หมวดธรรม: บารมี ๑๐

Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติให้อิ่มใจ และผ่องใสด้วยใคร่ครวญโพชฌงค์ ๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-07_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติให้อิ่มใจ และผ่องใสด้วยใคร่ครวญโพชฌงค์ ๗
Download
เทศน์ : กำลังใจบารมี ๑๐ ของพระพุทธเจ้าเพื่อทางหลุดพ้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-07_เทศน์_กำลังใจบารมี ๑๐ ของพระพุทธเจ้าเพื่อทางหลุดพ้น
Download
ปกิณกะธรรม : การฟังที่ดีต้องตั้งใจมั่นในการฟังปัจจุบันอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-07_ปกิณกะธรรม_การฟังที่ดีต้องตั้งใจมั่นในการฟังปัจจุบันอารมณ์
Download
ปกิณกะธรรม : ละความสุขทางโลก ปฏิบัติตามพระรัตนตรัยเพื่อความสุขที่แท้จริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-06_ปกิณกะธรรม_ละความสุขทางโลก ปฏิบัติตามพระรัตนตรัยเพื่อความสุขที่แท้จริง
Download
เทศน์ : ทานอันเกิดจากศีลกรรมบถ ๑๐ เป็นปัจจัยให้พ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-06_เทศน์_ทานอันเกิดจากศีลกรรมบถ ๑๐ เป็นปัจจัยให้พ้นทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งใจถวายทานในพระศาสนาเพื่อความพ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-06_ปกิณกะธรรม_การตั้งใจถวายทานในพระศาสนาเพื่อความพ้นทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจะไม่พบกับความพลัดพราก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-06_ปกิณกะธรรม_ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจะไม่พบกับความพลัดพราก
Download
ปกิณกะธรรม : ผลของอารมณ์พระกรรมฐานคือการทรงพรหมวิหาร ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-06_ปกิณกะธรรม_ผลของอารมณ์พระกรรมฐานคือการทรงพรหมวิหาร ๔
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้รู้ไม่มีสนใจความสุขใดเลยถ้ายังมีร่างกายอยู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-05_ปกิณกะธรรม_ผู้รู้ไม่มีสนใจความสุขใดเลยถ้ายังมีร่างกายอยู่
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติให้จิตตั้งมั่นก่อนด้วยใคร่ครวญวิปัสสนาญาณ ๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-05_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติให้จิตตั้งมั่นก่อนด้วยใคร่ครวญวิปัสสนาญาณ ๙