เสียงธรรมรายเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘

๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : ความสุขอันยอดเยี่ยมด้วยการดับตัณหา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-06_เทศน์_ความสุขอันยอดเยี่ยมด้วยการดับตัณหา

๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : การรักษาปฏิปทาของผู้ปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-07_ปกิณกะธรรม_การรักษาปฏิปทาของผู้ปฏิบัติ