เสียงธรรมรายเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

Download
เทศน์ : คำสอนของพระพุทธเจ้าจากครูบาอาจารย์ย่อมนำไปถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-05_เทศน์_คำสอนของพระพุทธเจ้าจากครูบาอาจารย์ย่อมนำไปถึงมรรคผล

๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ความชั่วต้องไม่ทำอีกแล้ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-06_ปกิณกะธรรม_ความชั่วต้องไม่ทำอีกแล้ว
Download
เทศน์ : ศีลจะทำให้มีความสุขที่แท้แน่นอน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-06_เทศน์_ศีลจะทำให้มีความสุขที่แท้แน่นอน
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-06_พระเมตตาพร_วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : การทำความดีตอบแทนคุณบิดามารดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-12_ปกิณกะธรรม_การทำความดีตอบแทนคุณบิดามารดา
Download
เทศน์ : จิตอันมีกิเลสตัณหาพาให้พลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-12_เทศน์_จิตอันมีกิเลสตัณหาพาให้พลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีสำเร็จผลได้ด้วยกำลังใจเต็ม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-13_ปกิณกะธรรม_ทำความดีสำเร็จผลได้ด้วยกำลังใจเต็ม
Download
เทศน์ : สัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดมีความตายเป็นที่สุด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-13_เทศน์_สัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดมีความตายเป็นที่สุด
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-13_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ละนิวรณ์ทั้ง ๕ ด้วยการเจริญพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-18_ปกิณกะธรรม_ละนิวรณ์ทั้ง ๕ ด้วยการเจริญพระกรรมฐาน

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งใจปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเป็นอารมณ์เดียว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-19_ปกิณกะธรรม_การตั้งใจปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเป็นอารมณ์เดียว
Download
เทศน์ : เพียรละกิเลส เห็นอริยสัจ และทำพระนิพพานให้แจ้ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-19_เทศน์_เพียรละกิเลส เห็นอริยสัจ และทำพระนิพพานให้แจ้ง