เสียงธรรมรายเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘

๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-01_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
เทศน์ : การเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-01_เทศน์_การเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : การเห็นความจริงต้องอาศัยวิปัสสนาญาณและสมถะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-01_ปกิณกะธรรม_การเห็นความจริงต้องอาศัยวิปัสสนาญาณและสมถะ
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-01_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
Download
ปกิณกะธรรม : การมีที่พึ่งหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-01_ปกิณกะธรรม_การมีที่พึ่งหาประมาณมิได้
Download
ปกิณกะธรรม : การขอขมาพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-01_ปกิณกะธรรม_การขอขมาพระรัตนตรัย
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-01_พระเมตตาพร_วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : สวดอิติปิโส ๙ จบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-06_ปกิณกะธรรม_สวดอิติปิโส ๙ จบ
Download
เทศน์ : ความสุขอันยอดเยี่ยมด้วยการดับตัณหา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-06_เทศน์_ความสุขอันยอดเยี่ยมด้วยการดับตัณหา
Download
ปกิณกะธรรม : ทานที่มีผลเลิศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-06_ปกิณกะธรรม_ทานที่มีผลเลิศ
Download
ตอบปัญหาธรรม : การปฏิบัติต้องอาศัยบุญ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-06_ตอบปัญหาธรรม_การปฏิบัติต้องอาศัยบุญ
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : กำลังใจให้ทานด้วยสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-06_คุยก่อนกรรมฐาน_กำลังใจให้ทานด้วยสมาธิ
Download
ปกิณกะธรรม : ของดีของพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-06_ปกิณกะธรรม_ของดีของพระ
Download
ปกิณกะธรรม : ปากเป็นเอกเลขเป็นโท
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-06_ปกิณกะธรรม_ปากเป็นเอกเลขเป็นโท
Download
ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์ไปพระนิพพานเมื่อมีเวทนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-06_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์ไปพระนิพพานเมื่อมีเวทนา
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกทิพจักขุญาณต้องมีพุทธานุสสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-06_ปกิณกะธรรม_การฝึกทิพจักขุญาณต้องมีพุทธานุสสติ

๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : การเห็นตามคำสอนของพระต้องอาศัยกำลังบุญ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-07_เทศน์_การเห็นตามคำสอนของพระต้องอาศัยกำลังบุญ
Download
ปกิณกะธรรม : ความเคารพในทานที่ถวายต่อพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-07_ปกิณกะธรรม_ความเคารพในทานที่ถวายต่อพระรัตนตรัย
Download
ตอบปัญหาธรรม : จริต ๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-07_ตอบปัญหาธรรม_จริต ๖
Download
ตอบปัญหาธรรม : กำลังใจในการทดแทนคุณพ่อแม่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-07_ตอบปัญหาธรรม_กำลังใจในการทดแทนคุณพ่อแม่
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : วางสังขารุเปกขาญาณด้วยการพิจารณาความตาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-07_คุยก่อนกรรมฐาน_วางสังขารุเปกขาญาณด้วยการพิจารณาความตาย
Download
ปกิณกะธรรม : การรักษาปฏิปทาของผู้ปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-07_ปกิณกะธรรม_การรักษาปฏิปทาของผู้ปฏิบัติ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-07_พระเมตตาพร_วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : บุญเกิดจากการให้ทาน รักษาศีล และภาวนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-13_เทศน์_บุญเกิดจากการให้ทาน รักษาศีล และภาวนา
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์การถวายทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-13_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์การถวายทาน
Download
ปกิณกะธรรม : ระลึกถีงคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-13_ปกิณกะธรรม_ระลึกถีงคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
Download
ปกิณกะธรรม : ทุกขเวทนาไม่มีใครหลีกพ้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-13_ปกิณกะธรรม_ทุกขเวทนาไม่มีใครหลีกพ้น
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : มโนกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-13_คุยก่อนกรรมฐาน_มโนกรรม
Download
ปกิณกะธรรม : คติต้องแน่นอน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-13_ปกิณกะธรรม_คติต้องแน่นอน
Download
ปกิณกะธรรม : สมณเพศดีหาได้ยาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-13_ปกิณกะธรรม_สมณเพศดีหาได้ยาก
Download
ปกิณกะธรรม : คนมีมานะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-13_ปกิณกะธรรม_คนมีมานะ
Download
ปกิณกะธรรม : หัวใจอภิญญาสมาบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-13_ปกิณกะธรรม_หัวใจอภิญญาสมาบัติ

๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : กำลังใจเพื่อมรรคผลนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-14_เทศน์_กำลังใจเพื่อมรรคผลนิพพาน
Download
ปกิณกะธรรม : บารมี ๓๐ ทัศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-14_ปกิณกะธรรม_บารมี ๓๐ ทัศ
Download
ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ต้องอาศัยกำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-14_ปกิณกะธรรม_ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ต้องอาศัยกำลังใจ
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : การฝึกจิตให้มีพรหมวิหาร ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-14_คุยก่อนกรรมฐาน_การฝึกจิตให้มีพรหมวิหาร ๔
Download
ปกิณกะธรรม : การตอบแทนผู้มีพระคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-14_ปกิณกะธรรม_การตอบแทนผู้มีพระคุณ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-14_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : บูชาครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-20_ปกิณกะธรรม_บูชาครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงไหว้ครู และบูชาสวดอิติปิโส ๑๐๘ จบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-20_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงไหว้ครู และบูชาสวดอิติปิโส ๑๐๘ จบ
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งจิตอธิษฐานที่มีผลใหญ่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-20_ปกิณกะธรรม_การตั้งจิตอธิษฐานที่มีผลใหญ่
Download
เทศน์ : ความศรัทธากตัญญูต่อพระพุทธเจ้าในวันไหว้ครู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-20_เทศน์_ความศรัทธากตัญญูต่อพระพุทธเจ้าในวันไหว้ครู
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-20_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์
Download
ปกิณกะธรรม : ฝึกสมาบัติแปดได้ผลต้องเห็นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-20_ปกิณกะธรรม_ฝึกสมาบัติแปดได้ผลต้องเห็นทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : อภิญญาสมาบัติครั้งที่ ๒ พรหมวิหารสี่อัปปมัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-20_ปกิณกะธรรม_อภิญญาสมาบัติครั้งที่ ๒ พรหมวิหารสี่อัปปมัญญา