Download
เทศน์ : สัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดมีความตายเป็นที่สุด
(กำลังเล่น)
2017-08-13_เทศน์_สัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดมีความตายเป็นที่สุด