เสียงธรรมรายเดือน มกราคม ๒๕๖๑

๑ มกราคม ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : ตั้งจิตบูชาคุณพระรัตนตรัยและผู้มีคุณในวันปีใหม่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-01_ปกิณกะธรรม_ตั้งจิตบูชาคุณพระรัตนตรัยและผู้มีคุณในวันปีใหม่
Download
ปกิณกะธรรม : สวดมนต์พระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันปีใหม่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-01_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์พระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันปีใหม่
Download
ปกิณกะธรรม : ทำจิตให้ผ่องใสอธิษฐานจิตในวันปีใหม่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-01_ปกิณกะธรรม_ทำจิตให้ผ่องใสอธิษฐานจิตในวันปีใหม่
Download
ปกิณกะธรรม : อามิสบูชาและปฏิบัติบูชาต่อพระรัตนตรัยและผู้มีคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-01_ปกิณกะธรรม_อามิสบูชาและปฏิบัติบูชาต่อพระรัตนตรัยและผู้มีคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : พระเมตตาพรจากพระและการปลุกเสกสีผึ้ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-01_ปกิณกะธรรม_พระเมตตาพรจากพระและการปลุกเสกสีผึ้ง
Download
กรรมฐาน : การรักษาอารมณ์พระกรรมฐานเพื่อมีสติสมบูรณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-01_กรรมฐาน_การรักษาอารมณ์พระกรรมฐานเพื่อมีสติสมบูรณ์
Download
นิทาน : นกโดดเดี่ยวผู้ทำความดีด้วยความหลงมิใช่ด้วยศรัทธา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-01_นิทาน_นกโดดเดี่ยวผู้ทำความดีด้วยความหลงมิใช่ด้วยศรัทธา
Download
ตอบปัญหาธรรม : การเห็นทุกข์เป็นเรื่องทนได้ยาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-01_ตอบปัญหาธรรม_การเห็นทุกข์เป็นเรื่องทนได้ยาก
Download
ปกิณกะธรรม : การใคร่ครวญทุกข์ให้เห็นครบตามความจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-01_ปกิณกะธรรม_การใคร่ครวญทุกข์ให้เห็นครบตามความจริง

๒ มกราคม ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : ธรรมใดเกิดแต่เหตุ เหตุนั้นมาจากตัณหา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-02_ปกิณกะธรรม_ธรรมใดเกิดแต่เหตุ เหตุนั้นมาจากตัณหา
Download
เทศน์ : การไม่ประมาทในชีวิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-02_เทศน์_การไม่ประมาทในชีวิต
Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญและเห็นความจริงตามคำพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-02_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญและเห็นความจริงตามคำพระ
Download
นิทาน : เทวดาที่มีความตั้งใจจริง และสัจจะบุญจะส่งผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-02_นิทาน_เทวดาที่มีความตั้งใจจริง และสัจจะบุญจะส่งผล
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-02_พระเมตตาพร_วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

๔ มกราคม ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติต้องนำไปใช้ได้ ณ วัดตากฟ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-04_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติต้องนำไปใช้ได้ ณ วัดตากฟ้า

๕ มกราคม ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : ผู้รู้ไม่มีสนใจความสุขใดเลยถ้ายังมีร่างกายอยู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-05_ปกิณกะธรรม_ผู้รู้ไม่มีสนใจความสุขใดเลยถ้ายังมีร่างกายอยู่
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติให้จิตตั้งมั่นก่อนด้วยใคร่ครวญวิปัสสนาญาณ ๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-05_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติให้จิตตั้งมั่นก่อนด้วยใคร่ครวญวิปัสสนาญาณ ๙

๖ มกราคม ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : ละความสุขทางโลก ปฏิบัติตามพระรัตนตรัยเพื่อความสุขที่แท้จริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-06_ปกิณกะธรรม_ละความสุขทางโลก ปฏิบัติตามพระรัตนตรัยเพื่อความสุขที่แท้จริง
Download
เทศน์ : ทานอันเกิดจากศีลกรรมบถ ๑๐ เป็นปัจจัยให้พ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-06_เทศน์_ทานอันเกิดจากศีลกรรมบถ ๑๐ เป็นปัจจัยให้พ้นทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งใจถวายทานในพระศาสนาเพื่อความพ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-06_ปกิณกะธรรม_การตั้งใจถวายทานในพระศาสนาเพื่อความพ้นทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจะไม่พบกับความพลัดพราก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-06_ปกิณกะธรรม_ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจะไม่พบกับความพลัดพราก
Download
ปกิณกะธรรม : ผลของอารมณ์พระกรรมฐานคือการทรงพรหมวิหาร ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-06_ปกิณกะธรรม_ผลของอารมณ์พระกรรมฐานคือการทรงพรหมวิหาร ๔

๗ มกราคม ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติให้อิ่มใจ และผ่องใสด้วยใคร่ครวญโพชฌงค์ ๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-07_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติให้อิ่มใจ และผ่องใสด้วยใคร่ครวญโพชฌงค์ ๗
Download
เทศน์ : กำลังใจบารมี ๑๐ ของพระพุทธเจ้าเพื่อทางหลุดพ้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-07_เทศน์_กำลังใจบารมี ๑๐ ของพระพุทธเจ้าเพื่อทางหลุดพ้น
Download
ปกิณกะธรรม : การฟังที่ดีต้องตั้งใจมั่นในการฟังปัจจุบันอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-07_ปกิณกะธรรม_การฟังที่ดีต้องตั้งใจมั่นในการฟังปัจจุบันอารมณ์
Download
ปกิณกะธรรม : การเข้าถึงพระรัตนตรัยจะทำให้หลุดพ้นจากของสมมติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-07_ปกิณกะธรรม_การเข้าถึงพระรัตนตรัยจะทำให้หลุดพ้นจากของสมมติ
Download
ปกิณกะธรรม : แนวทางการปฏิบัติอย่ายึดติดอดีตที่ผ่านมา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-07_ปกิณกะธรรม_แนวทางการปฏิบัติอย่ายึดติดอดีตที่ผ่านมา
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-07_พระเมตตาพร_วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑