เสียงธรรมรายเดือน เมษายน ๒๕๕๖

๖ เมษายน ๒๕๕๖

Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติตามผู้รู้ถือว่าเป็นคนฉลาด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-06_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติตามผู้รู้ถือว่าเป็นคนฉลาด
Download
กรรมฐาน : การระลึกคุณพระรัตนตรัยเสมอในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-06_กรรมฐาน_การระลึกคุณพระรัตนตรัยเสมอในการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : การจบกิจเมื่อถึงความพร้อม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-06_ปกิณกะธรรม_การจบกิจเมื่อถึงความพร้อม
Download
ปกิณกะธรรม : ทุกจริตเข้าสู่มรรคผลได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-06_ปกิณกะธรรม_ทุกจริตเข้าสู่มรรคผลได้
Download
ปกิณกะธรรม : ความรู้ทำให้เราฉลาดต้องฟังผู้รู้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-06_ปกิณกะธรรม_ความรู้ทำให้เราฉลาดต้องฟังผู้รู้

๗ เมษายน ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : คนรู้คุณพระรัตนตรัย ทำให้ละความชั่วได้ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-07_เทศน์_คนรู้คุณพระรัตนตรัย ทำให้ละความชั่วได้ง่าย
Download
ปกิณกะธรรม : พระพุทธองค์รักทุกคนดุจดังลูกของพระองค์เอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-07_ปกิณกะธรรม_พระพุทธองค์รักทุกคนดุจดังลูกของพระองค์เอง
Download
ปกิณกะธรรม : ผลการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-07_ปกิณกะธรรม_ผลการปฏิบัติ
Download
กรรมฐาน : ละความพอใจและยินดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-07_กรรมฐาน_ละความพอใจและยินดี
Download
ปกิณกะธรรม : ผลการฝึกจิตเข้าสู่นิโรธสมาบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-07_ปกิณกะธรรม_ผลการฝึกจิตเข้าสู่นิโรธสมาบัติ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-07_พระเมตตาพร_วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖

๑๓ เมษายน ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : ไม่มีความรู้ใดทำให้พ้นทุกข์ได้นอกจากพระธรรมคำสั่งสอน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-13_เทศน์_ไม่มีความรู้ใดทำให้พ้นทุกข์ได้นอกจากพระธรรมคำสั่งสอน
Download
นิทาน : เสือเฒ่ากลับใจด้วยการนึกถึงพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-13_นิทาน_เสือเฒ่ากลับใจด้วยการนึกถึงพระพุทธเจ้า
Download
กรรมฐาน : ความทุกข์จะผ่านไปได้ ต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เดียว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-13_กรรมฐาน_ความทุกข์จะผ่านไปได้ ต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เดียว
Download
ปกิณกะธรรม : การถึงผลโพชฌงค์ ๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-13_ปกิณกะธรรม_การถึงผลโพชฌงค์ ๗
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์โกรธของพระอริยะกับคนทั่วไป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-13_ปกิณกะธรรม_อารมณ์โกรธของพระอริยะกับคนทั่วไป
Download
ปกิณกะธรรม : ปัญญาวัดกันที่โลกธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-13_ปกิณกะธรรม_ปัญญาวัดกันที่โลกธรรม
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-13_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖

๑๔ เมษายน ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : การไม่ประมาทในมุนี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-14_เทศน์_การไม่ประมาทในมุนี
Download
นิทาน : ไอ้จุกผู้มีบุญวาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-14_นิทาน_ไอ้จุกผู้มีบุญวาสนา
Download
กรรมฐาน : ทำจิตให้เป็นสุขเมื่อเผชิญทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-14_กรรมฐาน_ทำจิตให้เป็นสุขเมื่อเผชิญทุกข์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-14_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖
Download
ปกิณกะธรรม : เมื่ออกุศลกรรมเข้าคนอื่นจะเห็นเราโง่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-14_ปกิณกะธรรม_เมื่ออกุศลกรรมเข้าคนอื่นจะเห็นเราโง่
Download
ปกิณกะธรรม : การทรงพรหมวิหารสี่เป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-14_ปกิณกะธรรม_การทรงพรหมวิหารสี่เป็นอารมณ์
Download
ปกิณกะธรรม : การมองเห็นอกุศลกรรมของผู้อื่นอย่าตำหนิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-14_ปกิณกะธรรม_การมองเห็นอกุศลกรรมของผู้อื่นอย่าตำหนิ
Download
ปกิณกะธรรม : ต้องรู้คุณคนที่รักเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-14_ปกิณกะธรรม_ต้องรู้คุณคนที่รักเรา

๑๕ เมษายน ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : คนมีบุญเท่านั้นที่ได้ฟังพระธรรมเทศนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-15_เทศน์_คนมีบุญเท่านั้นที่ได้ฟังพระธรรมเทศนา
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติต้องทำจิตให้สงบด้วยพรหมวิหารสี่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-15_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติต้องทำจิตให้สงบด้วยพรหมวิหารสี่
Download
ปกิณกะธรรม : นักปฏิบัติที่ตั้งใจดีไม่ควรมองข้ามกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-15_ปกิณกะธรรม_นักปฏิบัติที่ตั้งใจดีไม่ควรมองข้ามกฎธรรมดา
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์ฟุ้งและไม่ฟุ้งมีอะไรเป็นตัววัด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-15_ปกิณกะธรรม_อารมณ์ฟุ้งและไม่ฟุ้งมีอะไรเป็นตัววัด
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์เมื่อกระจายต้องรวมตัวด้วยสังขารุเปกขาญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-15_ปกิณกะธรรม_อารมณ์เมื่อกระจายต้องรวมตัวด้วยสังขารุเปกขาญาณ
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกจิตให้ถึงความพร้อม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-15_ปกิณกะธรรม_การฝึกจิตให้ถึงความพร้อม

๒๗ เมษายน ๒๕๕๖

Download
ปกิณกะธรรม : มีปัญญามากทิฏฐิมานะสูง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-27_ปกิณกะธรรม_มีปัญญามากทิฏฐิมานะสูง
Download
เทศน์ : เมื่อมีทุกข์กำหนดจิตนึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-27_เทศน์_เมื่อมีทุกข์กำหนดจิตนึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : การทำบุญแบบคนเต็มแล้ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-27_ปกิณกะธรรม_การทำบุญแบบคนเต็มแล้ว
Download
ปกิณกะธรรม : การเจริญศรัทธาของสมณเพศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-27_ปกิณกะธรรม_การเจริญศรัทธาของสมณเพศ
Download
นิทาน : ลูกพญานาคพลัดพราก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-27_นิทาน_ลูกพญานาคพลัดพราก
Download
กรรมฐาน : การยอมรับกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-27_กรรมฐาน_การยอมรับกฎธรรมดา
Download
ปกิณกะธรรม : แผ่เมตตาเสมอเมื่อต้องการสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-27_ปกิณกะธรรม_แผ่เมตตาเสมอเมื่อต้องการสุข
Download
ปกิณกะธรรม : การยอมรับสิ่งที่ทำมาด้วยความจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-27_ปกิณกะธรรม_การยอมรับสิ่งที่ทำมาด้วยความจริง
Download
ปกิณกะธรรม : การขอพึ่งบารมีพระด้วยการยอมรับกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-27_ปกิณกะธรรม_การขอพึ่งบารมีพระด้วยการยอมรับกฎธรรมดา
Download
ปกิณกะธรรม : ผลการผิดศีลกาเม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-27_ปกิณกะธรรม_ผลการผิดศีลกาเม
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-04-27_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖