ฟังธรรม๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การเห็นทุกข์ทำให้ถึงมรรคผลได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-17_เทศน์_การเห็นทุกข์ทำให้ถึงมรรคผลได้
Download
กรรมฐาน : พิจารณาอนัตตา เพื่อละความยินดีพอใจในการเกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-17_กรรมฐาน_พิจารณาอนัตตา เพื่อละความยินดีพอใจในการเกิด

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : ความสุขอิ่นใดก็ไม่สู้การละตัณหา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-16_เทศน์_ความสุขอิ่นใดก็ไม่สู้การละตัณหา
Download
ตอบปัญหาธรรม : การไม่มีเจตนา และความพอดีของสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-16_ตอบปัญหาธรรม_การไม่มีเจตนา และความพอดีของสมาธิ
Download
ปกิณกะธรรม : จิตที่ว่างจากกิเลส และระดับสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-16_ปกิณกะธรรม_จิตที่ว่างจากกิเลส และระดับสมาธิ
Download
ปกิณกะธรรม : เทวธรรม กับกรรมบท ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-16_ปกิณกะธรรม_เทวธรรม กับกรรมบท ๑๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การทำจิตให้บริสุทธิ์เพื่อดูแลบิดามารดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-11_เทศน์_การทำจิตให้บริสุทธิ์เพื่อดูแลบิดามารดา
Download
ปกิณกะธรรม : ฌานสมาบัติจากพระธรรมวินัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-11_ปกิณกะธรรม_ฌานสมาบัติจากพระธรรมวินัย
Download
ปกิณกะธรรม : พรหมวิหาร ๔ ของพระอรหันต์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-11_ปกิณกะธรรม_พรหมวิหาร ๔ ของพระอรหันต์
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกอภิญญาสมาบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-11_ปกิณกะธรรม_การฝึกอภิญญาสมาบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : การละปฏิฆะด้วยการพิจารณาสักกายทิฐิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-11_ปกิณกะธรรม_การละปฏิฆะด้วยการพิจารณาสักกายทิฐิ
Download
กรรมฐาน : การฝึกจิตให้สงบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-11_กรรมฐาน_การฝึกจิตให้สงบ
Download
ปกิณกะธรรม : การทำกายวิเวกและจิตวิเวก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-11_ปกิณกะธรรม_การทำกายวิเวกและจิตวิเวก
Download
ปกิณกะธรรม : การให้ทานเพื่อตัดความโลภและละความยินดีพอใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-11_ปกิณกะธรรม_การให้ทานเพื่อตัดความโลภและละความยินดีพอใจ
Download
ปกิณกะธรรม : การเข้าถึงธรรม เป็นไปตามกำลังบุญวาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-11_ปกิณกะธรรม_การเข้าถึงธรรม เป็นไปตามกำลังบุญวาสนา
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-11_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

Download
ตอบปัญหาธรรม : การทำจิตให้สงบในความคิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-10_ตอบปัญหาธรรม_การทำจิตให้สงบในความคิด
Download
ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์ในที่ทำงาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-10_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์ในที่ทำงาน
Download
ปกิณกะธรรม : การมีความตั้งมั่นที่จะไม่เกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-10_ปกิณกะธรรม_การมีความตั้งมั่นที่จะไม่เกิด
Download
กรรมฐาน : การใคร่ครวญจิตด้วยพิจารณาร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-10_กรรมฐาน_การใคร่ครวญจิตด้วยพิจารณาร่างกาย

๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การละมานะทิฏฐิ ด้วยการบูชาคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-09_เทศน์_การละมานะทิฏฐิ ด้วยการบูชาคุณพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : พุทธานุภาพเป็นอัปปมัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-09_ปกิณกะธรรม_พุทธานุภาพเป็นอัปปมัญญา
Download
กรรมฐาน : การมีพุทธานุสติเป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-09_กรรมฐาน_การมีพุทธานุสติเป็นอารมณ์
Download
ปกิณกะธรรม : การใคร่ครวญในธรรม และทำวัตรเป็นสมาธิเพื่อดับนิวรณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-09_ปกิณกะธรรม_การใคร่ครวญในธรรม และทำวัตรเป็นสมาธิเพื่อดับนิวรณ์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-09_พระเมตตาพร_วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การให้ทานด้วยการละ เป็นหนทางของพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-03_เทศน์_การให้ทานด้วยการละ เป็นหนทางของพระอริยะ
Download
ปกิณกะธรรม : การวางกำลังใจในการสร้างพระ
หมวดธรรม: บารมี ๑๐, สาวก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-03_ปกิณกะธรรม_การวางกำลังใจในการสร้างพระ
Download
ปกิณกะธรรม : หากำลังใจในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-03_ปกิณกะธรรม_หากำลังใจในการปฏิบัติ
Download
กรรมฐาน : การตั้งใจไม่กลับมาเกิดเป็นอารมณ์เดียว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-03_กรรมฐาน_การตั้งใจไม่กลับมาเกิดเป็นอารมณ์เดียว
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจในการรักษาศีลพรหมจรรย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-03_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการรักษาศีลพรหมจรรย์
Download
ปกิณกะธรรม : การละนิวรณ์ในขันธ์ ๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-03_ปกิณกะธรรม_การละนิวรณ์ในขันธ์ ๕
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-03_พระเมตตาพร_วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗