เสียงธรรมรายเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : การไปกราบรอยพระพุทธบาท กับคนที่มีศรัทธาบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-01_ปกิณกะธรรม_การไปกราบรอยพระพุทธบาท กับคนที่มีศรัทธาบูชา

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-02_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
เทศน์ : การเห็นคุณของพระพุทธเจ้าต้องสร้างกำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-02_เทศน์_การเห็นคุณของพระพุทธเจ้าต้องสร้างกำลังใจ
Download
ตอบปัญหาธรรม : ผลการฝึกมโนมยิทธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-02_ตอบปัญหาธรรม_ผลการฝึกมโนมยิทธิ
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของหลวงพ่อทำให้เห็นความจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-02_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของหลวงพ่อทำให้เห็นความจริง
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : คนที่เคารพจริงต่อพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-02_คุยก่อนกรรมฐาน_คนที่เคารพจริงต่อพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : การมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์มีสุคติเป็นที่ไป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-02_ปกิณกะธรรม_การมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์มีสุคติเป็นที่ไป
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเย็น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-02_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเย็น
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจดีขึ้นปัญญาจะเห็นความจริงแบบไม่สงสัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-02_ปกิณกะธรรม_กำลังใจดีขึ้นปัญญาจะเห็นความจริงแบบไม่สงสัย

๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : อุปาทานนำความทุกข์มาให้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-03_เทศน์_อุปาทานนำความทุกข์มาให้
Download
ตอบปัญหาธรรม : การเห็นทุกข์และเหตุแห่งทุกข์เพื่อละสังโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-03_ตอบปัญหาธรรม_การเห็นทุกข์และเหตุแห่งทุกข์เพื่อละสังโยชน์
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : การมีมรณานุสสติเป็นอารมณ์เดียว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-03_คุยก่อนกรรมฐาน_การมีมรณานุสสติเป็นอารมณ์เดียว
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกทิพจักขุญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-03_ปกิณกะธรรม_การฝึกทิพจักขุญาณ
Download
ปกิณกะธรรม : การเป็นสาวกผู้เห็นตรงตามคำสอนของพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-03_ปกิณกะธรรม_การเป็นสาวกผู้เห็นตรงตามคำสอนของพระ

๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-04_เทศน์_การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : การพิจารณาตามพระเมื่อโดนกระทบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-04_ปกิณกะธรรม_การพิจารณาตามพระเมื่อโดนกระทบ
Download
ปกิณกะธรรม : จรณะ ๑๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-04_ปกิณกะธรรม_จรณะ ๑๕
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : การใช้ของดีด้วยสมาธิที่มีพรหมวิหารสี่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-04_คุยก่อนกรรมฐาน_การใช้ของดีด้วยสมาธิที่มีพรหมวิหารสี่
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจเต็มอวิชชาก็ขาด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-04_ปกิณกะธรรม_กำลังใจเต็มอวิชชาก็ขาด
Download
ปกิณกะธรรม : เทพบุตร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-04_ปกิณกะธรรม_เทพบุตร

๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : การตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในชีวิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-05_เทศน์_การตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในชีวิต
Download
ปกิณกะธรรม : การให้ทานต้องทำด้วยปัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-05_ปกิณกะธรรม_การให้ทานต้องทำด้วยปัญญา
Download
ปกิณกะธรรม : การสงเคราะห์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-05_ปกิณกะธรรม_การสงเคราะห์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : กสิณจิตใช้องค์แก้วเป็นนิมิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-05_คุยก่อนกรรมฐาน_กสิณจิตใช้องค์แก้วเป็นนิมิต
Download
ปกิณกะธรรม : การสร้างกำลังใจให้มั่นคงต่อพระศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-05_ปกิณกะธรรม_การสร้างกำลังใจให้มั่นคงต่อพระศาสนา
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-05_พระเมตตาพร_วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : ผู้มีจิตใจประเสริฐดุจดังเทวดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-09_เทศน์_ผู้มีจิตใจประเสริฐดุจดังเทวดา
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ที่มีกำลังใจรัก และกตัญญูต่อพระเป็นบุคคลที่น่ายินดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-09_ปกิณกะธรรม_ผู้ที่มีกำลังใจรัก และกตัญญูต่อพระเป็นบุคคลที่น่ายินดี
Download
ตอบปัญหาธรรม : กำลังใจเพื่อหลุดพ้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-09_ตอบปัญหาธรรม_กำลังใจเพื่อหลุดพ้น
Download
ปกิณกะธรรม : สมณเพศผู้ไม่มีภาระทางโลก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-09_ปกิณกะธรรม_สมณเพศผู้ไม่มีภาระทางโลก
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้มีความศรัทธาและกตัญญูต่อพระรัตนตรัยทำอะไรก็สำเร็จ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-09_ปกิณกะธรรม_ผู้มีความศรัทธาและกตัญญูต่อพระรัตนตรัยทำอะไรก็สำเร็จ
Download
ปกิณกะธรรม : การมีสติเห็นความจริงในปัจจุบัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-09_ปกิณกะธรรม_การมีสติเห็นความจริงในปัจจุบัน