เสียงธรรมรายเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : การยอมรับสิ่งที่เกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-02_ปกิณกะธรรม_การยอมรับสิ่งที่เกิด

๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : เพียรละตามพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-03_ปกิณกะธรรม_เพียรละตามพระอริยะ
Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-03_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-03_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์
Download
เทศน์ : การเห็นทุกข์เป็นกำลังใจให้พ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-03_เทศน์_การเห็นทุกข์เป็นกำลังใจให้พ้นทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : พรจากพระธรรมเทศนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-03_ปกิณกะธรรม_พรจากพระธรรมเทศนา
Download
กรรมฐาน : ทำจิตพ้นจากกายด้วยการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-03_กรรมฐาน_ทำจิตพ้นจากกายด้วยการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : ข้อพึงปฏิบัติเพื่อมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-03_ปกิณกะธรรม_ข้อพึงปฏิบัติเพื่อมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : ความตั้งใจในการถวายทานย่อมให้ผลต่อผู้มีคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-03_ปกิณกะธรรม_ความตั้งใจในการถวายทานย่อมให้ผลต่อผู้มีคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : การละด้วยการยอมรับความจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-03_ปกิณกะธรรม_การละด้วยการยอมรับความจริง
Download
กรรมฐาน : ละร่างกายทำจิตให้ผ่องใส
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-03_กรรมฐาน_ละร่างกายทำจิตให้ผ่องใส
Download
ปกิณกะธรรม : การเจริญพระกรรมฐานห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-03_ปกิณกะธรรม_การเจริญพระกรรมฐานห้องพุทธคุณ

๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : ตั้งใจไม่กลับมาเกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-04_ปกิณกะธรรม_ตั้งใจไม่กลับมาเกิด
Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-04_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
ปกิณกะธรรม : ทานที่มีความเคารพต่อพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-04_ปกิณกะธรรม_ทานที่มีความเคารพต่อพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : พุทธานุภาพในการเจริญพระปริตร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-04_ปกิณกะธรรม_พุทธานุภาพในการเจริญพระปริตร
Download
เทศน์ : การเห็นพระนิพพานเป็นที่ไป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-04_เทศน์_การเห็นพระนิพพานเป็นที่ไป
Download
ปกิณกะธรรม : พรจากพระธรรมเทศนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-04_ปกิณกะธรรม_พรจากพระธรรมเทศนา
Download
กรรมฐาน : ห้องพุทธคุณแบบพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-04_กรรมฐาน_ห้องพุทธคุณแบบพระอริยะ
Download
ปกิณกะธรรม : บุคคลที่มั่นคงต่อพระพุทธเจ้าแล้วความฟุ้งจะละได้ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-04_ปกิณกะธรรม_บุคคลที่มั่นคงต่อพระพุทธเจ้าแล้วความฟุ้งจะละได้ง่าย
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาและสมาธิเป็นพื้นฐานการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-04_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาและสมาธิเป็นพื้นฐานการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : ของบูชาเต็มกำลังเป็นของมงคล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-04_ปกิณกะธรรม_ของบูชาเต็มกำลังเป็นของมงคล
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-04_พระเมตตาพร_วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : มรรคผลเกิดจากสมาธิในการสวดพระปริตร และใคร่ครวญในสังโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-09_ปกิณกะธรรม_มรรคผลเกิดจากสมาธิในการสวดพระปริตร และใคร่ครวญในสังโยชน์

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิดย่อมไม่สูญเปล่า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-10_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิดย่อมไม่สูญเปล่า
Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-10_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ให้ย่อมไม่ขาดลาภสักการะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-10_ปกิณกะธรรม_ผู้ให้ย่อมไม่ขาดลาภสักการะ
Download
เทศน์ : การสงบจากกามคุณทำให้เกิดปัญญานำมาซึ่งความสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-10_เทศน์_การสงบจากกามคุณทำให้เกิดปัญญานำมาซึ่งความสุข
Download
กรรมฐาน : ตั้งใจปฏิบัติทำจิตให้สงบอย่างต่อเนื่อง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-10_กรรมฐาน_ตั้งใจปฏิบัติทำจิตให้สงบอย่างต่อเนื่อง
Download
ปกิณกะธรรม : จิตสงบไม่หวั่นไหวด้วยการทรงสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-10_ปกิณกะธรรม_จิตสงบไม่หวั่นไหวด้วยการทรงสมาธิ
Download
ปกิณกะธรรม : มรรคผลจะเกิดเมื่อกำลังใจเต็ม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-10_ปกิณกะธรรม_มรรคผลจะเกิดเมื่อกำลังใจเต็ม
Download
ปกิณกะธรรม : คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-10_ปกิณกะธรรม_คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง
Download
กรรมฐาน : ละความสนใจในร่างกายทำจิตให้สงบด้วยพุทธานุสสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-10_กรรมฐาน_ละความสนใจในร่างกายทำจิตให้สงบด้วยพุทธานุสสติ

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

Download
ปกิณกะธรรม : จิตที่สงบจากกิเลสตัณหานำความสุขมาให้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-11_ปกิณกะธรรม_จิตที่สงบจากกิเลสตัณหานำความสุขมาให้
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-11_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
ปกิณกะธรรม : การขอความอนุเคราะห์กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-11_ปกิณกะธรรม_การขอความอนุเคราะห์กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์
Download
เทศน์ : ความสงบใจเป็นสมาธิเห็นความจริงมากถึงความเข้าใจก็จะพ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-11_เทศน์_ความสงบใจเป็นสมาธิเห็นความจริงมากถึงความเข้าใจก็จะพ้นทุกข์
Download
กรรมฐาน : อารมณ์สมาธิเพื่อเข้าสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-11_กรรมฐาน_อารมณ์สมาธิเพื่อเข้าสมาธิ
Download
นิทาน : ใคร่ครวญความพลัดพราก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-11_นิทาน_ใคร่ครวญความพลัดพราก
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-06-11_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐