หมวดธรรม: บารมี ๑๐

Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจต้องใช้เพื่อมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-05_ปกิณกะธรรม_กำลังใจต้องใช้เพื่อมรรคผล
Download
เทศน์ : ตั้งกำลังใจในทาน ศีล ภาวนาเพื่อมรรคผลนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-05_เทศน์_ตั้งกำลังใจในทาน ศีล ภาวนาเพื่อมรรคผลนิพพาน
Download
ปกิณกะธรรม : ความอิ่มใจในทานช่วยสร้างกำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-05_ปกิณกะธรรม_ความอิ่มใจในทานช่วยสร้างกำลังใจ
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจในการตัดสินใจว่าจะไม่เกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-04_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการตัดสินใจว่าจะไม่เกิด
Download
เทศน์ : การเห็นสัจจะความจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-04_เทศน์_การเห็นสัจจะความจริง
Download
ปกิณกะธรรม : นึกถึงคุณวิชาของเจ้าของวิชาเสมอเมื่อปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-04_ปกิณกะธรรม_นึกถึงคุณวิชาของเจ้าของวิชาเสมอเมื่อปฏิบัติ
Download
กรรมฐาน : บุคคลใดที่มีพุทธานุสสติดีแล้วจะเข้าถึงพระนิพพานได้ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-04_กรรมฐาน_บุคคลใดที่มีพุทธานุสสติดีแล้วจะเข้าถึงพระนิพพานได้ง่าย
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่หลง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-04_ปกิณกะธรรม_ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่หลง
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้มีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าจะเข้าถึงพระกรรมฐานโบราณได้ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-04_ปกิณกะธรรม_ผู้มีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าจะเข้าถึงพระกรรมฐานโบราณได้ง่าย
Download
กรรมฐาน : อานาปานุสสติเป็นกรรมฐานเบื้องต้นเข้าห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-04_กรรมฐาน_อานาปานุสสติเป็นกรรมฐานเบื้องต้นเข้าห้องพุทธคุณ