เสียงธรรมรายเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-01_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-01_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
เทศน์ : อัปปมาเทนะจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมละความชั่ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-01_เทศน์_อัปปมาเทนะจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมละความชั่ว
Download
ปกิณกะธรรม : การมีจาคานุสสติกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-01_ปกิณกะธรรม_การมีจาคานุสสติกรรมฐาน
Download
ปกิณกะธรรม : การทำจิตให้พ้นจากความชั่ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-01_ปกิณกะธรรม_การทำจิตให้พ้นจากความชั่ว
Download
ปกิณกะธรรม : จงกล่าวโทษโจทย์ความผิดตัวเองไว้เสมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-01_ปกิณกะธรรม_จงกล่าวโทษโจทย์ความผิดตัวเองไว้เสมอ
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : การหลงดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-01_คุยก่อนกรรมฐาน_การหลงดี
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์พระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-01_ปกิณกะธรรม_อารมณ์พระอริยะ
Download
ปกิณกะธรรม : การอุทิศบุญให้ถึงญาติผู้ล่วงลับ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-01_ปกิณกะธรรม_การอุทิศบุญให้ถึงญาติผู้ล่วงลับ
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกอภิญญาสมาบัติต้องไม่กลัวอาการของร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-01_ปกิณกะธรรม_การฝึกอภิญญาสมาบัติต้องไม่กลัวอาการของร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : การยอมรับนับถือไม่ปรามาสคุณครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-01_ปกิณกะธรรม_การยอมรับนับถือไม่ปรามาสคุณครูบาอาจารย์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-01_พระเมตตาพร_วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-05_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
เทศน์ : การปฏิบัติบูชาต่อผู้มีพระคุณในวันฉัตรมงคล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-05_เทศน์_การปฏิบัติบูชาต่อผู้มีพระคุณในวันฉัตรมงคล
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งจิตถวายทานในพระพุทธศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-05_ปกิณกะธรรม_การตั้งจิตถวายทานในพระพุทธศาสนา
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจในการถวายทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-05_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการถวายทาน
Download
ปกิณกะธรรม : ทานจะเต็มเมื่อไร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-05_ปกิณกะธรรม_ทานจะเต็มเมื่อไร
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พรหลังถวายทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-05_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พรหลังถวายทาน
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-05_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
ปกิณกะธรรม : ความถึงพร้อมด้วยกำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-05_ปกิณกะธรรม_ความถึงพร้อมด้วยกำลังใจ

๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : พุทธานุภาพด้วยการทรงพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-06_ปกิณกะธรรม_พุทธานุภาพด้วยการทรงพุทธานุสสติเป็นอารมณ์

๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-07_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
เทศน์ : การบูชาคุณพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-07_เทศน์_การบูชาคุณพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : ความอิ่มใจในการทำความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-07_ปกิณกะธรรม_ความอิ่มใจในการทำความดี
Download
ปกิณกะธรรม : การทำความดีให้เกิดผลต้องถึงพร้อมด้วยกำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-07_ปกิณกะธรรม_การทำความดีให้เกิดผลต้องถึงพร้อมด้วยกำลังใจ
Download
ปกิณกะธรรม : การละนิวรณ์ต้องมองความจริงให้ครบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-07_ปกิณกะธรรม_การละนิวรณ์ต้องมองความจริงให้ครบ
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : ผู้ปฏิบัติพึงรักษาอพรัมจริยาและอิทธิบาท ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-07_คุยก่อนกรรมฐาน_ผู้ปฏิบัติพึงรักษาอพรัมจริยาและอิทธิบาท ๔
Download
นิทาน : บุพกรรมที่ทำให้เกิดเป็นยักษ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-07_นิทาน_บุพกรรมที่ทำให้เกิดเป็นยักษ์
Download
ปกิณกะธรรม : การรักษาศีล ๘ ด้วยสัจจะบารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-07_ปกิณกะธรรม_การรักษาศีล ๘ ด้วยสัจจะบารมี
Download
ปกิณกะธรรม : บุคคลผู้กตัญญูต้องรู้คุณของพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-07_ปกิณกะธรรม_บุคคลผู้กตัญญูต้องรู้คุณของพระ
Download
ปกิณกะธรรม : บุคคลที่เข้าถึงธรรมต้องมีศีลเป็นปกติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-07_ปกิณกะธรรม_บุคคลที่เข้าถึงธรรมต้องมีศีลเป็นปกติ
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-07_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
ปกิณกะธรรม : จิตที่เศร้าหมองจากตัณหาภาระทางโลกหาทางหลุดพ้นได้ยาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-07_ปกิณกะธรรม_จิตที่เศร้าหมองจากตัณหาภาระทางโลกหาทางหลุดพ้นได้ยาก

๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-08_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
เทศน์ : ยอมรับกฎธรรมดาด้วยกรรมบถ ๑๐ ที่เกิดกระทบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-08_เทศน์_ยอมรับกฎธรรมดาด้วยกรรมบถ ๑๐ ที่เกิดกระทบ
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจดับนิวรณ์ สังโยชน์ดับบารมี ๑๐ ก็เต็ม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-08_ปกิณกะธรรม_กำลังใจดับนิวรณ์ สังโยชน์ดับบารมี ๑๐ ก็เต็ม
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-08_พระเมตตาพร_วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-14_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
เทศน์ : พึงไม่ประมาทในชีวิตมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-14_เทศน์_พึงไม่ประมาทในชีวิตมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึง
Download
ปกิณกะธรรม : พึงอธิษฐานในผลของทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-14_ปกิณกะธรรม_พึงอธิษฐานในผลของทาน
Download
ปกิณกะธรรม : การดับความทุกข์ด้วยพุทธานุสสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-14_ปกิณกะธรรม_การดับความทุกข์ด้วยพุทธานุสสติ
Download
ปกิณกะธรรม : พุทธานุสสติเป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-14_ปกิณกะธรรม_พุทธานุสสติเป็นอารมณ์
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์พระอนาคามี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-14_ปกิณกะธรรม_อารมณ์พระอนาคามี
Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีสำคัญที่กำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-14_ปกิณกะธรรม_ทำความดีสำคัญที่กำลังใจ
Download
ปกิณกะธรรม : อานุภาพมนต์พระปริตร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-14_ปกิณกะธรรม_อานุภาพมนต์พระปริตร
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-14_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
ปกิณกะธรรม : การตำหนิติเตียนผู้อื่นทั้งกาย วาจา ใจเป็นตัวกั้นมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-14_ปกิณกะธรรม_การตำหนิติเตียนผู้อื่นทั้งกาย วาจา ใจเป็นตัวกั้นมรรคผล