ฟังธรรม๓๑ มกราคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : การสำรวมอินทรีย์เป็นจริยาของผู้ปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-31_ปกิณกะธรรม_การสำรวมอินทรีย์เป็นจริยาของผู้ปฏิบัติ
Download
2016-01-31_ปกิณกะธรรม_การละของพระอริยะ
Download
2016-01-31_คุยก่อนกรรมฐาน_ใคร่ครวญร่างกายเพื่อละมานะ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-31_พระเมตตาพร_วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙

๓๐ มกราคม ๒๕๕๙

Download
2016-01-30_เทศน์_กุศลาธรรมา อกุศลาธรรมา อพยากตธรรมา
Download
2016-01-30_คุยก่อนกรรมฐาน_ใคร่ครวญสมมติไม่จบเพราะยึด
Download
2016-01-30_ปกิณกะธรรม_กำลังใจพร้อมช่วยเหลือพระพุทธศาสนาได้

๒๔ มกราคม ๒๕๕๙

Download
คุยก่อนกรรมฐาน : การปฏิบัติที่ถึงพร้อมจะเกิดปัญญาญาณเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-24_คุยก่อนกรรมฐาน_การปฏิบัติที่ถึงพร้อมจะเกิดปัญญาญาณเอง
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-24_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙

๒๓ มกราคม ๒๕๕๙

Download
2016-01-23_เทศน์_มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ด้วยความดี
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจเต็มเกิดจากงานสาธารณะประโยชน์มีพระนิพพานเป็นที่ไป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-23_ปกิณกะธรรม_กำลังใจเต็มเกิดจากงานสาธารณะประโยชน์มีพระนิพพานเป็นที่ไป
Download
2016-01-23_ปกิณกะธรรม_ปฏิบัติละอุปทานที่ไม่เที่ยง
Download
2016-01-23_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญลังเลสังสัยในการปฎิบัติ

๑๗ มกราคม ๒๕๕๙

Download
2016-01-17_เทศน์_การเดินตามคำสั่งสอนของพระนำไปสู่พระนิพพาน
Download
2016-01-17_ปกิณกะธรรม_การพิจารณาวิตกจริตและพรหมวิหาร ๔
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-17_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙

๑๖ มกราคม ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบรมครูหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-16_เทศน์_องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบรมครูหาประมาณมิได้
Download
2016-01-16_ปกิณกะธรรม_มุทิตายินดีมีผลเบื้องหน้า
Download
2016-01-16_กรรมฐาน_ดับนิวรณ์ด้วยการพึ่งพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : การดับซึ่งรักโลภโกรธหลงเป็นหนทางพระนิพพานมิใช่ฌานสมาบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-01-16_ปกิณกะธรรม_การดับซึ่งรักโลภโกรธหลงเป็นหนทางพระนิพพานมิใช่ฌานสมาบัติ
Download
2016-01-16_ปกิณกะธรรม_การทรงสัจจะธรรมไว้เป็นอารมณ์เดียว