ฟังธรรม๑๗ กันยายน ๒๕๖๐

Download
2017-09-17_เทศน์_การทำความดีรู้คุณกับผู้มีพระคุณในวันสารทไทย
Download
2017-09-17_คุยก่อนกรรมฐาน_คนที่ขาดเมตตาตัณหาก็เข้า
Download
2017-09-17_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์ทำความดีที่ วัดตากฟ้า
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-17_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : รักษาเจตนาในการทำความดีเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-16_ปกิณกะธรรม_รักษาเจตนาในการทำความดีเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
Download
2017-09-16_เทศน์_บุญเป็นเหตุให้มีความสุขในภายภาคหน้า
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งใจทำความดีอุทิศแด่ญาติผู้ล่วงลับในวันสารทไทย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-16_ปกิณกะธรรม_การตั้งใจทำความดีอุทิศแด่ญาติผู้ล่วงลับในวันสารทไทย
Download
2017-09-16_กรรมฐาน_ใคร่ครวญคุณของพระโสดาบัน
Download
2017-09-16_ปกิณกะธรรม_พึงรักษาสัจจะวาจาที่ให้ต่อสงฆ์
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกเต็มกำลังทำให้หมดความลังเลสงสัยในคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-16_ปกิณกะธรรม_การฝึกเต็มกำลังทำให้หมดความลังเลสงสัยในคุณพระรัตนตรัย
Download
2017-09-16_กรรมฐาน_มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงพ้นทุกข์ได้
Download
2017-09-16_ปกิณกะธรรม_ไม่ประมาทในโทษภัยจากร่างกาย

๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

Download
2017-09-15_ปกิณกะธรรม_ปฏิบัติห้ามที่ความคิดปรุงแต่ง
Download
2017-09-15_ปกิณกะธรรม_ความไม่แน่นอนยึดถืออะไรไม่ได้

๑๐ กันยายน ๒๕๖๐

Download
2017-09-10_ปกิณกะธรรม_เมื่อรู้กระจ่างเราก็เป็นที่พึ่งของตัวเอง
Download
2017-09-10_เทศน์_บุญความดีต้องทำด้วยความเมตตา
Download
2017-09-10_กรรมฐาน_วางอารมณ์แบบพระอรหันต์ด้วยการตัดใจห่างจากร่างกาย
Download
2017-09-10_นิทาน_ชายที่พบกับการพลัดพรากเป็นทุกข์
Download
2017-09-10_ปกิณกะธรรม_การตอบแทนคุณพระรัตนตรัยของครูบาอาจารย์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-10_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

๙ กันยายน ๒๕๖๐

Download
2017-09-09_ปกิณกะธรรม_เร่งขวนขวายทำความดีเมื่อมีโอกาส
Download
2017-09-09_เทศน์_พ้นทุกข์ด้วยการละตัณหาตามคำสอนของพระ
Download
กรรมฐาน : การทำจิตเป็นบุคคลคนเดียว มีพระนิพพานเป็นที่ไป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-09_กรรมฐาน_การทำจิตเป็นบุคคลคนเดียว มีพระนิพพานเป็นที่ไป
Download
2017-09-09_นิทาน_ชายผู้บรรลุธรรมด้วยการละโลภ โกรธ หลง
Download
2017-09-09_ปกิณกะธรรม_ข้อพึงปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง
Download
กรรมฐาน : เราเป็นจิตดวงเดียวมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-09_กรรมฐาน_เราเป็นจิตดวงเดียวมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : พึงระวังจิตไม่ให้ขาดพรหมวิหาร ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-09_ปกิณกะธรรม_พึงระวังจิตไม่ให้ขาดพรหมวิหาร ๔

๘ กันยายน ๒๕๖๐

Download
2017-09-08_ปกิณกะธรรม_การพิจารณาต้องมีความเมตตา
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ใดที่เห็นคุณพระรัตนตรัยจะมีพรหมวิหารสี่เป็นอัปปมัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-08_ปกิณกะธรรม_ผู้ใดที่เห็นคุณพระรัตนตรัยจะมีพรหมวิหารสี่เป็นอัปปมัญญา