ฟังธรรม๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

Download
2016-12-06_เทศน์_ความรู้ยิ่งของพระนำไปสู่มรรคผล

๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-05_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้มีความกตัญญูย่อมเข้าถึงความดีได้โดยง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-05_ปกิณกะธรรม_ผู้มีความกตัญญูย่อมเข้าถึงความดีได้โดยง่าย
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-05_พระเมตตาพร_วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
Download
ปกิณกะธรรม : พึงทำความดีด้วยการระวังความชั่วของตน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-05_ปกิณกะธรรม_พึงทำความดีด้วยการระวังความชั่วของตน

๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-04_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
2016-12-04_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพระรัตนตรัย
Download
2016-12-04_เทศน์_ผลจากการพ้นทุกขเวทนาด้วยทำจิตให้บริสุทธิ์ในทานศีลภาวนา
Download
2016-12-04_ปกิณกะธรรม_การตั้งจิตในการหล่อพระพุทธเจ้า
Download
2016-12-04_ปกิณกะธรรม_สัมโมทนียกถาในการหล่อพระพุทธรูป

๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-03_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-03_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
2016-12-03_ปกิณกะธรรม_ผลของพระกรรมฐานคือการฝึกจิต
Download
ปกิณกะธรรม : สาวกย่อมปฏิบ้ติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-03_ปกิณกะธรรม_สาวกย่อมปฏิบ้ติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
Download
2016-12-03_ปกิณกะธรรม_คำสั่งสอนของพระเท่านั้นที่จะทำให้หลุดพ้นของสมมติ

๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-11-27_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-11-27_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙