ฟังธรรม๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Download
2018-02-18_ปกิณกะธรรม_การให้ทานต้องมีความศรัทธา และนึกถึงคุณ
Download
2018-02-18_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณ

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : พึงถวายทานด้วยศรัทธาในคุณพระรัตนตรัยและผู้มีคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-17_ปกิณกะธรรม_พึงถวายทานด้วยศรัทธาในคุณพระรัตนตรัยและผู้มีคุณ
Download
2018-02-17_เทศน์_เพียรระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์
Download
2018-02-17_ปกิณกะธรรม_การทรงเนกขัมมะระงับนิวรณ์ทำให้เกิดปัญญาญาณ

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Download
2018-02-16_ปกิณกะธรรม_การทำความดีเพื่อการละความยินดีและความพอใจ

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Download
2018-02-12_ปกิณกะธรรม_ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะพ้นทุกข์ภัย

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Download
2018-02-11_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
Download
2018-02-11_ปกิณกะธรรม_เรื่องธรรมดาจะเห็นได้ต้องมีบารมี ๑๐ ประการ
Download
2018-02-11_ปกิณกะธรรม_การแผ่เมตตาอ้างถึงความดีที่ทำมาจะเกิดผล

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งต้องละความชั่วตามคำสอนของพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-10_ปกิณกะธรรม_ผู้ถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งต้องละความชั่วตามคำสอนของพระ
Download
เทศน์ : การปฏิบัติเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยทำให้มีเดชเกิดปัญญาและเกิดโภคทรัพย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-10_เทศน์_การปฏิบัติเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยทำให้มีเดชเกิดปัญญาและเกิดโภคทรัพย์
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์ในพระพุทธศาสนาเป็นกำลังในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-10_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์ในพระพุทธศาสนาเป็นกำลังในการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้เป็นสาวกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระจึงจะปฏิบัติมโนมยิทธิเกิดผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-10_ปกิณกะธรรม_ผู้เป็นสาวกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระจึงจะปฏิบัติมโนมยิทธิเกิดผล
Download
นิทาน : กระต่ายขาวผู้ทำจิตผ่องใสไม่สนใจร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-10_นิทาน_กระต่ายขาวผู้ทำจิตผ่องใสไม่สนใจร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : ไม่สนใจจริยาผู้อื่นและฝึกจิตให้มีเมตตากรุณาเพื่อละทิฐิมานะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-10_ปกิณกะธรรม_ไม่สนใจจริยาผู้อื่นและฝึกจิตให้มีเมตตากรุณาเพื่อละทิฐิมานะ