หมวดธรรม: สาวก

Download
ปกิณกะธรรม : บูชาคุณพระรัตนตรัยในโอกาสส่งท้ายปีเก่า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-18_ปกิณกะธรรม_บูชาคุณพระรัตนตรัยในโอกาสส่งท้ายปีเก่า
Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญอาหาเรปฏิกูลสัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-17_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญอาหาเรปฏิกูลสัญญา
Download
ปกิณกะธรรม : มรรคผลจะเกิดต้องละรูปธรรม และมีพระพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-17_ปกิณกะธรรม_มรรคผลจะเกิดต้องละรูปธรรม และมีพระพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
Download
ปกิณกะธรรม : นิพพานเป็นดินแดนที่ไม่มีตัณหา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-17_ปกิณกะธรรม_นิพพานเป็นดินแดนที่ไม่มีตัณหา
Download
ปกิณกะธรรม : กุศลดูที่เจตนา ทุกอย่างดูที่เจตนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-12_ปกิณกะธรรม_กุศลดูที่เจตนา ทุกอย่างดูที่เจตนา
Download
กรรมฐาน : แนวทางของบุคคลที่ใช้กำลังใจในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-12_กรรมฐาน_แนวทางของบุคคลที่ใช้กำลังใจในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพระอริยะ
Download
ปกิณกะธรรม : ความทุกขเวทนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อให้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-12_ปกิณกะธรรม_ความทุกขเวทนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อให้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : จิตที่รู้ตามพระพุทธเจ้าไม่ตามขันธ์ ๕ จึงจะพ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-11_ปกิณกะธรรม_จิตที่รู้ตามพระพุทธเจ้าไม่ตามขันธ์ ๕ จึงจะพ้นทุกข์
Download
เทศน์ : ผู้มีความรู้ยิ่งในญาณ ๘ ย่อมไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-11_เทศน์_ผู้มีความรู้ยิ่งในญาณ ๘ ย่อมไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
Download
ปกิณกะธรรม : การทำจิตให้ถึงพร้อม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-10_ปกิณกะธรรม_การทำจิตให้ถึงพร้อม