เสียงธรรมรายเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : การใช้กำลังใจเมื่อมีอุปสรรค
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-05_ปกิณกะธรรม_การใช้กำลังใจเมื่อมีอุปสรรค

๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-06_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-06_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
เทศน์ : ผู้ดูแลอุปัฏฐากบิดามารดาย่อมเจริญเป็นนิตย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-06_เทศน์_ผู้ดูแลอุปัฏฐากบิดามารดาย่อมเจริญเป็นนิตย์
Download
ปกิณกะธรรม : บุคคลใดเห็นอริยสัจบุคคลนั้นย่อมเห็นพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-06_ปกิณกะธรรม_บุคคลใดเห็นอริยสัจบุคคลนั้นย่อมเห็นพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : มานะที่ควรละ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-06_ปกิณกะธรรม_มานะที่ควรละ
Download
ปกิณกะธรรม : บุคคลผู้ทรงพุทธานุสสติย่อมมีสุคติเป็นที่ไป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-06_ปกิณกะธรรม_บุคคลผู้ทรงพุทธานุสสติย่อมมีสุคติเป็นที่ไป
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้เข้าถึงธรรมแล้วไม่ต้องอาศัยความจำ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-06_ปกิณกะธรรม_ผู้เข้าถึงธรรมแล้วไม่ต้องอาศัยความจำ
Download
ปกิณกะธรรม : ความสุขของสมณะในพระพุทธศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-06_ปกิณกะธรรม_ความสุขของสมณะในพระพุทธศาสนา
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-06_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเย็น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-06_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเย็น
Download
ปกิณกะธรรม : การเห็นโลกและร่างกายเป็นของน่าเบื่อ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-06_ปกิณกะธรรม_การเห็นโลกและร่างกายเป็นของน่าเบื่อ

๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-07_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : การบูชาพระพุทธเจ้าได้สมปรารถนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-07_เทศน์_การบูชาพระพุทธเจ้าได้สมปรารถนา
Download
ปกิณกะธรรม : การไปทำความดีในพระพุทธศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-07_ปกิณกะธรรม_การไปทำความดีในพระพุทธศาสนา
Download
ปกิณกะธรรม : ความศรัทธา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-07_ปกิณกะธรรม_ความศรัทธา
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังความดีเป็นไปตามพระพุทธเจ้าสอนที่จะเข้าใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-07_ปกิณกะธรรม_กำลังความดีเป็นไปตามพระพุทธเจ้าสอนที่จะเข้าใจ
Download
ปกิณกะธรรม : ทรงอารมณ์ทิพจักขุญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-07_ปกิณกะธรรม_ทรงอารมณ์ทิพจักขุญาณ
Download
ปกิณกะธรรม : ธรรมอันว่างเปล่า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-07_ปกิณกะธรรม_ธรรมอันว่างเปล่า

๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : ความศรัทธา ณ วัดศรัทธาภิรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-08_ปกิณกะธรรม_ความศรัทธา ณ วัดศรัทธาภิรม
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์งานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-08_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์งานสาธารณประโยชน์
Download
ปกิณกะธรรม : พระกรรมฐานเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-08_ปกิณกะธรรม_พระกรรมฐานเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-12_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : พึงปฏิบัติดุจดังบิดามารดาที่มีต่อเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-12_เทศน์_พึงปฏิบัติดุจดังบิดามารดาที่มีต่อเรา
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงธรรมแล้วจิตจะสงบเมื่อโดนกระทบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-12_ปกิณกะธรรม_ผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงธรรมแล้วจิตจะสงบเมื่อโดนกระทบ
Download
ปกิณกะธรรม : เรื่องของน้ำ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-12_ปกิณกะธรรม_เรื่องของน้ำ
Download
ปกิณกะธรรม : คนดีที่ยังไม่นึกถึงคนดีได้คนนั้นก็ยังไม่ใช่คนดีได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-12_ปกิณกะธรรม_คนดีที่ยังไม่นึกถึงคนดีได้คนนั้นก็ยังไม่ใช่คนดีได้
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ปฏิบัติที่ดีต้องไม่แสดงตน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-12_ปกิณกะธรรม_ผู้ปฏิบัติที่ดีต้องไม่แสดงตน
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกมโนมยิทธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-12_ปกิณกะธรรม_การฝึกมโนมยิทธิ

๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-13_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : บุญที่ทำต่อพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าย่อมปรากฎผลอันสมบูรณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-13_เทศน์_บุญที่ทำต่อพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าย่อมปรากฎผลอันสมบูรณ์
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-13_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์
Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีต้องอาศัยเนื้อนาบุญ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-13_ปกิณกะธรรม_ทำความดีต้องอาศัยเนื้อนาบุญ
Download
ปกิณกะธรรม : มรรคผลเกิดได้เมื่อถึงความพร้อม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-13_ปกิณกะธรรม_มรรคผลเกิดได้เมื่อถึงความพร้อม
Download
ปกิณกะธรรม : การใคร่ครวญความจริงในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-13_ปกิณกะธรรม_การใคร่ครวญความจริงในการปฏิบัติ
Download
นิทาน : ชายผู้มั่นคงต่อการฝึกใจตนเป็นอารมณ์เดียว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-13_นิทาน_ชายผู้มั่นคงต่อการฝึกใจตนเป็นอารมณ์เดียว
Download
ปกิณกะธรรม : ความสำคัญของการถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-13_ปกิณกะธรรม_ความสำคัญของการถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์