ข้อคิดจากพระ


Play
ปกิณกะธรรม : ทำความดีด้วยศรัทธาเพื่อปลูกฝังศรัทธา
Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีด้วยศรัทธาเพื่อปลูกฝังศรัทธา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-29_ปกิณกะธรรม_ทำความดีด้วยศรัทธาเพื่อปลูกฝังศรัทธา
Play
ปกิณกะธรรม : ตั้งใจทำความดีในพระศาสนาไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
Download
ปกิณกะธรรม : ตั้งใจทำความดีในพระศาสนาไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-29_ปกิณกะธรรม_ตั้งใจทำความดีในพระศาสนาไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
Play
ปกิณกะธรรม : ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ของเรา
Download
ปกิณกะธรรม : ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ของเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-29_ปกิณกะธรรม_ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ของเรา
Play
เทศน์ : เจริญทาน ศีล ภาวนาเป็นทางปฏิบัติของบุคคลคนเดียวเพื่อมรรคผล
Download
เทศน์ : เจริญทาน ศีล ภาวนาเป็นทางปฏิบัติของบุคคลคนเดียวเพื่อมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-29_เทศน์_เจริญทาน ศีล ภาวนาเป็นทางปฏิบัติของบุคคลคนเดียวเพื่อมรรคผล
Play
ปกิณกะธรรม : ความกตัญญูต่อบิดามารดานำมาซึ่งมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : ความกตัญญูต่อบิดามารดานำมาซึ่งมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-29_ปกิณกะธรรม_ความกตัญญูต่อบิดามารดานำมาซึ่งมรรคผล
Play
ปกิณกะธรรม : พึงหาความรู้ของพระแล้วนำไปปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : พึงหาความรู้ของพระแล้วนำไปปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-28_ปกิณกะธรรม_พึงหาความรู้ของพระแล้วนำไปปฏิบัติ
Play
ปกิณกะธรรม : ทำความดีต้องตั้งความปรารถนาจึงจะเกิดผล
Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีต้องตั้งความปรารถนาจึงจะเกิดผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-28_ปกิณกะธรรม_ทำความดีต้องตั้งความปรารถนาจึงจะเกิดผล
Play
ปกิณกะธรรม : ละความยินดีพอใจในสมมติจึงพบวิมุตติ
Download
ปกิณกะธรรม : ละความยินดีพอใจในสมมติจึงพบวิมุตติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-28_ปกิณกะธรรม_ละความยินดีพอใจในสมมติจึงพบวิมุตติ
Play
ปกิณกะธรรม : ทำจิตสงบ ไม่ถือมงคลตื่นข่าว
Download
ปกิณกะธรรม : ทำจิตสงบ ไม่ถือมงคลตื่นข่าว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-28_ปกิณกะธรรม_ทำจิตสงบ ไม่ถือมงคลตื่นข่าว
Play
เทศน์ : จิตตั้งมั่นในทานศีลภาวนา บุญจะรวมตัวกันให้ถึงมรรคผล
Download
เทศน์ : จิตตั้งมั่นในทานศีลภาวนา บุญจะรวมตัวกันให้ถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-28_เทศน์_จิตตั้งมั่นในทานศีลภาวนา บุญจะรวมตัวกันให้ถึงมรรคผล