ฟังธรรม๗ มกราคม ๒๕๖๐

Download
เทศน์ : พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-07_เทศน์_พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้
Download
กรรมฐาน : การมีความสุขแบบพระอริยะด้วยการปวารณาพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-07_กรรมฐาน_การมีความสุขแบบพระอริยะด้วยการปวารณาพระกรรมฐาน
Download
2017-01-07_ปกิณกะธรรม_พระกรรมฐานปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ทรงความสงบสันโดษต้องไม่ขาดพรหมวิหาร ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-07_ปกิณกะธรรม_ผู้ทรงความสงบสันโดษต้องไม่ขาดพรหมวิหาร ๔

๖ มกราคม ๒๕๖๐

Download
2017-01-06_ปกิณกะธรรม_คนที่มีเมตตาจะเข้าถึงพระรัตนตรัยได้ง่าย

๓ มกราคม ๒๕๖๐

Download
2017-01-03_เทศน์_ความสงบเป็นความสุขอันยอดเยี่ยม
Download
2017-01-03_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์ในการให้ทาน
Download
2017-01-03_กรรมฐาน_พระธรรมเป็นของประเสริฐผู้ที่เข้าถึงได้ต้องละความชั่ว
Download
2017-01-03_ปกิณกะธรรม_โอวาทปาฏิโมกข์ของพระพุทธเจ้า
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐
หมวดธรรม: อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-03_พระเมตตาพร_วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐

๒ มกราคม ๒๕๖๐

Download
เทศน์ : การบูชาพระรัตนตรัยเป็นมงคลอย่างยิ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-02_เทศน์_การบูชาพระรัตนตรัยเป็นมงคลอย่างยิ่ง
Download
2017-01-02_ปกิณกะธรรม_ผู้เห็นทุกข์ย่อมไม่ปรารถนาการเกิด
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานจิตในการหล่อพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-02_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานจิตในการหล่อพระ
Download
2017-01-02_ปกิณกะธรรม_ลงมือปฏิบัติเพื่อเร่งสร้างกำลังใจ

๑ มกราคม ๒๕๖๐

Download
2017-01-01_ปกิณกะธรรม_การตั้งจิตนึกถึงคุณพระพุทธเจ้า
Download
2017-01-01_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานจิตในวันปีใหม่
Download
2017-01-01_ปกิณกะธรรม_สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
Download
2017-01-01_ปกิณกะธรรม_การยอมรับกฎธรรมดาตามพระอริยะ
Download
2017-01-01_ปกิณกะธรรม_ต้นเหตุของความทุกข์คือเคยทำชั่วมา