ข้อคิดจากพระ


Play
ปกิณกะธรรม : ตั้งใจปฏิบัติด้วยการยอมรับความจริงเป็นปกตินิสัย
Download
ปกิณกะธรรม : ตั้งใจปฏิบัติด้วยการยอมรับความจริงเป็นปกตินิสัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-08_ปกิณกะธรรม_ตั้งใจปฏิบัติด้วยการยอมรับความจริงเป็นปกตินิสัย
Play
ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติที่จิต ไม่ใช่กาย
Download
ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติที่จิต ไม่ใช่กาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-26_ปกิณกะธรรม_ปฏิบัติที่จิต ไม่ใช่กาย
Play
ปกิณกะธรรม : ยอมรับความจริงด้วยการละสักกายทิฏฐิ จึงเกิดปัญญาเพื่อละตัณหา
Download
ปกิณกะธรรม : ยอมรับความจริงด้วยการละสักกายทิฏฐิ จึงเกิดปัญญาเพื่อละตัณหา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-26_ปกิณกะธรรม_ยอมรับความจริงด้วยการละสักกายทิฏฐิ จึงเกิดปัญญาเพื่อละตัณหา
Play
เทศน์ : ความกตัญญูเป็นเครื่องคุ้มครองใจจากอกุศลกรรม
Download
เทศน์ : ความกตัญญูเป็นเครื่องคุ้มครองใจจากอกุศลกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-28_เทศน์_ความกตัญญูเป็นเครื่องคุ้มครองใจจากอกุศลกรรม
Play
เทศน์ : ทางพ้นทุกข์คือการปฏิบัติตามพระรัตนตรัย
Download
เทศน์ : ทางพ้นทุกข์คือการปฏิบัติตามพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-10-08_เทศน์_ทางพ้นทุกข์คือการปฏิบัติตามพระรัตนตรัย
Play
ปกิณกะธรรม : รักษาเจตนาในการทำความดีเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
Download
ปกิณกะธรรม : รักษาเจตนาในการทำความดีเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-16_ปกิณกะธรรม_รักษาเจตนาในการทำความดีเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
Play
สนทนา : เธอว่าการเกิดง่ายไหม
Download
สนทนา : เธอว่าการเกิดง่ายไหม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-09_สนทนา_เธอว่าการเกิดง่ายไหม
Play
ปกิณกะธรรม : การทำงานสาธารณประโยชน์เป็นหนทางสู่มรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : การทำงานสาธารณประโยชน์เป็นหนทางสู่มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-02_ปกิณกะธรรม_การทำงานสาธารณประโยชน์เป็นหนทางสู่มรรคผล
Play
ปกิณกะธรรม : ศรัทธาเป็นกำลังในการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : ศรัทธาเป็นกำลังในการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-09-02_ปกิณกะธรรม_ศรัทธาเป็นกำลังในการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล
Play
ปกิณกะธรรม : การทรงพรหมวิหาร ๔ ของพระภิกษุและฆราวาส
Download
ปกิณกะธรรม : การทรงพรหมวิหาร ๔ ของพระภิกษุและฆราวาส
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-08-20_ปกิณกะธรรม_การทรงพรหมวิหาร ๔ ของพระภิกษุและฆราวาส