Download
เทศน์ : หนทางแห่งการพ้นทุกข์ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กำลังเล่น)
2017-07-29_เทศน์_หนทางแห่งการพ้นทุกข์ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง