ฟังธรรม๒๕ กันยายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-25_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
2016-09-25_เทศน์_การพิจารณาถึงความดียังไม่พอ
Download
2016-09-25_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติต้องมีการทบทวน

๒๔ กันยายน ๒๕๕๙

Download
2016-09-24_เทศน์_ทำความดีด้วยความเต็มใจมิใช่ด้วยตัณหา
Download
2016-09-24_ปกิณกะธรรม_ผู้ปฏิบัติต้องยอมรับกฎธรรมดา
Download
2016-09-24_ปกิณกะธรรม_อุปสรรคในการเข้าถึงความดี

๑๘ กันยายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-18_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
2016-09-18_เทศน์_จิตเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้ปฎิบัติ
Download
2016-09-18_ปกิณกะธรรม_การยอมรับกฎธรรมดาของพระอริยะ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-18_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙

๑๗ กันยายน ๒๕๕๙

Download
2016-09-17_เทศน์_อิมาหัง ภะคะวา อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปะริจัชชามิ
Download
2016-09-17_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการละความชั่ว
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-17_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙
Download
2016-09-17_ปกิณกะธรรม_ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมล่วงพ้นทุกข์ได้

๑๖ กันยายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : การใคร่ครวญปฏิบัติเป็นบุคคลคนเดียว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-16_ปกิณกะธรรม_การใคร่ครวญปฏิบัติเป็นบุคคลคนเดียว

๑๑ กันยายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-11_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
2016-09-11_ปกิณกะธรรม_กำลังใจของผู้มีต่อพระศาสนา
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-09-11_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙