ฟังธรรม๒๕ เมษายน ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : ยานโท สุขโท โหติ ผู้ให้ความสุขเช่นใดก็ได้ความสุขเช่นนั้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-25_เทศน์_ยานโท สุขโท โหติ ผู้ให้ความสุขเช่นใดก็ได้ความสุขเช่นนั้น
Download
2015-04-25_คุยก่อนกรรมฐาน_วัตรปฎิบัติก่อนนอนเพื่อละความชั่ว

๒๐ เมษายน ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : บุญที่ทำด้วยความเคารพกตัญญูต่อพระพุทธศาสนามีผลเลิศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-20_เทศน์_บุญที่ทำด้วยความเคารพกตัญญูต่อพระพุทธศาสนามีผลเลิศ
Download
ปกิณกะธรรม : วันฉลองครบรอบรัตนโกสินทร์ตอนต้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-20_ปกิณกะธรรม_วันฉลองครบรอบรัตนโกสินทร์ตอนต้น
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-20_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘

๑๙ เมษายน ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : การละอุปาทานของจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-19_ปกิณกะธรรม_การละอุปาทานของจิต
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงอธิษฐานจิตในการหล่อพระอัครสาวก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-19_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงอธิษฐานจิตในการหล่อพระอัครสาวก
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจเต็มโดยไม่สงสัยเป็นชาติสุดท้าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-19_ปกิณกะธรรม_กำลังใจเต็มโดยไม่สงสัยเป็นชาติสุดท้าย

๑๘ เมษายน ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพรหมเทพเทวดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-18_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพรหมเทพเทวดา
Download
ปกิณกะธรรม : สวดสะเดาะเคราะห์อิติปิโส ๑๐๘ จบ และพระคาถาชินบัญชร ๙ จบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-18_ปกิณกะธรรม_สวดสะเดาะเคราะห์อิติปิโส ๑๐๘ จบ และพระคาถาชินบัญชร ๙ จบ
Download
ปกิณกะธรรม : การบวงสรวงด้วยความตั้งใจดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-18_ปกิณกะธรรม_การบวงสรวงด้วยความตั้งใจดี
Download
2015-04-18_ตอบปัญหาธรรม_ปฎิเวธคือผลของการปฎิบัติเฉพาะตน
Download
2015-04-18_ปกิณกะธรรม_การฝึกแยกกายกับจิตอาศัยการสวดมนต์

๑๕ เมษายน ๒๕๕๘

Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-15_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘

๑๔ เมษายน ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : การอธิษฐานผลของทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-14_ปกิณกะธรรม_การอธิษฐานผลของทาน
Download
ตอบปัญหาธรรม : ความกังวลและความกลัวของผู้ปฎิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-14_ตอบปัญหาธรรม_ความกังวลและความกลัวของผู้ปฎิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : การวางกำลังใจเมื่อร่างกายเจ็บป่วย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-14_ปกิณกะธรรม_การวางกำลังใจเมื่อร่างกายเจ็บป่วย
Download
ปกิณกะธรรม : ความปรารถนาขึ้นอยู่กับกำลังใจของแต่ละคน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-14_ปกิณกะธรรม_ความปรารถนาขึ้นอยู่กับกำลังใจของแต่ละคน
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : การระวังจิตอย่าคิดชั่ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-14_คุยก่อนกรรมฐาน_การระวังจิตอย่าคิดชั่ว
Download
ปกิณกะธรรม : การดูจิตด้วยฌานสมาบัติ และด้วยการพิจารณาอุปมาอุปมัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-14_ปกิณกะธรรม_การดูจิตด้วยฌานสมาบัติ และด้วยการพิจารณาอุปมาอุปมัย