เสียงธรรมรายเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การเกิดจากการปรารถนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-04_เทศน์_การเกิดจากการปรารถนา
Download
ปกิณกะธรรม : ความตั้งใจเป็นวัตรเพื่อจะไม่เกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-04_ปกิณกะธรรม_ความตั้งใจเป็นวัตรเพื่อจะไม่เกิด
Download
ปกิณกะธรรม : การมองเห็นกฎธรรมดาไม่ครบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-04_ปกิณกะธรรม_การมองเห็นกฎธรรมดาไม่ครบ
Download
ปกิณกะธรรม : การละความโกรธและราคะของพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-04_ปกิณกะธรรม_การละความโกรธและราคะของพระอริยะ
Download
ปกิณกะธรรม : ความเป็นพระอริยะต้องเห็นอริยสัจในกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-04_ปกิณกะธรรม_ความเป็นพระอริยะต้องเห็นอริยสัจในกฎธรรมดา
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-04_พระเมตตาพร_วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : ตัณหาเป็นเหตุของทุกข์ที่ฝืนกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-05_เทศน์_ตัณหาเป็นเหตุของทุกข์ที่ฝืนกฎธรรมดา
Download
ตอบปัญหาธรรม : การตั้งใจรักษาศีลและการป้องกันอกุศลกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-05_ตอบปัญหาธรรม_การตั้งใจรักษาศีลและการป้องกันอกุศลกรรม
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติของสมณเพศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-05_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติของสมณเพศ
Download
ตอบปัญหาธรรม : การวางอารมณ์ช่วยงานพระศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-05_ตอบปัญหาธรรม_การวางอารมณ์ช่วยงานพระศาสนา
Download
กรรมฐาน : การละความโกรธด้วยอารมณ์พระโสดาบัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-05_กรรมฐาน_การละความโกรธด้วยอารมณ์พระโสดาบัน
Download
ปกิณกะธรรม : การเห็นนิวรณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-05_ปกิณกะธรรม_การเห็นนิวรณ์
Download
ปกิณกะธรรม : กฎธรรมดาเป็นกฎที่ใหญ่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-05_ปกิณกะธรรม_กฎธรรมดาเป็นกฎที่ใหญ่
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-05_พระเมตตาพร_วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : การละนิวรณ์ของพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-06_ปกิณกะธรรม_การละนิวรณ์ของพระอริยะ
Download
เทศน์ : การเข้าถึงความไม่ประมาทในชีวิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-06_เทศน์_การเข้าถึงความไม่ประมาทในชีวิต
Download
ปกิณกะธรรม : ละสังโยชน์ด้วยการเห็นความจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-06_ปกิณกะธรรม_ละสังโยชน์ด้วยการเห็นความจริง
Download
ปกิณกะธรรม : ปรมัตถบารมีเป็นผลจากการใคร่ครวญในวิปัสสนาญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-06_ปกิณกะธรรม_ปรมัตถบารมีเป็นผลจากการใคร่ครวญในวิปัสสนาญาณ
Download
ปกิณกะธรรม : การมาปฏิบัติมิใช่มาพักใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-06_ปกิณกะธรรม_การมาปฏิบัติมิใช่มาพักใจ
Download
กรรมฐาน : ตั้งต้นชีวิตใหม่ ปฏิบัติตามความตั้งใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-06_กรรมฐาน_ตั้งต้นชีวิตใหม่ ปฏิบัติตามความตั้งใจ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-06_พระเมตตาพร_วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : ปรมัตถบารมีเป็นการทำความดีแลกด้วยชีวิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-10_เทศน์_ปรมัตถบารมีเป็นการทำความดีแลกด้วยชีวิต
Download
ตอบปัญหาธรรม : เมื่อมีอารมณ์ท้อและเบื่อหน่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-10_ตอบปัญหาธรรม_เมื่อมีอารมณ์ท้อและเบื่อหน่าย
Download
ปกิณกะธรรม : ปัสสัทธิกับสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-10_ปกิณกะธรรม_ปัสสัทธิกับสมาธิ
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานต่อลูกหลาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-10_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานต่อลูกหลาน
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งจิตอธิษฐานการถวายเทียนในวันเข้าพรรษา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-10_ปกิณกะธรรม_การตั้งจิตอธิษฐานการถวายเทียนในวันเข้าพรรษา

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : ความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าด้วยการบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-11_เทศน์_ความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าด้วยการบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : การทำงานสาธารณประโยชน์ต้องมีสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-11_ปกิณกะธรรม_การทำงานสาธารณประโยชน์ต้องมีสมาธิ
Download
ปกิณกะธรรม : พระอริยะมองบุญมิใช่ที่สุดของใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-11_ปกิณกะธรรม_พระอริยะมองบุญมิใช่ที่สุดของใจ
Download
ปกิณกะธรรม : พิจารณากับวิปัสสนา และคุณความดีของพระเจ้าพรหม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-11_ปกิณกะธรรม_พิจารณากับวิปัสสนา และคุณความดีของพระเจ้าพรหม
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-11_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : ความกตัญญูเป็นเหตุให้เข้าถึงความดีได้โดยง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-12_เทศน์_ความกตัญญูเป็นเหตุให้เข้าถึงความดีได้โดยง่าย
Download
ปกิณกะธรรม : การทำความดีต้องยอมรับกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-12_ปกิณกะธรรม_การทำความดีต้องยอมรับกฎธรรมดา
Download
ปกิณกะธรรม : การเป็นผู้ให้โดยไม่ผูกพัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-12_ปกิณกะธรรม_การเป็นผู้ให้โดยไม่ผูกพัน
Download
ปกิณกะธรรม : การรักษาศีลแบบพระโสดาบัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-12_ปกิณกะธรรม_การรักษาศีลแบบพระโสดาบัน
Download
ปกิณกะธรรม : ละเวทนาด้วยธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-12_ปกิณกะธรรม_ละเวทนาด้วยธรรม
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติพรหมวิหารสี่ด้วยการระลึกคุณพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-12_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติพรหมวิหารสี่ด้วยการระลึกคุณพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : การทำบุญแบบพระอริยะจะเข้าถึงบุญได้ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-12_ปกิณกะธรรม_การทำบุญแบบพระอริยะจะเข้าถึงบุญได้ง่าย
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-12_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗