ฟังธรรม๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : มรรคผลเกิดจากการทำความดีต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขณะมีทุกขเวทนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-21_เทศน์_มรรคผลเกิดจากการทำความดีต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขณะมีทุกขเวทนา
Download
2016-08-21_ปกิณกะธรรม_นิพพานด้วยอารมณ์นิพพิทาญาณ
Download
2016-08-21_ปกิณกะธรรม_ศีลรักษาเป็นคนที่มีความสุข
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-21_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

Download
2016-08-20_เทศน์_กำลังใจตั้งมั่นที่จะไม่เกิดเมื่อมีทุกขเวทนา
Download
2016-08-20_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของครูบาอาจารย์
Download
2016-08-20_ปกิณกะธรรม_บุพกรรมที่ทำให้เกิดทุกขเวทนา

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : โลกนี้มีแต่ตัณหามีแต่พระนิพพานที่มีความสุขอย่างยิ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-14_เทศน์_โลกนี้มีแต่ตัณหามีแต่พระนิพพานที่มีความสุขอย่างยิ่ง
Download
2016-08-14_ปกิณกะธรรม_ตัณหาเป็นเจ้าเรือน
Download
2016-08-14_ปกิณกะธรรม_กรรมฐานขึ้นอยู่กับอัธยาศัยของผู้ปฏิบัติ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-14_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : บุญที่ทำต่อพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าย่อมปรากฎผลอันสมบูรณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-13_เทศน์_บุญที่ทำต่อพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าย่อมปรากฎผลอันสมบูรณ์
Download
นิทาน : ชายผู้มั่นคงต่อการฝึกใจตนเป็นอารมณ์เดียว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-13_นิทาน_ชายผู้มั่นคงต่อการฝึกใจตนเป็นอารมณ์เดียว

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

Download
2016-08-12_เทศน์_พึงปฏิบัติดุจดังบิดามารดาที่มีต่อเรา
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงธรรมแล้วจิตจะสงบเมื่อโดนกระทบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-12_ปกิณกะธรรม_ผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงธรรมแล้วจิตจะสงบเมื่อโดนกระทบ
Download
ปกิณกะธรรม : คนดีที่ยังไม่นึกถึงคนดีได้คนนั้นก็ยังไม่ใช่คนดีได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-12_ปกิณกะธรรม_คนดีที่ยังไม่นึกถึงคนดีได้คนนั้นก็ยังไม่ใช่คนดีได้
Download
2016-08-12_ปกิณกะธรรม_ผู้ปฏิบัติที่ดีต้องไม่แสดงตน

๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

Download
2016-08-08_ปกิณกะธรรม_พระกรรมฐานเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ