ฟังธรรม๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : กำลังใจเป็นทางไปสู่ความหลุดพ้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-28_เทศน์_กำลังใจเป็นทางไปสู่ความหลุดพ้น

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : ทาน ศีล ภาวนาเป็นเสบียงเพื่อการบรรลุมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-22_เทศน์_ทาน ศีล ภาวนาเป็นเสบียงเพื่อการบรรลุมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : ไม่ประมาทในการทำความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-22_ปกิณกะธรรม_ไม่ประมาทในการทำความดี
Download
ปกิณกะธรรม : ความพอดีของการมีเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-22_ปกิณกะธรรม_ความพอดีของการมีเมตตา
Download
ปกิณกะธรรม : การใส่ใจในข้อวัตรปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-22_ปกิณกะธรรม_การใส่ใจในข้อวัตรปฏิบัติ

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : ทานด้วยความเมตตากรุณาเป็นบันไดสู่มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-21_เทศน์_ทานด้วยความเมตตากรุณาเป็นบันไดสู่มรรคผล

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : สิ่งทั้งหลายเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-15_เทศน์_สิ่งทั้งหลายเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรา
Download
ปกิณกะธรรม : การเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-15_ปกิณกะธรรม_การเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : ความตั้งใจในการทำความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-15_ปกิณกะธรรม_ความตั้งใจในการทำความดี
Download
ปกิณกะธรรม : การตอบแทนความดีต่อผู้มีคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-15_ปกิณกะธรรม_การตอบแทนความดีต่อผู้มีคุณ

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงบูชาคุณกับผู้มีพระคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-14_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงบูชาคุณกับผู้มีพระคุณ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-14_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : พึงระวังความชั่วด้วยพรหมวิหาร ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-08_เทศน์_พึงระวังความชั่วด้วยพรหมวิหาร ๔
Download
ปกิณกะธรรม : การเป็นผู้มีจิตยินดีในบุญ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-08_ปกิณกะธรรม_การเป็นผู้มีจิตยินดีในบุญ
Download
ตอบปัญหาธรรม : การเคารพพระรัตนตรัยด้วยใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-08_ตอบปัญหาธรรม_การเคารพพระรัตนตรัยด้วยใจ
Download
ปกิณกะธรรม : การทรงพรหมจรรย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-08_ปกิณกะธรรม_การทรงพรหมจรรย์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-08_พระเมตตาพร_วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘