ฟังธรรม๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-22_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
2016-05-22_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์ในสถานที่ปฎิบัติ
Download
2016-05-22_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญพิจารณาสังโยชน์เป็นอารมณ์

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-21_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
เทศน์ : ผู้เห็นในอริยสัจ ๔ ได้ต้องอาศัยกำลังใจในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-21_เทศน์_ผู้เห็นในอริยสัจ ๔ ได้ต้องอาศัยกำลังใจในการปฏิบัติ

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-20_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
2016-05-20_เทศน์_พุทโธอัปปมาโณ ธัมโมอัปปมาโณ สังโฆอัปปมาโณ
Download
2016-05-20_ปกิณกะธรรม_พุทธมงคลในวันวิสาขบูชา
Download
2016-05-20_ปกิณกะธรรม_ตั้งใจขอขมากรรมทั้งปวงในวาระหล่อพระ
Download
ปกิณกะธรรม : คนที่จะเข้าถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ต้องเห็นสังโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-20_ปกิณกะธรรม_คนที่จะเข้าถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ต้องเห็นสังโยชน์
Download
2016-05-20_นิทาน_ผลการถวายทานไว้ในพระพุทธศาสนา
Download
2016-05-20_ปกิณกะธรรม_การถวายทานไว้ในพระพุทธศาสนา
Download
2016-05-20_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการสะสมความดี และพระเมตตาพร

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-19_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจในการทำความดีเป็นอารมณ์เดียว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-19_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการทำความดีเป็นอารมณ์เดียว

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-15_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
2016-05-15_ปกิณกะธรรม_ผู้ปฎิบัติดีแล้วจะเข้าถึงธรรมได้ง่าย
Download
2016-05-15_ปกิณกะธรรม_ปฎิบัติความดีตามพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-15_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-14_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
ปกิณกะธรรม : พึงอธิษฐานในผลของทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-14_ปกิณกะธรรม_พึงอธิษฐานในผลของทาน
Download
2016-05-14_ปกิณกะธรรม_อานุภาพมนต์พระปริตร
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-14_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
ปกิณกะธรรม : การตำหนิติเตียนผู้อื่นทั้งกาย วาจา ใจเป็นตัวกั้นมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-14_ปกิณกะธรรม_การตำหนิติเตียนผู้อื่นทั้งกาย วาจา ใจเป็นตัวกั้นมรรคผล