หมวดธรรม: บารมี ๑๐

Download
ปกิณกะธรรม : ถ้าใจเราดีเราจะมองคนอื่นว่าดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-13_ปกิณกะธรรม_ถ้าใจเราดีเราจะมองคนอื่นว่าดี
Download
ปกิณกะธรรม : เมื่อไรเราเห็นคุณของพระพุทธเจ้าความมงคลก็เกิดกับเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-13_ปกิณกะธรรม_เมื่อไรเราเห็นคุณของพระพุทธเจ้าความมงคลก็เกิดกับเรา
Download
ปกิณกะธรรม : สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-13_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
Download
ปกิณกะธรรม : มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งด้วยกำลังใจในศีลกรรมบถ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-12_ปกิณกะธรรม_มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งด้วยกำลังใจในศีลกรรมบถ
Download
เทศน์ : เจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรสรรญเสริญคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-12_เทศน์_เจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรสรรญเสริญคุณพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : การเจริญสมณธรรมต้องนอบน้อมใจเข้าหาครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-12_ปกิณกะธรรม_การเจริญสมณธรรมต้องนอบน้อมใจเข้าหาครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : การตัดสินใจแน่วแน่ที่ไม่เกิดมีร่างกายอีกแล้ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-11_ปกิณกะธรรม_การตัดสินใจแน่วแน่ที่ไม่เกิดมีร่างกายอีกแล้ว
Download
นิทาน : ชายชราผู้ปรารถนาสุคติเป็นที่ไป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-08_นิทาน_ชายชราผู้ปรารถนาสุคติเป็นที่ไป
Download
นิทาน : การบวชสำคัญที่จิตไม่ใช่กาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-08_นิทาน_การบวชสำคัญที่จิตไม่ใช่กาย
Download
ปกิณกะธรรม : โอวาทแด่พระภิกษุผู้บวชใหม่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-08_ปกิณกะธรรม_โอวาทแด่พระภิกษุผู้บวชใหม่