หมวดธรรม: บารมี ๑๐

Download
ปกิณกะธรรม : ใช้สมมุติละสมมุติเพื่อพบวิมุตติในวันลอยกระทง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-03_ปกิณกะธรรม_ใช้สมมุติละสมมุติเพื่อพบวิมุตติในวันลอยกระทง
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-03_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
เทศน์ : บูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยการปฏิบัติบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-03_เทศน์_บูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยการปฏิบัติบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : ตั้งใจบูชาคุณพระรัตนตรัยเมื่อมีโอกาส
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-03_ปกิณกะธรรม_ตั้งใจบูชาคุณพระรัตนตรัยเมื่อมีโอกาส
Download
ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติบูชาเพื่ออาราธนาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-03_ปกิณกะธรรม_ปฏิบัติบูชาเพื่ออาราธนาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : สวดมนต์พระปริตรธรรมบูชาพระรัตนตรัยและบูชาพระเคราะห์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-03_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์พระปริตรธรรมบูชาพระรัตนตรัยและบูชาพระเคราะห์
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานจิตบูชาคุณพระรัตนตรัยและบูชาพระเคราะห์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-03_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานจิตบูชาคุณพระรัตนตรัยและบูชาพระเคราะห์
Download
ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์สังขารุเบกขาญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-03_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์สังขารุเบกขาญาณ
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกกำลังใจในงานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-03_ปกิณกะธรรม_การฝึกกำลังใจในงานสาธารณประโยชน์
Download
ปกิณกะธรรม : ต่างคนต่างทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-02_ปกิณกะธรรม_ต่างคนต่างทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า