Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งใจปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเป็นอารมณ์เดียว
(กำลังเล่น)
2017-08-19_ปกิณกะธรรม_การตั้งใจปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเป็นอารมณ์เดียว