ฟังธรรม๑๔ กันยายน ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การยอมรับความจริงและระงับความชั่วในจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-14_เทศน์_การยอมรับความจริงและระงับความชั่วในจิต
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติด้วยการนึกถึงและทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-14_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติด้วยการนึกถึงและทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
Download
ตอบปัญหาธรรม : พรหมวิหาร ๔ ในการรักษาศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-14_ตอบปัญหาธรรม_พรหมวิหาร ๔ ในการรักษาศีล
Download
กรรมฐาน : การคุยกับใจตัวเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-14_กรรมฐาน_การคุยกับใจตัวเอง
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ที่สอนได้ง่ายต้องไม่มีมานะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-14_ปกิณกะธรรม_ผู้ที่สอนได้ง่ายต้องไม่มีมานะ

๑๓ กันยายน ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : การว่างอารมณ์ก่อนตาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-13_ปกิณกะธรรม_การว่างอารมณ์ก่อนตาย

๗ กันยายน ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-07_เทศน์_พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : การทำจิตให้ผ่องใสในยามเกิดอกุศลกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-07_ปกิณกะธรรม_การทำจิตให้ผ่องใสในยามเกิดอกุศลกรรม
Download
ปกิณกะธรรม : การข่มใจด้วยพรหมวิหาร ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-07_ปกิณกะธรรม_การข่มใจด้วยพรหมวิหาร ๔
Download
กรรมฐาน : การพิจารณาธาตุ ๔ เพื่อเห็นความจริงของร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-07_กรรมฐาน_การพิจารณาธาตุ ๔ เพื่อเห็นความจริงของร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : การทำบุญไม่หวังอานิสงส์ เป็นปรมัตถบารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-07_ปกิณกะธรรม_การทำบุญไม่หวังอานิสงส์ เป็นปรมัตถบารมี
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-07_พระเมตตาพร_วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗

๖ กันยายน ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การมองเห็นความจริงไม่ครบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-06_เทศน์_การมองเห็นความจริงไม่ครบ
Download
ปกิณกะธรรม : คนมีกำลังใจต่อพระศาสนามิได้หวังคำสรรเสริญ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-06_ปกิณกะธรรม_คนมีกำลังใจต่อพระศาสนามิได้หวังคำสรรเสริญ
Download
ปกิณกะธรรม : การอธิษฐานผลของทานและการตั้งใจเป็นปรมัตถ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-06_ปกิณกะธรรม_การอธิษฐานผลของทานและการตั้งใจเป็นปรมัตถ์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-09-06_พระเมตตาพร_วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : ความอดทนและความเพียรในโลกุตระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-31_เทศน์_ความอดทนและความเพียรในโลกุตระ
Download
ปกิณกะธรรม : การใช้อานาปานุสสติกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-31_ปกิณกะธรรม_การใช้อานาปานุสสติกรรมฐาน
Download
ตอบปัญหาธรรม : การปวารณาตนเป็นพุทธมามกะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-31_ตอบปัญหาธรรม_การปวารณาตนเป็นพุทธมามกะ
Download
ตอบปัญหาธรรม : กำลังใจในการรักษาศีล ๕ และศีล ๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-31_ตอบปัญหาธรรม_กำลังใจในการรักษาศีล ๕ และศีล ๘
Download
กรรมฐาน : การมีความรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งหลังความตาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-31_กรรมฐาน_การมีความรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งหลังความตาย
Download
ปกิณกะธรรม : ตั้งใจทำความดีเพื่อสะสมกำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-31_ปกิณกะธรรม_ตั้งใจทำความดีเพื่อสะสมกำลังใจ
Download
ปกิณกะธรรม : การละราคะ โทสะ โมหะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-31_ปกิณกะธรรม_การละราคะ โทสะ โมหะ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-31_พระเมตตาพร_วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : การมีเรื่องคาใจต้องพึ่งพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-30_ปกิณกะธรรม_การมีเรื่องคาใจต้องพึ่งพระรัตนตรัย
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-08-30_พระเมตตาพร_วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗