ข้อคิดจากพระ


Play
เทศน์ : ธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น
Download
เทศน์ : ธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-16_เทศน์_ธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น
Play
ปกิณกะธรรม : การไม่เห็นคุณความดีที่จะทำ
Download
ปกิณกะธรรม : การไม่เห็นคุณความดีที่จะทำ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-16_ปกิณกะธรรม_การไม่เห็นคุณความดีที่จะทำ
Play
ปกิณกะธรรม : คุณของการเจริญพระกรรมฐาน
Download
ปกิณกะธรรม : คุณของการเจริญพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-15_ปกิณกะธรรม_คุณของการเจริญพระกรรมฐาน
Play
ปกิณกะธรรม : การฝึกพระกรรมฐานเต็มกำลังต้องตั้งใจปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกพระกรรมฐานเต็มกำลังต้องตั้งใจปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-15_ปกิณกะธรรม_การฝึกพระกรรมฐานเต็มกำลังต้องตั้งใจปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
Play
ปกิณกะธรรม : ผู้ฝึกพระกรรมฐานต้องทรงพรหมวิหาร ๔
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ฝึกพระกรรมฐานต้องทรงพรหมวิหาร ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-15_ปกิณกะธรรม_ผู้ฝึกพระกรรมฐานต้องทรงพรหมวิหาร ๔
Play
กรรมฐาน : เดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ ๑
Download
กรรมฐาน : เดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ ๑
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-15_กรรมฐาน_เดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ ๑
Play
ปกิณกะธรรม : พึงตั้งใจปฏิบัติเพื่อตอบแทนคุณพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : พึงตั้งใจปฏิบัติเพื่อตอบแทนคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-15_ปกิณกะธรรม_พึงตั้งใจปฏิบัติเพื่อตอบแทนคุณพระรัตนตรัย
Play
เทศน์ : ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง
Download
เทศน์ : ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-15_เทศน์_ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง
Play
ปกิณกะธรรม : ฝึกการให้ทานเป็นปรมัตถบารมี
Download
ปกิณกะธรรม : ฝึกการให้ทานเป็นปรมัตถบารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-15_ปกิณกะธรรม_ฝึกการให้ทานเป็นปรมัตถบารมี
Play
กรรมฐาน : การรักษาศีลกรรมบถทำให้ถึงซึ่งพระนิพพาน
Download
กรรมฐาน : การรักษาศีลกรรมบถทำให้ถึงซึ่งพระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-10_กรรมฐาน_การรักษาศีลกรรมบถทำให้ถึงซึ่งพระนิพพาน