ข้อคิดจากพระ


Play
ปกิณกะธรรม : พุทธานุภาพจะปกป้องคนมีศีล
Download
ปกิณกะธรรม : พุทธานุภาพจะปกป้องคนมีศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-02_ปกิณกะธรรม_พุทธานุภาพจะปกป้องคนมีศีล
Play
เทศน์ : ระลึกถึงทานก็สามารถได้มรรคผล
Download
เทศน์ : ระลึกถึงทานก็สามารถได้มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-02_เทศน์_ระลึกถึงทานก็สามารถได้มรรคผล
Play
ปกิณกะธรรม : บุคคลที่เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยไปนิพพานได้ง่าย
Download
ปกิณกะธรรม : บุคคลที่เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยไปนิพพานได้ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-02_ปกิณกะธรรม_บุคคลที่เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยไปนิพพานได้ง่าย
Play
ปกิณกะธรรม : รักษาจิตไม่ให้เศร้าหมองจากอารมณ์ผูกพันด้วยพระกรรมฐาน
Download
ปกิณกะธรรม : รักษาจิตไม่ให้เศร้าหมองจากอารมณ์ผูกพันด้วยพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-01_ปกิณกะธรรม_รักษาจิตไม่ให้เศร้าหมองจากอารมณ์ผูกพันด้วยพระกรรมฐาน
Play
กรรมฐาน : ทำจิตให้สงบในห้องพุทธคุณ
Download
กรรมฐาน : ทำจิตให้สงบในห้องพุทธคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-01_กรรมฐาน_ทำจิตให้สงบในห้องพุทธคุณ
Play
ปกิณกะธรรม : รักษาจิตให้สงบด้วยการมีใจถือบวช
Download
ปกิณกะธรรม : รักษาจิตให้สงบด้วยการมีใจถือบวช
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-01_ปกิณกะธรรม_รักษาจิตให้สงบด้วยการมีใจถือบวช
Play
ปกิณกะธรรม : พึงศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่ตำหนิพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : พึงศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่ตำหนิพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-01_ปกิณกะธรรม_พึงศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่ตำหนิพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติ
Play
ปกิณกะธรรม : อาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าด้วยจิตที่ปฏิบัติเพื่อความวิมุตติ
Download
ปกิณกะธรรม : อาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าด้วยจิตที่ปฏิบัติเพื่อความวิมุตติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-01_ปกิณกะธรรม_อาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าด้วยจิตที่ปฏิบัติเพื่อความวิมุตติ
Play
เทศน์ : ทาน ศีล ภาวนาเป็นปรมัตถบารมีคือหนทางแห่งความพ้นทุกข์
Download
เทศน์ : ทาน ศีล ภาวนาเป็นปรมัตถบารมีคือหนทางแห่งความพ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-01_เทศน์_ทาน ศีล ภาวนาเป็นปรมัตถบารมีคือหนทางแห่งความพ้นทุกข์
Play
ปกิณกะธรรม : การถวายทานในพระศาสนาและงานสาธารณประโยชน์
Download
ปกิณกะธรรม : การถวายทานในพระศาสนาและงานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-01_ปกิณกะธรรม_การถวายทานในพระศาสนาและงานสาธารณประโยชน์