ฟังธรรม๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การระลึกคุณหลวงปู่ปานมีพุทธานุภาพเป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-25_เทศน์_การระลึกคุณหลวงปู่ปานมีพุทธานุภาพเป็นอารมณ์

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : การพิจารณาอสุภกรรมฐานให้ถึงที่สุด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-20_ปกิณกะธรรม_การพิจารณาอสุภกรรมฐานให้ถึงที่สุด
Download
ตอบปัญหาธรรม : ความเมตตาเป็นรากฐานของพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-20_ตอบปัญหาธรรม_ความเมตตาเป็นรากฐานของพระกรรมฐาน
Download
ปกิณกะธรรม : ความสำคัญของพระธาตุแม่ยิ่ง
หมวดธรรม: สาวก, อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-20_ปกิณกะธรรม_ความสำคัญของพระธาตุแม่ยิ่ง
Download
กรรมฐาน : การละตัณหาด้วยกำลังใจเต็ม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-20_กรรมฐาน_การละตัณหาด้วยกำลังใจเต็ม
Download
พระเมตตาพร : ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-20_พระเมตตาพร_๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การทำบุญในเขตพระพุทธศาสนาด้วยความศรัทธา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-19_เทศน์_การทำบุญในเขตพระพุทธศาสนาด้วยความศรัทธา
Download
ปกิณกะธรรม : สมาธิระงับนิวรณ์เพื่อเกิดปัญญาญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-19_ปกิณกะธรรม_สมาธิระงับนิวรณ์เพื่อเกิดปัญญาญาณ
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ปฏิบัติดีแล้วจะเห็นตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-19_ปกิณกะธรรม_ผู้ปฏิบัติดีแล้วจะเห็นตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-19_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : พระอริยะทำบุญด้วยปรมัตถบารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-13_เทศน์_พระอริยะทำบุญด้วยปรมัตถบารมี
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของผู้ให้ และการละด้วยกำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-13_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของผู้ให้ และการละด้วยกำลังใจ
Download
ตอบปัญหาธรรม : การปฏิบัติในบารมี ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-13_ตอบปัญหาธรรม_การปฏิบัติในบารมี ๑๐
Download
ตอบปัญหาธรรม : การทำความสะอาดที่สาธารณะ และการจับภาพนิมิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-13_ตอบปัญหาธรรม_การทำความสะอาดที่สาธารณะ และการจับภาพนิมิต

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : ความกตัญญูเป็นเหตุให้เข้าถึงความดีได้โดยง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-12_เทศน์_ความกตัญญูเป็นเหตุให้เข้าถึงความดีได้โดยง่าย
Download
ปกิณกะธรรม : การทำความดีต้องยอมรับกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-12_ปกิณกะธรรม_การทำความดีต้องยอมรับกฎธรรมดา
Download
ปกิณกะธรรม : การเป็นผู้ให้โดยไม่ผูกพัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-12_ปกิณกะธรรม_การเป็นผู้ให้โดยไม่ผูกพัน
Download
ปกิณกะธรรม : การรักษาศีลแบบพระโสดาบัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-12_ปกิณกะธรรม_การรักษาศีลแบบพระโสดาบัน
Download
ปกิณกะธรรม : การทำบุญแบบพระอริยะจะเข้าถึงบุญได้ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-12_ปกิณกะธรรม_การทำบุญแบบพระอริยะจะเข้าถึงบุญได้ง่าย
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติพรหมวิหารสี่ด้วยการระลึกคุณพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-12_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติพรหมวิหารสี่ด้วยการระลึกคุณพระพุทธเจ้า
Download
พระเมตตาพร : ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-12_พระเมตตาพร_๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : การทำงานสาธารณะประโยชน์ต้องมีสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-11_ปกิณกะธรรม_การทำงานสาธารณะประโยชน์ต้องมีสมาธิ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-11_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗