Download
เทศน์ : ความสงบใจเป็นสมาธิเห็นความจริงมากถึงความเข้าใจก็จะพ้นทุกข์
(กำลังเล่น)
2017-06-11_เทศน์_ความสงบใจเป็นสมาธิเห็นความจริงมากถึงความเข้าใจก็จะพ้นทุกข์