนทรงเป็นฌาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-09_ปกิณกะธรรม_การตั้งมั่นในความดีจนทรงเป็นฌาน
Download
ปกิณกะธรรม : พระเมตตาข้าวมงคล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-09_ปกิณกะธรรม_พระเมตตาข้าวมงคล
Download
เทศน์ : การทรงกำลังใจในเมตตาบารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-09_เทศน์_การทรงกำลังใจในเมตตาบารมี
Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีในพระศาสนาปรารถนาพระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-09_ปกิณกะธรรม_ทำความดีในพระศาสนาปรารถนาพระนิพพาน
Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญร่างกายเป็นรังของโรค
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-09_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญร่างกายเป็นรังของโรค
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์สร้างกำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-09_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์สร้างกำลังใจ
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์พระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-09_ปกิณกะธรรม_อารมณ์พระอริยะ

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : โทษของการละเมิดศีลกรรมบถ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-10_ปกิณกะธรรม_โทษของการละเมิดศีลกรรมบถ
Download
เทศน์ : เหตุแห่งทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-10_เทศน์_เหตุแห่งทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : หล่อพระบูชาคุณครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-10_ปกิณกะธรรม_หล่อพระบูชาคุณครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจในการเกิดชาติสุดท้าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-10_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการเกิดชาติสุดท้าย
Download
ปกิณกะธรรม : ตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผลต้องละโลกธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-10_ปกิณกะธรรม_ตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผลต้องละโลกธรรม
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-10_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑