หมวดธรรม: สาวก

Download
เทศน์ : การยอมรับความจริงและสงบได้ด้วยการรักษาศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-15_เทศน์_การยอมรับความจริงและสงบได้ด้วยการรักษาศีล
Download
ปกิณกะธรรม : ถ้าใจเราดีเราจะมองคนอื่นว่าดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-13_ปกิณกะธรรม_ถ้าใจเราดีเราจะมองคนอื่นว่าดี
Download
ปกิณกะธรรม : เมื่อไรเราเห็นคุณของพระพุทธเจ้าความมงคลก็เกิดกับเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-13_ปกิณกะธรรม_เมื่อไรเราเห็นคุณของพระพุทธเจ้าความมงคลก็เกิดกับเรา
Download
ปกิณกะธรรม : สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-13_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
Download
ปกิณกะธรรม : การสะเดาะห์เคราะห์ด้วยการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-13_ปกิณกะธรรม_การสะเดาะห์เคราะห์ด้วยการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
Download
เทศน์ : บุคคลใดเข้าถึงธรรมได้ถือว่าเป็นคนที่มีบุญมาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-13_เทศน์_บุคคลใดเข้าถึงธรรมได้ถือว่าเป็นคนที่มีบุญมาก
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพระ ต่องานสาธารณประโยชน์และสถานที่ปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-13_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพระ ต่องานสาธารณประโยชน์และสถานที่ปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-13_ปกิณกะธรรม_กำลังใจ
Download
ปกิณกะธรรม : การแผ่เมตตาอุทิศกุศล และอธิษฐานจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-13_ปกิณกะธรรม_การแผ่เมตตาอุทิศกุศล และอธิษฐานจิต
Download
ปกิณกะธรรม : ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-13_ปกิณกะธรรม_ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ