หมวดธรรม: บารมี ๑๐

Download
ปกิณกะธรรม : สัมโมทนียกถางานกฐินทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-22_ปกิณกะธรรม_สัมโมทนียกถางานกฐินทาน
Download
เทศน์ : ผู้ถึงมรรคผลต้องมีความศรัทธาและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-22_เทศน์_ผู้ถึงมรรคผลต้องมีความศรัทธาและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
Download
กรรมฐาน : ใคร่ครวญให้จิตยอมรับกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-22_กรรมฐาน_ใคร่ครวญให้จิตยอมรับกฎธรรมดา
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์พระโสดาบัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-22_ปกิณกะธรรม_อารมณ์พระโสดาบัน
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติไม่ขึ้นกับกาลเวลา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-22_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติไม่ขึ้นกับกาลเวลา
Download
กรรมฐาน : ถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-22_กรรมฐาน_ถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : โลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-22_ปกิณกะธรรม_โลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรา
Download
ปกิณกะธรรม : ปัจจุบันอารมณ์ในการทำความดี ณ วัดสังเวช
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-21_ปกิณกะธรรม_ปัจจุบันอารมณ์ในการทำความดี ณ วัดสังเวช
Download
ปกิณกะธรรม : บุญอยู่ที่กำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-21_ปกิณกะธรรม_บุญอยู่ที่กำลังใจ
Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีด้วยใจละมานะในงานกฐินพระราชทานวัดดาวดึงษาราม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-15_ปกิณกะธรรม_ทำความดีด้วยใจละมานะในงานกฐินพระราชทานวัดดาวดึงษาราม