ฟังธรรม๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : ความอดทนและความเพียรในโลกุตระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-31_เทศน์_ความอดทนและความเพียรในโลกุตระ
Download
ปกิณกะธรรม : การใช้อานาปานุสสติกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-31_ปกิณกะธรรม_การใช้อานาปานุสสติกรรมฐาน
Download
ตอบปัญหาธรรม : การปวารณาตนเป็นพุทธมามกะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-31_ตอบปัญหาธรรม_การปวารณาตนเป็นพุทธมามกะ
Download
ตอบปัญหาธรรม : กำลังใจในการรักษาศีล ๕ และศีล ๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-31_ตอบปัญหาธรรม_กำลังใจในการรักษาศีล ๕ และศีล ๘
Download
กรรมฐาน : การมีความรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งหลังความตาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-31_กรรมฐาน_การมีความรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งหลังความตาย
Download
ปกิณกะธรรม : ตั้งใจทำความดีเพื่อสะสมกำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-31_ปกิณกะธรรม_ตั้งใจทำความดีเพื่อสะสมกำลังใจ
Download
ปกิณกะธรรม : การละราคะ โทสะ โมหะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-31_ปกิณกะธรรม_การละราคะ โทสะ โมหะ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-31_พระเมตตาพร_วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : การมีเรื่องคาใจต้องพึ่งพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-30_ปกิณกะธรรม_การมีเรื่องคาใจต้องพึ่งพระรัตนตรัย
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-30_พระเมตตาพร_วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : ทุกข์จากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย และการพลัดพราก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-24_เทศน์_ทุกข์จากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย และการพลัดพราก
Download
ปกิณกะธรรม : ความมั่นคงในพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-24_ปกิณกะธรรม_ความมั่นคงในพระรัตนตรัย
Download
ตอบปัญหาธรรม : การวางกำลังใจในยามขาดแคลนทรัพย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-24_ตอบปัญหาธรรม_การวางกำลังใจในยามขาดแคลนทรัพย์
Download
ปกิณกะธรรม : โทษของการมีร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-24_ปกิณกะธรรม_โทษของการมีร่างกาย
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-24_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : การมีกำลังใจต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-23_ปกิณกะธรรม_การมีกำลังใจต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : คุณสมบัติน้ำมันชาตรี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-23_ปกิณกะธรรม_คุณสมบัติน้ำมันชาตรี
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-23_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การเห็นทุกข์ทำให้ถึงมรรคผลได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-17_เทศน์_การเห็นทุกข์ทำให้ถึงมรรคผลได้
Download
ปกิณกะธรรม : การรักษาร่างกายให้พร้อมปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-17_ปกิณกะธรรม_การรักษาร่างกายให้พร้อมปฏิบัติ
Download
กรรมฐาน : พิจารณาอนัตตา เพื่อละความยินดีพอใจในการเกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-17_กรรมฐาน_พิจารณาอนัตตา เพื่อละความยินดีพอใจในการเกิด
Download
ปกิณกะธรรม : การเร่งรัดกำลังใจจากงานสาธารณะประโยชน์
หมวดธรรม: บารมี ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-17_ปกิณกะธรรม_การเร่งรัดกำลังใจจากงานสาธารณะประโยชน์
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์พระโสดาบัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-17_ปกิณกะธรรม_อารมณ์พระโสดาบัน
Download
ปกิณกะธรรม : การสร้างกำลังใจเป็นเรื่องเฉพาะตน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-17_ปกิณกะธรรม_การสร้างกำลังใจเป็นเรื่องเฉพาะตน
Download
ปกิณกะธรรม : รักษาใจจากสิ่งกระทบด้วยสังขารุเบกขาญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-17_ปกิณกะธรรม_รักษาใจจากสิ่งกระทบด้วยสังขารุเบกขาญาณ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-17_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : ความสุขอิ่นใดก็ไม่สู้การละตัณหา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-16_เทศน์_ความสุขอิ่นใดก็ไม่สู้การละตัณหา
Download
ตอบปัญหาธรรม : การไม่มีเจตนา และความพอดีของสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-16_ตอบปัญหาธรรม_การไม่มีเจตนา และความพอดีของสมาธิ
Download
ปกิณกะธรรม : จิตที่ว่างจากกิเลส และระดับสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-16_ปกิณกะธรรม_จิตที่ว่างจากกิเลส และระดับสมาธิ
Download
ปกิณกะธรรม : เทวธรรม กับกรรมบท ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-16_ปกิณกะธรรม_เทวธรรม กับกรรมบท ๑๐
Download
ปกิณกะธรรม : การเจริญนิพพิทาญาณสู่สังขารุเบกขาญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-16_ปกิณกะธรรม_การเจริญนิพพิทาญาณสู่สังขารุเบกขาญาณ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-16_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗