Download
เทศน์ : คำสอนของพระพุทธเจ้าจากครูบาอาจารย์ย่อมนำไปถึงมรรคผล
(กำลังเล่น)
2017-08-05_เทศน์_คำสอนของพระพุทธเจ้าจากครูบาอาจารย์ย่อมนำไปถึงมรรคผล