ฟังธรรม๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-10-03_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
2015-10-03_เทศน์_ปัญญาญาณจะเกิดเมื่อระวังมโนกรรม

๒๗ กันยายน ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : การเข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-27_เทศน์_การเข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์
Download
2015-09-27_ปกิณกะธรรม_สมณเพศต้องเดินตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด
Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีด้วยกำลังใจเต็ม มิใช่หวังอานิสงส์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-27_ปกิณกะธรรม_ทำความดีด้วยกำลังใจเต็ม มิใช่หวังอานิสงส์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-27_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘

๒๖ กันยายน ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมต้องอาศัยพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-26_เทศน์_สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมต้องอาศัยพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : การไปพระนิพพานต้องพึ่งพระพุทธเจ้าเท่านั้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-26_ปกิณกะธรรม_การไปพระนิพพานต้องพึ่งพระพุทธเจ้าเท่านั้น
Download
2015-09-26_ปกิณกะธรรม_การเจริญเมตตาเพื่อใช้สถานที่
Download
2015-09-26_ปกิณกะธรรม_การวางใจในความกตัญญูรู้คุณที่ต้องถอดถอน

๒๐ กันยายน ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : การสร้างกำลังใจด้วยการบูชาพระพุทธเจ้า ณ พระธาตุแม่ยิ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-20_ปกิณกะธรรม_การสร้างกำลังใจด้วยการบูชาพระพุทธเจ้า ณ พระธาตุแม่ยิ่ง
Download
2015-09-20_ปกิณกะธรรม_สวดบทพระปริตรบูชาพระพุทธเจ้า ณ พระธาตุแม่ยิ่ง

๑๙ กันยายน ๒๕๕๘

Download
2015-09-19_เทศน์_การบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมหาเตชะวันโต

๑๓ กันยายน ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจเต็มด้วยการทำทานอันเป็นสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-13_ปกิณกะธรรม_กำลังใจเต็มด้วยการทำทานอันเป็นสาธารณประโยชน์
Download
2015-09-13_ปกิณกะธรรม_ผู้เข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้าต้องมีกำลังใจเต็ม
Download
ปกิณกะธรรม : การทรงฌานสมาบัติต้องอาศัยพรหมวิหารและกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-13_ปกิณกะธรรม_การทรงฌานสมาบัติต้องอาศัยพรหมวิหารและกฎธรรมดา
Download
ปกิณกะธรรม : เจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเพื่อละสังโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-13_ปกิณกะธรรม_เจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเพื่อละสังโยชน์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-09-13_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘